136-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21/05/2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (698.5 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Предлог-одлука за измена на Статутот на Јавното претпријатие за Железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје
2 Информација во врска со експропријацијата на земјиштето за реализација на проектите за Реконструкција и изградба на железничката пруга од Источната делница на Коридор 8 (делница Куманово - Бељаковци, делница Бељаковци - Крива Паланка, делница Крива Паланка - граница со Р. Бугарија)
3 Предлог-одлука за зголемување на основната главнина од средствата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ А.Д. - Скопје со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со емисија на нови акции
4 Информација за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај и Финансискиот извештај за работата на Трговското друштво “Нафтовод” ДООЕЛ Скопје за 2017 година, со Предлог-одлуки
5 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка (возило)
6 Предлог-одлукa за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар
7 Информација со предлог-измени на Проектот за самовработување со кредитирање, Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, Проектот за самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години и Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади лица до 29 години, со Предлог-одлуки
8 Информација за предлог Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1” и за предлог Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2”, со предлог-одлуки
9 Информација за преземени мерки и активности во врска со старите и неупотребливи возила, со Предлог-одлука
10 Извештај за извршените преговори за текстот на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации
11 Информација на Царинската управа за состојбата на прекршочните предмети на Царинската управа и преземените мерки за нивно тековно решавање во 2018 година, како и за актуелните проблеми поврзани со огласувањето на донесените одлуки за правосилни и извршни и со постапувањето со одземените стоки предмет на царински прекршок (Царинска управа)
12 Информација за продажба на движни ствари, со Предлог-одлука
13 Барање за ревидирање на границите на споменичка целина Антички град „Скупи“ - Скопје
14 Предлог-одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
15 Информацијата со Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Македонија, Акционерско друштво за снабдување со електрична енергија, Скопје
16 Барање за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука (44-11722/1)
17 Барање за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука (44-11724/1)
18 Барање за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука (44-11726/1)
19 Барање за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука (44-11728/1)
20 Информација за состојбите на локалитетот Галабовец - Бела Пола за експлоатација на минерална суровина - мермер во Општина Прилеп
21 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Вевчани
22 Предлог-одлукa за распоредување на набавената противпожарна опрема на општините Прилеп, Тетово, Струмица, Кичево и Гевгелија
23 Предлог-одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на општина Чашка
24 Информација за потреба од донесување на Национална програма за железничка инфраструктура за период од 2019 до 2021 година, со Предлог-Национална програма
25 Предлог-програма за изменување на Националнатa програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2018-2022 година
26 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година
27 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година
28 Информација за измена на Одлука за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови, со Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови
29 Информација за спроведени постапки за доделување на концесии на рибите за оргaнизирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони и за вршење на стопански риболов на риболовни подрачја, со Предлог-одлуки
30 Информација за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони, со Предлог-одлуки
31 Информација за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовни зони, со Предлог-одлуки
32 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ЕЛДЕЈ - Соња Јакимовска с. Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука
33 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Влатко Николов ул. Ангел Трајчев бр.55 Свети Николе, со Предлог-одлука
34 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ КРИСТАЛ ВАЛ - Валентина Спасова с. Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Галате, општина Врапчиште, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена Б4-деловни простории КО Инџиково, општина Гази Баба, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Долна Лешница за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Долна Лешница, општина Желино, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс за групно домување А3-објект за сместување и престој на стари лица КО Беровци, општина Прилеп, со Предлог-одлука
39 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и доградба на постоен пат од м.в. Порта до м.в. Мечкин Камен, КО Крушево-вон г.р., општина Крушево, со Предлог-одлука
40 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 20(10)kV воздушен приклучен вод за поврзување на МХЕЦ Ехлоец со 20(10)kV постоечки воздушен вод во с. Извор, KO Ехлоец и КО Кленоец, Општина Кичево, со Предлог-одлука
41 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на СН 10(20) kV надземен вод со трафостаница 10(20)/0,4kV КО Присад, КО Дабница, општина Прилеп и КО Небрегово, општина Долнени, со Предлог-одлука
42 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс од градби со намена Б5-хотелски комплекс КО Руница општина Липково, со Предлог-одлука
43 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Г Соње, општина Сопиште, со Предлог-одлука
44 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
45 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Д-меморијални простори-градски гробишта КО Валандово-вон г.р., Општина Валандово, со Предлог-одлука
46 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на изменување и дополнување на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Вирово и придружни објекти КО Вирово, општина Демир Хисар, со Предлог-одлука
47 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште земјиште за изработка на Урбанистички план за село Тркање за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Тркање, општина Кочани, со Предлог-одлука
48 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Боговиње-вон г.р., општина Боговиње, со Предлог-одлука
49 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
50 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локално урбанистичко планска документација за изградба на објекти со класа на намена Д-4 меморијални простор (православни гробишта) КО Брвеница вон град, oпштина Брвеница, со Предлог-одлука
51 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Мирковци, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
52 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Корешница, општина Демир Капија, со Предлог-одлука
53 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена г2-лесна и незагадувачка индустрија (рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка) КО Белица, општина Македонски Брод, со Предлог-одлука (45-2783/1)
54 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена г2-лесна и незагадувачка индустрија (рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка) КО Белица, општина Македонски Брод, со Предлог-одлука (45-2781/1)
55 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стовариште КО Бардовци, општина Карпош со Предлог-одлука
56 Информација за проширување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на локалитетот „Самарница“ општина Прилеп на Друштво за производство, услуги и трговија ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје, со Предлог-одлука
57 Информација во врска со извршената евалуација по Jавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минералнa суровинa - варовник на локалитетот „Климештани“ с. Климештани, општина Дебарца и општина Струга по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „Климештани“ с. Климештани, општина Дебарца и општина Струга бр. 44-9027/1 од 02.10.2018 („Службен весник на Република Македонија“ бр.186/18), со Предлог-одлука
58 Предлог-закон за ратификација на Протоколот кој се однесува на дефиниција на поимот „производи со потекло“ и методите на административна соработка кон Договорот за изменување и пристапување кон Централноевропскиот Договор за слободна трговија согласно Одлуката на Мешовитиот Комитет на Централноевропскиот Договор за слободна трговија бр. 3/2015
59 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за основање на Културно-информативни центри во Република Северна Македонија и Културно - информативни центри во Република Албанија
60 Информација во врска со усогласениот текст на Протоколот меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи на Црна Гора за соработка во областа на европските интеграции
61 Информација за потребата од понатамошно користење на недвижен имот од страна на Армијата на Република Северна Македонија на КП 8504 КО Богданци, ул. „Дубрава“, запишан во ИЛ.бр.100628 (поранешни објекти на „Млаз“ АД во стечај, а сега во сопственост на ДПТУ „Десива Пром“ ДОО од Богданци), со Предлог-договор
62 Информација за напредокот на проектот Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Северна Македонија
63 Информација за проектот „Mодернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС)“ и барање за промена на динамиката на плаќање на повеќегодишната јавна набавка „Mодернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС)“
64 Информација за одржување на петнаесеттиот состанок на Поткомитетот за економско - финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Македонија, кој се одржа на 4 октомври 2018 година во Скопје
65 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година
66 Предлог-одлука за распределба на средства за проектите: изградба на локален пат Ржаничино-Ќојлија во општина Петровец и изградба на локални патишта во село Горно Оризари, општина Велес
67 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина - варовник на локалитетот „Пасивер“, општина Чучер Сандево од Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје на Друштвото за трговија и услуги ПРОМЕТ СТЕЕЛ ХОЛДИНГ ДОО Скопје
68 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за градежништво инженеринг промет и услуги МИЉА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот Орман, општина Гази Баба
69 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална суровина-дијабаз на Друштвото за производство, трговија и транспорт МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот „Гроот“, општина Велес
70 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул. „Маршал Тито“ бр.61 во Битола
71 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ГЕЈМИНГ“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул. „Кемал Сејфула“ бр.2Б во Скопје
72 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за коцкање и обложување „МА ГАМИНГ“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул. „Народен Фронт“ бр.19/1-18 во Скопје
73 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за угостителство и игри на среќа „ТХЕ-СЛОТС“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул. „Илинденска“ бр.17 во Гевгелија
74 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за приредување на игри на среќа „МАКС БЕТ“ ДОО Скопје за деловната просторија на бул.„Јане Сандански“ бр.79А/001 кат, ПР-број 010 Аеродром, Скопје
75 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Радовиш
76 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Демир Хисар
77 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Крива Паланка
78 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Берово
79 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Маврово и Ростуше
80 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Чешиново Облешево
81 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Македонски Брод
82 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Василево
83 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Дебрца
84 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Неготино
85 Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа на претседателот и членовите на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации
86 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈЗУ Клиничка болница - Штип (2)
87 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје
88 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ-Скопје, ул. Руди Чајавец бр.6 Скопје
89 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Меѓународната фондација Тоше Проески - Крушево
90 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Националната установа Центар за култура - Битола и Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија - Скопје
91 Годишен извештај на Регулaторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за 2018 година
92 Годишен извештај за работата на Фондот за здравствено осигурување за 2018 година
93 Барање за давање на автентично толкување на член 69 став 4 од Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/11, 79/13, 29/14, 98/15, 192/15), поднесено од пратеникот Самка Ибраимоски
94 Барање за давање на автентично толкување на член 23 став 1 точка 3 подточки д), ѓ), е) и з) од Законот за јавните набавки, поднесено од пратеникот Лидија Тасевска
95 Иницијатива поднесена од Снежана Геровска - Попчевска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.75/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник на Република Македонија“ бр.154/2010) донесена од Владата на Република Македонија.
96 Известување од извршител Горан Тошевски од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) под и бр.378/19
97 Кадровски прашања /136/
98 Прашања и предлози /136/
99 Годишен извештај за работата на Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права за 2018 година
100 Информација за приклучување на Република Северна Македонија кон Иницијативата за перформанси на примарна здравствена заштита
101 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети
102 Предлог-одлуки за престанок и за давање на движни ствари
103 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година
104 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на хотелско-туристички објекти, туризам, спорт и рекреација локалитет Негорски бањи КО Негорци, општина Гевгелија со Предлог-одлука
105 Предлог-годишна програма за дополнување на годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектна документација во Република Македонија за 2019 година
106 Информација за потребата од преземање на активности за реконструкција и реновирање на недвижни ствари - објекти на единиците на Армијата со финансиски средства обезбедени од Министерството за образование и наука (Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје), со Предлог-договор
107 Информација за потребата од нов деловен простор за Државната комисија за спречување на корупција
108 Информација за првиот годишен извештај за спроведување на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година
109 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година
110 Информација за потпишување на Меморандум за рамка за соработка за Меѓународен институт за одржливи технологии на Југоисточна Европа
111 Информација за потребата од вклучување на Република Северна Македонија во ЕУ програмата „Европски корпус на солидарност“ со Спогодба помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија за учество на Република Северна Македонија во „Европскиот корпус на солидарност“, програма на Унијата
112 Информација за формирање Комисија за спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за изградба на катни - монтажни гаражи во комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје, со Предлог-решение
113 Информација за тек и прогрес на проектот Реконструкција и адаптација на Специјална болница „Св. Еразмо“- Охрид и одобрување на нова динамика за плаќање