Përbërja e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryetari i Qeverisë

Kryetari i Qeverisë

Zëvendës të Kryetarit të Qeverisë

Zëvendës i parë i Kryetarit të Qeverisë dhe Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Zëvendës i Kryetarit të Qeverisë i angazhuar për qeverisje të mirë
Ministër i Transportit
Zëvendës i Kryetarit të Qeverisë për Sistem Politik
Ministër për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive

Ministrat

Ministër i Financave
Ministër për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini
Ministër për Çështje Evropiane
Ministër i Shëndetësisë
Ministër i Punëve të Brendshme
Ministër i Arsimit dhe Shkencës
Ministër i Kulturës dhe Turizmit
Ministër i Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale
Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
Ministër për Sport
Ministër për Transformim Digjital
Ministër i Vetëqeverisjes Lokale
Ministër i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme
Ministër i Mbrojtjes
Ministër i Drejtësisë
Ministër i Ekonomisë dhe Punës
Ministër i Aministratës Publike

Министри без ресор

Ministër pa portofol i angazhuar për integrimin dhe zbatimin e Dekadës së Romëve