Министерство за јавна администрација

Веб-страница: 
Е-пошта: 
contact.mja@mioa.gov.mk, goran.mincev@mioa.gov.mk
Телефон: 
02 3200 870
Адреса: 
Булевар „Св.Кирил и Методиј“, број 54, Скопје
Министер: 
Фејсбук страница: 
Јутуб канал: 

Министерството за јавна администрација ги врши работите што се однесуваат на:

•    законското уредување на прашањата во врска со администрацијата;
•    надзорот и обезбедувањето на единствена примена на прописите што се однесуваат на државните и јавните службеници;
•    развивањето на политиката поврзана со правата, обврските, одговорностите и оценувањето на државните и јавните службеници;
•    класификацијата и описот на работните места, платите и надоместоците на плати на државните и јавните службеници;
•    водењето Регистар за вработените во јавниот сектор;
•    подготвувањето стратешки документи за ефикасното и ефективното работење, обуката и стручното усовршување на државните и јавните службеници, организирање и спроведување на обуката;
•    развојот и координацијата на политиките во врска со управувањето со човечките ресурси;
•    реформата во јавната администрација;
•    остварувањето на меѓународна соработка по прашања од негова надлежност;
•    државната управа;
•    управната постапка;
•    управниот надзор и
•    врши други работи утврдени со закон.

Во состав на Министерството за јавна администрација е Државниот управен инспекторат.