Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
info@mls.gov.mk
Telefon: 
02 3253 921
Adresë: 
„Даме Груев“ број 14, Скопје
Faqja e Facebook: 

https://www.facebook.com/Министерство-за-локална-самоуправа-359588061419019/

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • përcjelljen e zhvillimit të propozim masave për avancimin e vetëqeverisjes lokale;
  • përcjelljen e gjendjes për ndarjen territoriale dhe zhvillimin e standardeve për madhësinë,  banorët dhe nevojat e njësisë së vetëqeverisjes lokale;
  • propozimin e sistemit, politikës, masave dhe instrumenteve për realizimin e zhvillimit  më të barabartë dhe për nxitjen e zhvillimit të zonave të pazhvilluara  mjaftueshëm ekonomikisht;
  • realizimin dhe shfrytëzimin e mjeteve të destinuara për zonat me ekonomi të pazhvilluar;
  • mbikëqyrjen të kompetencave të saja dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.