Ministria e Transportit dhe Lidhjeve

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
info@mtc.gov.mk, kabient.minister@mtc.gov.mk
Telefon: 
02 3145 497
Adresë: 
„Црвена Скопска Општина“ број 4, Скопје

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • komunikacionin  rrugor dhe infrastrukturën rrugore;
  • komunikacionin hekurudhor dhe infrastrukturën hekurudhore;
  • komunikacionin ajror dhe infrastrukturën e ajrore;
  • lundrimin e brendshëm;
  • telekomunikimet dhe infrastrukturën e telekomunikimeve;
  • radiodifuzionin dhe infrastrukturën e radiodifuzionit;
  • komunikacionin postar dhe infrastrukturën postare;
  • lloje të tjera të transportit dhe  infrastrukturës e cila është e domosdoshme për realizimin e transportit ( teleferikëve dhe ski- liftet etj.);
  • çështjet e banimit dhe komunalet,  infrastrukturën e duhur, rregullimin dhe menaxhimin e hapësirave dhe menaxhimin me tokat ndërtimore në pronësi të Republikës dhe kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj