Ministry of defence

Website: 
Email: 
kabinetMO@mod.gov.mk
Phone: 
+389 2 328 2042
Adress: 
„Орце Николов“ бр. 116, Скопје
Twitter profile: 
Instagram profile: 

/


Министерството за одбрана ги врши работите што се однесуваат на:

  • остварувањето на системот на одбраната на независноста и територијалниот интегритет на Република Северна Македонија;
  • планирањето, организацијата, опремувањето, развојот и подготвувањето на Армијата на Република Северна Македонија и спроведувањето на утврдените планови;
  • организирањето и подготвувањето за одбрана и за цивилна заштита;
  • организирањето и спроведување на обуката за одбрана;
  • организирањето и подготвувањето на набљудување и известување, врски за раководење и криптозаштита;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши други работи утврдени со закон.