Јавни огласи

Shpallje / Thirrje Огласувач Рок
Јавен повик за обуки за напредни ИТ вештини Агенција за вработување на Република Северна Македонија 31.12.2019
Јавен повик за обуки за напредни ИТ вештини со кофинансирање Агенција за вработување на Република Северна Македонија 31.12.2019
Јавен повик за воведни обуки за ИТ вештини (on-line) Агенција за вработување на Република Северна Македонија 31.12.2019
Јавен оглас за избор на претседател и еден професионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување Влада на Република Северна Македонија 22.10.2019
Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година Влада на Република Северна Македонија 17.10.2019