Седници на Влада

Датум

Број на седница

Заклучоци

Соопштенија

05.06.2017 Прва седница на Владата Преземи Види 
06.06.2017 Втора седница на Владата Преземи Види 
07.06.2017 Трета седница на Владата Преземи Види 
13.06.2017 Четврта седница на Владата Преземи Види 
16.06.2017 Петта седница на Владата Преземи Види 
19.06.2017 Шеста седница на Владата Преземи Види 
19.06.2017 Седма седница на Владата Преземи Види
22.06.2017 Осма седница на Владата Преземи Види 
26.06.2017 Деветта седница на Владата Преземи Види 
27.06.2017 Десетта седница на Владата Преземи Види 
29.06.2017 Единаесетта седница на Владата Преземи Види 
04.07.2017 Дванаесетта седница на Владата Преземи Види 
07.07.2017  Тринаесетта седница на Владата Преземи Види 
11.07.2017 Четиринаесетта седница на Владата Преземи Види 
17.07.2017 Петнаесетта седница на Владата Преземи Види 
25.07.2017  Шестнаесетта седница на Владата Преземи Види 
28.07.2017  Седумнаесетта седница на Владата Преземи Види 
31.07.2017  Осумнаесетта седница на Владата Преземи Види 
03.08.2017 Деветнаесетта седница на Владата Преземи Види 
04.08.2017 Дваесетта седница на Владата Преземи Види 
05.08.2017  Дваесет и прва седница на Владата Преземи Види 
09.08.2017 Дваесет и втора седница на Владата Преземи Види
15.08.2017 Дваесет и трета седница на Владата Преземи Види
22.08.2017 Дваесет и четврта седница на Владата Преземи Види
29.08.2017 Дваесет и петта седница на Владата Преземи Види
05.09.2017 Дваесет и шестта седница на Владата Преземи Види
12.09.2017 Дваесет и седма седница на Владата Преземи Види
19.09.2017 Дваесет и осма седница на Владата Преземи Види