84-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.08.2018 - 13:45
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (773.88 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  1. Барање за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми”– Скопје, со Предлог-одлука
 
2  2. Информација за Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2017 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2017 година, со предлог-одлуки за давање согласност
 
3  3. Информација за имплементацијата и состојбата на проектот “ Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII фаза 1 делница Куманово - Бељаковце “
 
4  4. Информација за потреба од продолжување на договор за надзор за проектот “ Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридор VIII фаза 1 делница Куманово - Бељаковце“
 
5  5. Информација со Предлог-одлука за давање согласност на Ценовникот за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населениеот на ЈПВ Лисиче-Велес кон ЈКП Дервен за регулиран период 2018-2020 година
 
6  6. Информација со предлог за донесување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта за 2018 година.
 
7  7. Информација во однос на продолжување на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар кај потегот на Водно
 
8  8. Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија-(18-та измена) (Министерство за финансии-Царинска управа)
 
9  9. Предлог-одлука за продажба на движни ствари
 
10  10. Информација за објекти за спорт во Република Македонија
 
11  11. Информација за давање на согласност за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад, со Предлог-одлука
 
12  12. Барање за расходување на движни ствари во државна сопственост дадени на користење на ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза, со Предлог - одлука 
 
13  13. Барање за расходување на движни ствари во државна сопственост, дадени на трајно користење на ЈЗУ Клиничка Болница Штип, со Предлог-одлука
14  14. Информација за продажба на недвижни ствари во Кичево сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог - одлука за продажба на недвижни ствари во Кичево
 
15  15. Информација за потребата од склучување на Договор за грант меѓу Република Македонија и Соединетите американски држави - САД за развојната цел: „Република Македонија е просперитетно, самоодржливо и инклузивно демократско општество“
 
16  16. Известување за обврски кои им претстојат на Министерство за транспорт и врски и на ЈП Македонски железници - Инфраструктура, а се однесуваат на затварање на Оперативната програма - ОПРД 2007-2013 (Предлагач: Министерство за финансии)
 
17  17. Информација во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за 2018 година
 
18  18. Информација за постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија со Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга.
 
19  19. Информација за давање на согласност за распишување на Јавен оглас бр. 07/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог - одлука и Предлог - решение
 
20  20. Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Друштво за производство, трговија и услуги “ГАЛВИН“ ДОО Виница ул. Димитар Влахов бр. 90 Виница со Предлог-одлука
 
21  21. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Беровци ,општина Прилеп, со Предлог-одлука
 
22  22. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица), КО Желино вон-г.р., општина Желино, со Предлог-одлука
 
23  23. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Оровник, општина Дебарца, со Предлог-одлука
 
24  24. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Г3-сервиси КО Брвеница-вон г.р., општина Брвеница, со Предлог-одлука
 
25  25. Информацијата во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Купишта“ с.Долно Лисиче општина Аеродром, со Предлог - одлуки
 
26  26. Информацијата во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – минерална вода на локалитетот “с.Орчуше“ општина Маврово-Ростуше, со Предлог – одлуки
 
27  27. Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Четирце“ општина Куманово, со Предлог - одлуки
 
28  28. Информација за состанокот на Вонредниот Мешовит комитет на ЦЕФТА во 2018 гoдина
 
29  29. Извештај од Единаесеттата седница на Мешовитата комисија по Спогодбата за стопанска соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија
 
30  30. Информација за недостаток на средства за имплементација на ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија 2014-2020
 
31  31. Информација со Предлог-решение за формирање на Комисија за спроведување на постапката за избор на универзален снабдувач
 
32  32. Информација за реализација на подготвителни активности за отпочнување со работа на „САЛАТА ЗА ЈАВНИ УСЛУГИ“ именувана како „ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ“
 
33  33. Информација за потпишување Договор меѓу Генералниот секретар на Обединетите нации и Владата на Република Македонија: Обврска да се елиминира сексуалната експлоатација и злоупотреба
 
34  34. Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договор меѓу страните на Kонвенцијата за полициска соработка во Jугоисточна Eвропа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и усогласен текст на Имплементациски Договор на договорот меѓу страните на Kонвенцијата за полициска соработка во Jугоисточна Eвропа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и Меморандум за разбирање за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци од регистрација на возила
 
35  35. Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки дозволи
 
36  36. Информација за наплата на побарувањата по основ на асистенција на Министерството за внатрешни работи кон Казнено поправна установа Идризово
 
37  37. Информација со статистички податоци за кривични предмети од областа Корупција за 2017 година
 
38  38. Информација за кодификација на сите кривични дела пропишани во посебни закони, во Кривичниот Законик
 
39  39. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство
 
40  40. Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за Црвениот крст на Република Македонија
 
41  41. Предлог - програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица 2018 година
 
42  42. Предлог-програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година
 
43  43. Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН ЛИФЕ ДОО с.Јосифово, Валандово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
 
44  44. Информација за потребата од донесување на Стандардна оперативна процедура за обезбедување на сеопфатен мултисекторски одговор во Центрите за упатување на жртвите на сексуално насилство
 
45  45. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал
 
46  46. Предлог–одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци Студеничани на локалитетот “с.Варвара“, општина Сопиште
 
47  47. Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Микриман “ КО Суво Грло, општина Штип
 
48  48. Предлог – одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – собирен кварц на локалитетот “с.Садоица“, општина Чашка
 
49  49. Предлог – одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “с. Младо Нагоричане“, општина Старо Нагоричане
 
50  50. Предлог – одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на локалитетот “Петрова Слатина“, с.Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане
 
51  51. Предлог-одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради обука (припадници на Војската на Црна Гора)
 
52  52. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“, во Република Либан
 
53  53. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан
 
54  54. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на здруженито на граѓани нуркачи центар „Амфора“ - Охрид
 
55  55. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Затвор Битола
 
56  56. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Затвор Прилеп
 
57  57. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Затвор Гевгелија
 
58  58. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправен дом Штип
 
59  59. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Затвор Куманово со Отворено Одделение во Крива Паланка
 
60  60. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправен дом од отворен вид Струга
 
61  61. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправен дом Идризово
 
62  62. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Затвор Прилеп
 
63  63. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправен дом Штип
 
64  64. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправен дом Идризово
 
65  65. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправен дом Идризово
 
66  66. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Затвор Струмица
 
67  67. Барање на Нико Нестор и Тања Нестор, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
 
68  68. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 за Сојузот на борците од Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија
 
69  69. Предлог-одлука за спојување на јавните здравствени установи Здравствен дом Кавадарци и Општа болница Кавадарци во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност- Кавадарци
 
70  70. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје за промена на називот на установата
 
71  71. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести ,,Св. Наум Охридски” – Скопје
 
72  72. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, по скратена постапка
 
73  73. Барање за давање на автентично толкување на член 91 став 10 од Законот за средно образование, поднесено од пратеникот Ристе Ташев
 
74  74. Барање за давање на автентично толкување на член 151 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ бр.62/05), а во врска со член 31 став 1 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), поднесено од градоначалникот на општина Делчево
 
75  75. Статут на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (I Фаза)
 
76  76. Статут на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (I Фаза)
 
77  77. Статут на Универзитетот во Тетово (I фаза)
 
78  78. Статут на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (I фаза)
 
79  79. Иницијатива поднесена од адвокат Тони Цветковски од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.76/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 40 и член 41 став 1 во делот на зборовите „од член 40“ од Кривичниот законик
 
80  80. Иницијатива за измена и дополнување на Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија
 
81  81. Посебен извештај за попречување на работата од страна на Министерството за образование и наука доставен од Народниот правобранител на Република Македонија под НП бр.2643/17 од 29.06.2018 година
 
82  82. Информација во врска со поднесената преставка од страна на здруженија на возачи и инструктори, автошколи и учесници во сообраќајот АМС АР-ДИ Скопје во која бараат да се разгледа и усвои нивното барање за измена на член 240, став 4 од законот за безбедност на соораќајот на патиштата (Службен весник на Република Македонија бр.169/15,226/15,55/16 и 11/17)
 
83  83. Понуда од нотар Вирѓинија Баута од Струга за купопродажба на недвижен имот во с.Враништа Струга со Имотен лист лист бр.852 за КО Враништа на КП бр.408
 
84  84. Известување од Извршител Златко Пејовски од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба под И.бр.27/09
 
85  85. Кадровски прашања (84)
 
86  86. Прашања и предлози (84)
 
87  87. Информација за задолжување на Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ - Скопје, со државна гаранција кон меѓународна кредитна институција за Проектот Набавка на КПГ автобуси
 
88  88. Барање за поддршка за потпишување на Меморандум за подготовка и реализација на проект Повеќенаменски комплекс за јавни услуги со модел на ЈПП
 
89  89. Конечен извештај за извршена ревизија на успешност Ефикасност на мерки, политики и проекти за заштита на шумите во Република Македонија
 
90  90. Информација за акцискиот план за вработување млади лица, 2016 – 2020
 
91  91. Извештај за работењето на ЈП МЖ - Инфраструктура за период IV - VI 2018 година
 
92  92. Информација во врска со започнување на преговори со банките за рефинансирање на кредитите, со цел подобрување на ликвидноста на друштвото“
 
93  93. Информација за измена и дополнување на Програма за условите за спогодбено раскинување на Договорот за вработување за вработените од Тутунски комбинат АД Прилеп бр.02-4/12-1 од 21.02.2018 г. содржани во доставениот План за подобрување на продуктивноста на Тутунски Комбинат АД Прилеп за 2018 година.
 
94  94. Информација за можностите и трошоците (време/средства) за креирање на заедничка платформа/интерфејс (среден рок), преку која на едно место електронски ќе се врши регистрирање на фирма, регистрирање на ДДВ обврзник и пријавување на работници, притоа користејќи ги постојните софтверски системи на Централниот регистар на Република Македонија, Управата за јавни приходи и Агенцијата за вработување на Република Македонија
 
95  95. Информација за извршените контроли за квалитетот на детските играчки кои се продаваат на територијата на Република Македонија за прв квартал од 2018 година
 
96  96. Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви април до 30-ти јуни 2018 година
 
97  97. Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за период 01.01.2018 година до 30.06.2018 година
 
98  98. Информација за напредокот во реализацијата на мерките за подобрување на управувањето со енергетска ефикасност од Повелбата за одржливост
 
99  99. Информација во врска со извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите меѓународен аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид заклучно со Јуни 2018 година на ТАВ Македонија и измените во пресметаната вредност на амортизација
 
100  100. Информација за прогрес на активностите за реализација на Проектот „Подобрување на евиденција на шумскиот фонд“ за период 2014-2018 година
 
101  101. Информација за одредување на статусот на штетници кај растенијата во согласност со меѓународните стандарди
 
102  102. Информација за активностите на МВР за спречување на бесправна сеча на шуми во период од 01.04.2018 до 30.06.2018 година
 
103  103. Информација за реализирани работни посети во домашни компании (Предлагач: Кабинет на министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување инвестициска клима за домашни претпријатија)
 
104  104. Информација во врска со постапката за доделување финансиската поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници, со Предлог - уредба
 
105  105. Информација за склучување на Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност
 
106  106. Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
 
107  107. Предлог - одлука за измена на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година бр.44-7308/1 од 24.07.2018 година
 
108  108. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тркање, општина Кочани, со Предлог - одлука
 
109  109. Предлог - одлука за доделување на средства за тековно работење на Државниот студенски дом „Томе Стефановски Сениќ“ - Скопје
 
110  110. Предлог - програма за користење на средства за изградба на Спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево за 2018 година