Министерство за локална самоуправа

 

Министерството за локална самоуправа ги врши работите што се однесуваат на:

  • следењето на развојот и предлагањето мерки за унапредување на локалната самоуправа;
  • следењето на состојбата за територијалната поделба и развивање стандарди за големината, населението и потребите на единиците на локалната самоуправа;
  • предлагањето на системот, политиката, мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој и за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја;
  • остварувањето и користењето на средствата наменети за стопански недоволно развиените подрачја;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Сухејл Фазлиу

Адреса: „Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје;
Tел: 02/3106-302, факс: 02/3106-303

Website: www.mls.gov.mk