Јавни огласи

Oглас / Повик Огласувач Рок
ЈАВЕН ПОВИК за поднесување барање за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект Влада на Република Северна Македонија 31.01.2021
PUBLIC CALL for Submission of applications for Establishment of a Status of an Investment Project Government of North Macedonia 31.01.2021
Јавен Оглас за именување директор на Државниот просветен инспекторат Влада на Република Северна Македонија 04.12.2020
Јавен Оглас за именување директор на Казнено-поправна установа Идризово со отворено одделение во Велес  Влада на Република Северна Македонија 30.11.2020
Јавен Оглас за именување директор на Управата за извршување на санкции Влада на Република Северна Македонија 30.11.2020
Јавен Оглас за именување директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Влада на Република Северна Македонија 30.11.2020
Јавен Оглас за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика Влада на Република Северна Македонија 26.11.2020