Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна 30-та седница

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна 30-та седница, со повеќе точки на днeвниот ред од интерес на граѓаните.


На седницата ќе биде разгледана информацијата за состојбите и напредокот во процесот на европска интеграција во делот на динамиката на исполнувањето на обврските од Планот 3-6-9.


Пред владините министри денеска ќе се најде на разгледување и информацијата за тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската унија и Република Македонија кој го проценува напредокот на нашата земја во процесот на приближување на стандардите кон оние на ЕУ во овие области.


На денешната седница ќе биде ставена на увид и информацијата за подобрување на статусот на деца кои користат услуги во јавни установи за деца, односно во детските градинки.


Владата на Република Македонија денеска ќе ја разгледа информацијата со статистички податоци за кривични предмети од областа на корупцијата за 2016 година.


Министерството за култура на денешната владина седница ќе ја презентира информацијата за состојбата со постапките за давање согласност односно несогласност на предлог-тарифите за користење авторски музички несценски дела на Здружение за заштита на авторските музички права ‘’ЗАМП’’- Скопје и на Здружението за заштита на авторски музички права „СОКОМ – МАП“, Скопје


На денешната агенда на седницата на владата ќе се најде и информацијата за текот на работата на советот за следење на состојбите во пензискиот систем, како и Годишниот извештај за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2016.


Министрите во Владата на РМ, денеска ќе го разгледаат и Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација за 2016 година “, со Извештај од независниот ревизор.

На денешната 30-та седница ќе бидат разгледани и други прашања од надлежност на Владата на Република Македонија.