Состав на Владата на Република Северна Македонија

Министри

Minister of Foreign Affairs