Ministria e Drejtësisë

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
publicrelation@mjustice.gov.mk, cabinet@mjustice.gov.mk
Telefon: 
02 3116 493
Adresë: 
„Димитрие Чуповски“ број 9, Скопје;

Ministria e Drejtësisë kryen punët që kanë të bëjnë me:

 • gjyqësorin, prokurorinë publike, mbrojtjen juridike publike;
 • administrata shtetërore;
 • përgjegjësinë penale dhe përgjegjësinë  për kundërvajtje;
 • çështje noteriali, avokatura dhe lloje të tjera të ndihmës juridike;
 • trashëgimin, pronësinë, të drejtat  e realizuara dhe marrëdhëniet  e obliguara;
 • ndihmën juridike ndërkombëtare;
 • zbatimin e sanksioneve për vepra penale dhe kundërvajtje;
 • organizimin dhe menaxhimin me  institucionet ndëshkuese korrigjues dhe institucionet edukuese korrigjuese;
 • amnisti dhe falje;
 • ekspertizat gjyqësore, ekspertizat dhe super -ekspertizat;
 • sistemin zgjedhor, mbajtjen e evidencës së të drejtës zgjedhore;
 • procedurën penale, kundërvajtëse, civile, jashtë-gjyqësore, ekzekutive dhe administrative ;
 • këshillin mbikëqyrës;
 • kryerjen e punëve që nuk i takojnë kompetencave të ndonjë organi tjetër të administratës shtetërore dhe
 • kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj.