Состав на Владата на Република Северна Македонија

Зоран Заев
Претседател на Владата на Република Северна Македонија

Заменичка на Претседателот на Владата и Министерка за одбрана
Заменик на Претседателот на Владата и Министер за внатрешни работи
Заменик на Претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
Заменик на Претседателот на Владата, задолжен за европски прашања
Заменик на Претседателот на Владата, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем
Министер за надворешни работи
Министер за финансии
Министерка за труд и социјална политика
Министер за здравство
Министер за информатичко општество и администрација
Министерка за правда
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствo
Министер за транспорт и врски
Министер за култура
Министер за локална самоуправа
Mинистер за животна средина и просторно планирање
Министер за образование и наука
Министер за економија
Mинистер без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност
Министер без ресор задолжен за дијаспора
Министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија
Министеркa без ресор задолжена за странски инвестиции
Министер без ресор задолжен за странски инвестиции
Министер без ресор задолжен за странски инвестиции
Министер без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите