Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
infoeko@moepp.gov.mk
Telefon: 
02 3225 237
Adresë: 
Плоштад „Пресвета Богородица“ број 3, Скопје
Faqja e Facebook: 
Profili në Twitter: 
Profili në instagram: 

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • përcjelljen e gjendjes së mjedisit jetësor;
  • mbrojtjen e ujërave, tokës, florës, faunës, ajrit dhe mbështjellësit të ozonit nga ndotja;
  • mbrojtjen nga zhurma, rrezatimi, mbrojtja nga bidiversiteti, gjeodiversiteti dhe zonat e mbrojtura;
  • restaurimin e pjesëve të ndotura të mjedisit jetësor;
  • propozimin e masave për trajtimin e mbeturinave të ngurta;
  • planifikimin hapësinor;
  • sistemin informativ hapësinor;
  • mbikëqyrjen nga kompetencat e saj dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.