Ministria e Kulturës

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
info@kultura.gov.mk, minister@kultura.gov.mk
Telefon: 
02 3240 555
Adresë: 
„Ѓуро Ѓаковиќ“ број 61, Скопје

Ministria e Kulturës kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • ndjekjen, analizimin dhe propozimin e akteve dhe masave për zhvillim dhe avancim të kulturës;
  • organizimin, financimin dhe zhvillimin e rrjetit të institucioneve nacionale dhe financimin e programeve dhe projekteve me interes nacional të kësaj fushe;
  • mbrojtjen dhe ruajtjen e pasurisë kulturore;
  •  veprimtarinë e publicistikës, muzikës,  artit skenik, filmit, galerisë,  bibliotekës, arkivit, muzeut dhe kinematografisë, veprimtarinë e shtëpive të kulturës dhe veprimtarinë e ndërmjetësimit në kulturë;
  • mbrojtjen e të drejtave autoriale dhe të drejtave të tjera të përafërta;
  • shënimin e përmendoreve të ngjarjeve të figurave të spikatura me interes kombëtar;
  • mbikëqyrjen të kompetencave të saja dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.