Министерство за одбрана

Министерството за одбрана ги врши работите што се однесуваат на:

  • остварувањето на системот на одбраната на независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија;
  • планирањето, организацијата, опремувањето, развојот и подготвувањето на Армијата на Република Македонија и спроведувањето на утврдените планови;
  • организирањето и подготвувањето за одбрана и за цивилна заштита;
  • организирањето и спроведување на обуката за одбрана;
  • организирањето и подготвувањето на набљудување и известување, врски за раководење и криптозаштита;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Радмила Шекеринска

Адреса: „Орце Николов“ бб, 1000 Скопје;
Tел: 02/3119-577, факс: 02/3227-835


Website: www.morm.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/modmacedonia
Twitter: www.twitter.com/MoDMacedonia
YouTube: www.youtube.com/user/MoDRMacedonia