81-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
24.07.2018 - 09:45
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (715.82 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски Центар-Скопје за период од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година, со дополнувања и Предлог-одлука
2 Иницијатива за одржување на Собрание на акционери со цел постапување согласно член 237 став 1 и 2 од Законот за енергетика на („Службен весник на Република македонија“ бр.96/18) со Предлог-одлука
3 Ревидиран извештај за работењето на АД „МИА“-Скопје за 2017 година, ревидиран Годишен финансиски извештај за 2017 година, ревидирана Годишна сметка за 2017 година и Ревизорски извештај за 2017 година, со предлог-одлуки
4 Годишна сметка и Годишен извештај за работењето на ЈП МЖ Инфраструктура Скопје за 2017 година, со Извештај од независен ревизор и предлог-одлуки
5 Информација за процесот на експропријација на земјиштето кое е потребно за реализација на проектите за реконструкција и изградба на железничката пруга од источната делница на коридор 8 (делница Куманово - Бељаковце, делница Бељаковце - Крива Паланка и делницата К. Паланка - граница со Република Бугарија)
6 Предлог-одлука за утврдување на вишокот на средства од акумулираната добивка на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о Скопје и уплата во Буџетот на Република Македонија и Предлог- oдлука за обезбедување на средства за финансиска поддршка и развој за вршење на дејност на Јавно претпријатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“
7 Информација за Годишен Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, Завршна годишна сметка за 2017 година, со Ревизорски извештај и предлог-одлуки
8 Информација за потпишување на Договор помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија и Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство на Република Србија од областа на безбедност на храната и ветеринарството и Договор помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Србија од областа на безбедност на храната
9 Информација за актуелната состојба на Бирото за регионален развој, проблемите со кои се соочува и потребата од зголемување и унапредување на капацитетите на Бирото за регионален развој, со цел функционирање на Бирото
10 Барање за добивање на согласност во врска со Предлогот за изменување и дополнување на Деловникот за начинот на вршење на работите на Одборот за обезбедување следење и оценување на квалитетот на работите на мeдијацијата (Одбор за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата)
11 Информација за постапување на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони по однос на Точка 1 од 71-та седница на Владата, одржана на 05.06.2018 година, бр. 44-5639/1 за предлог Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје; и 2. Предлог - одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги Друштвото за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје
12 Нацрт-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Струга и за висината на закупнината. 2. Нацрт-Договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Трговското друштво за производство трговија и услуги РЕЧИ ЕНТЕРПРИСЕС ДООЕЛ увоз-извоз Струга, како закупец на земјиште. 3. Нацрт-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Трговското друштво за производство трговија и услуги РЕЧИ ЕНТЕРПРИСЕС ДООЕЛ увоз-извоз Струга, како закупец на земјиште
13 Нацрт-одлука за престанок на важење на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината бр.44-5640/1 од 05.06.2018 година; 2.Нацрт-одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија, и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз - извоз Скопје, како закупец на земјиште бр.44-5640/2 од 05.06.2018 година
14 Предлог-закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон, по скратена постапка
15 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
16 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбаниситичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-Домување во станбени куќи КО Морани, општина Студеничани, со Предлог-одлука
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2 -лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Враништа-вон гр.р, општина Струга, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија(стопански објект за производство на земјоделски производи) КО Градошорци-вон г.р., општина Василево, со Предлог-одлука
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Добри Дол, општина Сопиште, со Предлог-одлука
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Чешиново за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Чешиново, општина Чешиново-Облешево, со Предлог-одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Лешница и КО Здуње, општина Гостивар, со Предлог-одлука
23 Информацијата во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварцен песок на локалитетот “Шупли Камен 2“ општина Куманово, со Предлог-одлуки
24 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Суво Грло“ општина Штип, со Предлог-одлуки
25 Информацијата во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Скрка“ општина Росоман, со Предлог-одлуки
26 Информација во врска со можните решенија за транспонирање на Регулативата 347/2013 за транс-европска енергетска мрежа
27 Информација во врска со реализација на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Чемплеска со реф.бр. 309, на Концесионерот ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци, Студеничани, со предлог за едностран раскин на договорот
28 Информација во врска со барањето на согласност за промена на сопственичка структура во Концесионерот Друштво за производство на електрична енергија “Водават 6” ДОО Охрид
29 Информација за предлог Анекс кон Договорот за доделување на државна помош на Кранфилд Фаундри ДООЕЛ Скопје
30 Информација за вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Македонија – Четврт круг на евалуација тема: - Превенција на корупцијата кај членовите на собранието, судиите и јавните обвинители
31 Информација за Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор во Република Македонија (2018-2020)
32 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за Црвениот крст на Република Македонија
33 Информација за реализирање активности за времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување на истите
34 Информација за склучување на Анекс за изменување и дополнување на Поединечниот колективен договор дел за плата, други права по основ на плата и надоместоци на плата заради зголемување на основната плата по основ на работа ноќе и дежурства на вработените во Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје, со текст на Анекс
35 Информација со Акциски план за проектот „Подобрување на здравствената заштита на децата со попреченост и на лицата со инвалидност”
36 Предлог–одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - глина на локалитетот “Прогун“, општина Неготино
37 Предлог-oдлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JACKAL CAVE“, во Република Унгарија
38 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SABER JUNCTION“, во Сојузна Република Германија
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија (44-6268/1)
40

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија (44-6272/1)

41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија (44-6269/1)
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија (44-6271/1)
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип
44 Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (I Фаза)
45 Барање за давање на автентично толкување на член 15 став (2), а во врска со член 15 став(4) алинеи 3, 4 и 6 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15), поднесено од градоначалникот на Општина Ново Село
46 Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.66/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2016)
47 Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева - Милчова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.65/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 6 и 37 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2015)
48 Иницијатива поднесена од адвокат Анета Индовска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.73/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 101 од Законот за работните односи
49 Иницијатива поднeсена од Здружение на основачи на авто школи и инструктори НАЦИОНАЛЕН ЕВРОПСКИ ВОЗАЧ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.59/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 244 ставовите 3 и 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018 и 83/2018)
50 Иницијатива поднесена од адвокат Влатко Илиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.69/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 16 ставови 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за парнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.116/2010)
51 Иницијатива поднесена од адвокат Влатко Илиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.70/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 164 став 3 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010, 51/2011, 100/2012 и 142/2016)
52 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.57/2017 донесено на седницата одржана на 11 јуни 2018 година за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 4 став 2 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2011, 148/2013, 41/2014, 130/2014 и 53/2016)
53 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95142 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.3948
54 Кадровски прашања /81/
55 Прашања и предлози /81/
56 Извештај за работата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за периодот од 1.01.2018 до 30.06.2018 година
57 Полугодишен финансиски извештај на работењето на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје (сметано од 01.07.2017 година до 31.12.2017 година)
58 Извештај за финансиското работење за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Македонија
59 Информација за реализација на вон наставните активности во училиштата поврзани со антикорупциска едукација на учениците
60 Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за состојбата и работењето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Македонија за 2017 година
61 Информација за реализација на активностите од Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Македонија (2015-2019) во 2017 година
62 Прв годишен извештај за имплементацијата „Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика - ЕСРП 2020“ за 2017 година