Ministri e Punës dhe Politikës Sociale

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
mtsp@mtsp.gov.mk
Telefon: 
02 3117 288
Adresë: 
„Даме Груев“ број 14, Скопје
Faqja e Facebook: 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kryen punët që kanë të bëjnë me:

 • marrëdhëniet e punës, punësimin dhe të punësuarit;
 • sigurimin pensional-invalidor;
 • mbrojtjen e punëtoreve gjatë punës;
 • sigurim material të të papunëve të përkohshëm;
 • pagat dhe standardi jetësor;
 • politikën sociale;
 • politika humane e popullatës, për shkak të harmonizimit të zhvillimit ekonomik social;
 • marrëdhëniet juridike në martesë, familje dhe bashkësinë jashtëmartesore;
 • marrëdhëniet në mes të prindërve dhe fëmijëve, kujdestarinë dhe birësimin;
 • avancimin e barazisë së sekseve;
 • mbrojtjen e fëmijëve dhe personave të mitur;
 • mbrojtjen e rinisë dhe grave;
 • mbrojtjen e personave me vështirësi në zhvillim;
 • mbrojtjen e invalidëve civil të luftës dhe të familjes kryefamiljari i së cilës gjendet në shërbim ushtarak;
 • mbrojtjen e  luftëtarëve të Luftës Antifashiste dhe nga të gjitha luftërat nacional çlirimtare në Maqedoni, të invalidëve të luftës, 
 • të të përndjekurve dhe të burgosurve për idetë për pavarësinë e popullit maqedonas dhe shtetësinë e tij, si dhe anëtarët e familjeve të tyre të cilët nuk kanë mundësi materiale për ekzistencë sociale;
 • mbikëqyrjen e kompetencave të saja dhe
 • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj