Министерство за локална самоуправа

Веб-страница: 
Е-пошта: 
info@mls.gov.mk
Телефон: 
02 3253 921
Адреса: 
Улица „Кирил и Методиј“, број 54, Скопје
Министер: 
Фејсбук страница: 

https://www.facebook.com/Министерство-за-локална-самоуправа-359588061419019/


Министерството за локална самоуправа ги врши работите што се однесуваат на:

  • следењето на развојот и предлагањето мерки за унапредување на локалната самоуправа;
  • следењето на состојбата за територијалната поделба и развивање стандарди за големината, населението и потребите на единиците на локалната самоуправа;
  • предлагањето на системот, политиката, мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој и за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја;
  • остварувањето и користењето на средствата наменети за стопански недоволно развиените подрачја;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши други работи утврдени со закон.