Ministry of environment and physical planning

Website: 
Email: 
infoeko@moepp.gov.mk
Phone: 
+389 2 3251 403
Adress: 
Плоштад „Пресвета Богородица“ број 3, Скопје
Minister: 
Facebook page: 
Twitter profile: 
Instagram profile: 

Министерството за животна средина и просторно планирање ги врши работите што се однесуваат на:

  • следењето на состојбата на животната средина;
  • заштитата на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување;
  • заштитата од бучава, радијација, заштитата на биодиверзитетот, геодиверзитетот, националните паркови и заштитените области;
  • реставрацијата на загадените делови од животната средина;
  • предлагањето мерки за третман на цврст отпад;
  • просторното планирање;
  • просторниот информативен систем;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши и други работи утврдени со закон.