Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
info@mzsv.gov.mk
Telefon: 
02 3134 477
Adresë: 
„Ленинова“ број 2, Скопје;
Faqja e Facebook: 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • bujqësinë,  pylltarinë dhe ekonomisë së ujërave;
  • shfrytëzimin e tokës bujqësore, pyjeve dhe pasurive të tjera natyrore;
  • gjahun dhe peshkimin;
  • mbrojtjen e gjedhit dhe bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit;
  • ndjekjen dhe studimin e gjendjes me ujërat, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e regjimin me ujërat; sistemet hidromilorative;
  • matjet hidrologjike dhe agrometeorologjike, si dhe mbrojtja kundër breshrit; 
  • studimi dhe hulumtimi i dukurive meteorologjike, hidrologjike dhe proceseve biometeorologjike;
  • mbikëqyrjen nga kompetencat e saj dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj