Јавни огласи

Oглас / Повик Огласувач Рок
Записник од одржана седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој на Владата на Република Северна Македонија, во врска со спроведено Интервју со кандидатите кои ја поминаа административната селекција по објавениот Јавен повик бр.02/2023 Влада на Република Северна Македонија 10.10.2023
Јавен повик бр. 04/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 1 (еден) член на Управниот одбор - од редот на афирмирани и стручни лица и 2 (два) члена на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење Влада на Република Северна Македонија 02.10.2023
Јавен повик Бр. 05/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 7 (седум) члена на Управниот одбор и 2 (два) члена на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие Колекторски систем Влада на Република Северна Македонија 02.10.2023
Јавен повик бр.06/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 5 (пет) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје Влада на Република Северна Македонија 02.10.2023
Thirrje publike nr. 05/2023 për aplikimin e personave të interesuar për emërimin e 7 (shtatë) anëtarëve të Bordit  Drejtues dhe 2 (dy) anëtarë të Bordit Mbikëqyrës për kontrollimin e punës materiale-financiare të Ndërmarrjes Publike Sistemi Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 02.10.2023
Thirrje Publike nr.04.2023 për aplikimin e personave të interesuar për emërimin e 1 (një) anëtari të Bordit Drejtues  – nga radhët e personave të afirmuar dhe profesionistë dhe 2 (dy) anëtarë të Bordit për kontroll të punëve materiale-financiare Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 02.10.2023
Thirrje publike nr.06/2023 për aplikimin e personave të interesuar për emërimin e 5 (pesë) anëtarëve të Bordit  Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Shkup Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 02.10.2023