Министерството за економија и труд

Веб-страница: 
Е-пошта: 
info@economy.gov.mk
Телефон: 
02 3085 347
Адреса: 
Улица „Јуриј Гагарин“, број 15, Скопје
Министер: 

Министерството за економија и труд ги врши работите што се однесуваат на:

•    следењето на состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика;
•    следењето на економските, структурните и техничко-технолошките состојби и предлагање на мерки за остварување на развојната и тековната економска политика во областа на производството, трговијата, угостителството и занаетчиството;
•    преземањето мерки против монополската положба и монополското однесување;
•    следењето на тековните материјални биланси и снабдувањето на граѓаните со основните прехранбени производи и други стоки за широка потрошувачка и на претпријатијата со суровини и репроматеријали;
•    системот и политиката на цени на производи и услуги;
•    подготвувањето програма за глобален материјален развој на човечките ресурси;
•    заштитата на потрошувачите;
•    малите и средните претпријатија и задругарството;
•    работните односи, вработувањето и вработеноста;
•    заштитата на работниците при работењето;
•    материјалното обезбедување на привремено невработените;
•    платите и животниот стандард;
•    надзорот од негова надлежност и
•    врши други работи утврдени со закон.

Во состав на Министерството за економија и труд е:
•    Управата за наменско производство.