16-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
25.07.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (714.94 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Информација за Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија – ревизија 2017 со Предлог Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија, ревизија 2017
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  Барање за одобрување на непредвидени работи-Изградба на спомено одбележије плоштад Скендербег
2  Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад
3  Информација во врска со учество на Република Македонија на ЕКСПО 2020 ДУБАИ (EXPO 2020 DUBAI)
4  Информација за потреба од измена на Конвенцијата за меѓународен железнички превоз (КОТИФ) од 9 мај 1980 година содржана во Протоколот од 3 јуни 1999 (Протокол донесен во Вилнус), како и изменување и дополнување на Додаток Д (ЦУВ УР), изменување на Додаток Ф (АПТУ УР) и изменување на Додаток Г (АТМФ УР) усвоени на 12- та седница на Генералното собрание одржано на 29 и 30 септември 2015 година во Берн
5  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел МИЛЕНИУМ-Битола со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
6  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Галеб - Струга со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
7  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Коцарев - Охрид со Предлог- решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
8  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Лирак - Тетово со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
9  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Скардус – Попова Шапка со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
10  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Славија – Попова Шапка со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
11  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Денариус - Охрид со Предлог -решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
12  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Гардениа и Спа – Велес со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
13  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Дипломат – Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
14  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од Хотел Фламинго – Гевгелија со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
15  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Маива – Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
16  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Белви – Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
17  Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Карпош - Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
18  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Белведере – Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
19  Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Белведере – Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
20  Информација за ратификување на Договорот од Париз за климатски промени
21  Информација за настанат климатски неповолен настан – пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и град и причинети штети на земјоделски култури на 20 Јули 2017 година во Ресенскиот и Тетовскиот регион
22  Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Советот на министри на Босна и Херцеговина и Владата на Република Македонија за заемно признавање и замена на возачки дозволи
23  Информација за правосилност на една пресуда на Европскиот суд за човекови права по однос на предметот Селмани и други против Република Македонија
24  Информација за правосилност на една одлука на Европскиот суд за човекови права по однос на предметот Серафимоска против Република Македонија
25  Информација за потребата од дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
26  Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата, по скратена постапка
27  Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за националниот уметник на Република Македонија, по скратена постапка
28  Предлог на закон за именување и дополнување на законот за употреба на македонскиот јазик, по скратена постапка
29  Информација за прогрес и реализација на „Проектот за условени парични надоместоци“ и потреба од продолжување на крајниот рок за завршување на проектот
30  Информација за работата на Стручната комисија за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице и можност за вработување на шест доктори
31  Информација за подобрување на состојбата со бездомните лица
32  Информација за изменување и дополнување на законот за социјална заштита
33  Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје за изградба на Трафостаница на ГПбр. 32.6 во Општина Центар
34  Предлог-одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2018 година
35  Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана
36  Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градска Општа Болница „8-ми Септември“ Скопје
37  Предлог - одлука за изменување на Одлуката за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „DRAGOON GUARDIAN“
38  Програма за работа на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2017 година, Извештај за реализирани активности за 2016 година и Финансиски извештај за 2016 година
39  Годишен извештај за работата на Македонска радио телевизија за 2016 година
40  Годишен извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година
41  Годишен извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година
42  Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ЈРП Македонска радио телевизија за 2017 година и Предлог-одлука за одобрување на Финансискиот план на Македонската радио телевизија за 2017 година
43  Барање за давање на автентично толкување на член 14 став 4 и член 42 став 10 од Законот за минерални суровини, поднесено од градоначалникот на Општина Богданци
44  Барање за давање на автентично толкување на член 15 став 4 алинеја 5 и член 69 од Законот за градежно земјиште, поднесено од градоначалникот на општина Илинден
45  Барање за давање на автентично толкување на чл. 57 од Законот за градење, поднесено од градоначалникот на општина Босилово
46  Барање за давање на автентично толкување на член 142 од Законот за градежно земјиште, поднесено од градоначалникот на Општина Струга
47  Извештаи од истражувањата на третманот на родовите прашања и на прикажувањето и претставувањето на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите во 2016 година
48  Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.100/2016 донесено на седницата одржана на 31.05.2017 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 точка 11 во делот: „Законот за царинските мерки за заштита на права од интелектуална сопственост“ од Законот за царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012, 43/2014, 167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015 и 23/2016)
49  Понуда од Нотар Насер Зибери за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.7644 за КО Сарај на КП 11429
50  Понуда од Нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.80976 и Имотен лист бр.100453 за КО Штип-5
51  Понуда од Нотар Виолета Петровска Стефановска од Скопје за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.4095 за КО Ѓорче Петров 2-Мирче Ацев на КП 5634
52  Понуда од нотар Вера Станоевска од Скопје за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.2897 за КО Кисела Вода 1 на КП 5004
53  Известување од извршител Снежана Андреевска за Заклучокот за утврдување на вредност на недвижност под И бр.906/14 и Заклучокот за усна јавна продажба под И бр.906/14
54  Известување од Извршител Снежана Андреевска од Скопје за пристапување кон извршување на недвижност (врз основа на член 169 од Законот за извршување ), под И бр.47/17
55  Кадровски прашања /16/
56 Прашања и предлози /16/ 
57  Информација за учество на почесна единица на Армијата на Република Македонија на церемонијата по повод примопредавање на должноста Командант на Бригадата на Југоисточна Европа - СЕЕБРИГ
58  Предлог текст на Меморандум за разбирање меѓу Министерот за транспорт и врски на Република Македонија и Министерот за транспорт, информатичка технологија и врски на Република Бугарија за развој на железничката врска меѓу Скопје и Софија
59  Предлог - oдлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерство за внатрешни работи
60  Информација за потребата од формирање на Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам со Предлог-одлука за формирање на Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам
61  Информација во врска со потребата од склучување Договор помеѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и фирмата Giescke & Devrient GmBH правен следбеник Veridos, за целосна реализација на Рамковната спогодба бр.18.1-83075/1 од 28.12.2016 година
62  Извештај за извршувањето на Буџетот на Република Македонија во периодот јануари – јуни 2017 година
63  Информација за евалуација на проектите/програмите и активностите на Министерството за култура во 2017 со пресек до 1.6.2017 година
64  Инфoрмaцијa вo врскa сo вoведувaње нa ефтинa дневнa тaрифa нa електричнa енергијa зa дoмaќинствaтa
65  Информација за Линиски Инфраструктурен Објект ДВ 422 ТС Дуброво - Грчка Граница
66  Информација во врска долг на МЖ Транспорт АД Скопје кон АД МЕПСО Скопје