Соопштенија


Целосен текст од Конечниот договор за решавање на македонско - грчкиот спор за името и за стратешко партнерство

Преземи го текстот во .ПДФ формат ]


Документи кои произлегуваат од Конечната спогодба:

 1. Акционен план за зајакнување на соработката меѓу Северна Македонија и Грција - Македонски јазик
 2. Акционен план за зајакнување на соработката меѓу Северна Македонија и Грција - Англиски јазик
 3. Меморандум за соработка за забрзување на интеграцискиот процес на Република Северна Македонија во ЕУ - Бриф
 4. Меморандум за соработка за забрзување на интеграцискиот процес на Република Северна Македонија во ЕУ - Англиски јазик
 5. Меморандум за соработка за забрзување на интеграцискиот процес на Република Северна Македонија во ЕУ - Македонски јазик
 6. Меморандум за соработка за воспоставување на Управувачки комитет за економска соработка - Бриф
 7. Меморандум за соработка за воспоставување на Управувачки комитет за економска соработка - Македонски јазик
 8. Меморандум за соработка за воспоставување на Управувачки комитет за економска соработка - Англиски јазик
 9. Меморандум за разбирање за соработка за инфраструктура и транспорт - Бриф
 10. Меморандум за разбирање за соработка за инфраструктура и транспорт - Македонски јазик
 11. Меморандум за разбирање за соработка за инфраструктура и транспорт - Англиски јазик
 12. Меморандум за разбирање за развој на „Солун-Скопје-Табановце“ патна и железничка врска - Бриф
 13. Меморандум за разбирање за развој на „Солун-Скопје-Табановце“ патна и железничка врска - Македонски јазик
 14. Меморандум за разбирање за развој на „Солун-Скопје-Табановце“ патна и железничка врска - Англиски јазик

О Д Л У К А
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ
ХХХIII, XXXIV, XXXV И ХХХVI НА УСТАВОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласуваат амандманите ХХХIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија ги донесе на седницата одржана на 11 јануари 2019 година.

Амандманите ХХХIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија, се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со влегувањето во сила на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за  безбедност на Обединетите Нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ратификацијата на Протоколот за пристапување во НАТО од Првата страна на Конечната спогодба.

АМАНДМАНИ
XXXIII, XXXIV, XXXV И XXXVI НА УСТАВОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со влегувањето во сила на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите Нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ратификацијата на Протоколот за пристапување во НАТО од Првата страна на Конечната спогодба.

АМАНДМАН XXXIII

1. Во Уставот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, а зборот „Македонија“ се заменува со зборовите: „Северна Македонија“, освен во членот 36 од Уставот на Република Македонија.

АМАНДМАН XXXIV

1. Во Преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат зборовите: „како и граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се“, „одлуките на АСНОМ“ се заменуваат со зборовите: „правните одлуки кои се наведени во Прогласот од Првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ“, по зборот „година“ се додаваат зборовите: „на кои се изрази волјата за создавање на самостојна суверена држава и Охридскиот рамковен договор“, а се бришат зборовите: „одлучија да“.

2. Со овој амандман се вршат измени во Преамбулата - Амандман IV на Уставот на Република Македонија.

АМАНДМАН XXXV

1. Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави.

2. Со овој амандман се дополнува членот 3 од Уставот на Република Македонија.

АМАНДМАН XXXVI

1. Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство. Републиката се грижи за дијаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите и ги негува и унапредува врските со татковината. Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.

2. Со овој амандман се заменува членот 49 и Амандман II на Уставот на Република Македонија.


Објава на Одлуката за прогласување на амандманите ХХХIII, XXXIV, XXXV И ХХХVI на Уставот на Република Македонија во Службен Весник на РМ [Преземи]


Објава на Одлука за прогласување на Уставниот закон за спроведување на Амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република Македонија во Службен Весник на РМ [Преземи]


Прва јавна дискусија за нацрт амандманите за Уставни измени во Владата

 1. Соопштение од дискусијата
 2. Обраќање на премиерот Заев
 3. Обраќање на проф. д-р Фрчковски
 4. Обраќање на проф. д-р Поповски
 5. Целосната дискусија

Втора јавна дискусија за нацрт амандманите за Уставни измени во Универзитетот ФОН

 1. Соопштение од дискусијата
 2. Обраќање на премиерот Заев
 3. Обраќање на проф. д-р Ружин
 4. Обраќање на проф. д-р Ристовски
 5. Целосната дискусија

Трета јавна дискусија за нацрт амандманите за Уставни измени во МАНУ

 1. Соопштение од дискусијата
 2. Обраќање на министерот Димитров
 3. Обраќање на вицепремиерот Османи
 4. Обраќање на академик Таки Фити
 5. Обраќање на проф. д-р Владо Камбовски

Четврта јавна дискусија за нацрт амандманите за Уставни измени во Штип

 1. Соопштение од дискусијата
 2. Обраќање на премиерот Заев
 3. Обраќање на градоначалникот Бочварски
 4. Обраќање на судијката Николовска
 5. Обраќање на проф. Спасов 

Петта јавна дискусија за нацрт амандманите за Уставните измени на Универзитетот на ЈИЕ во Тетово

 1. Соопштение од дискусијата
 2. Обраќање на вицепремиерката Шекеринска
 3. Обраќање на вицепремиерот Османи
 4. Обраќање на проф. д-р Арифи
 5. Обраќање на проф. д-р Река
 6. Обраќање на ректорот Беџети

Финален текст на Предлог-уставните амандмани [ Преземи ]


Образложение на Амандман XXXIII

Целта на овие измени на Уставот е имплементација на Конечната спогодба со Грција со што треба да се овозможи пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО.

Притоа, согласно Конечната спогодба со Република Грција, се предвидува стапување во сила на амандманите со денот на ратификација на Спогодбата и Протоколот за пристапување во НАТО од страна на Парламентот на Република Грција. Следствено, во случај на невлегување во сила на овие два документи, нема да влезат во сила ниту предвидените амандмани.

Понатаму, во согласност со договорот, со уставен закон ќе биде утврдена примена на одредбата во однос на важноста на веќе постоечките документи и материјали издадени од органите на власт на Република Македонија.

Образложение на Амандман XXXIV

Целта на овие измени на Уставот е имплементација на Конечната спогодба со Грција со што треба да се овозможи пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО.

Заради усогласување на текстот на Преамбулата со Конечната спогодба со Грција, во Преамбулата се вршат соодветни измени. Во Преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат ограничувањата за народите и нивните делови што живеат надвор од нивната матична држава. При наведувањето на државно-правните традиции, се именуваат правните одлуки на АСНОМ, кои се наведени во Прогласот од Првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ. Исто така, во Преамбулата се споменува и Охридскиот рамковен договор, кој веќе е вграден со уставните амандмани од 2001 година.

Образложение на Амандман XXXV

Целта на овие измени на Уставот е имплементација на Конечната спогодба со Грција со што треба да се овозможи пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО.

Со Конечната спогодба се потврдува постоечката меѓусебна граница меѓу Република Македонија и Грција како трајна и неповредлива меѓународна граница, при што се презема обврска ниту една од двете држави да нема, ниту да поддржува некакви претензии кон кој било дел од територијата на другата држава, ниту пак претензии за промена на нивната меѓусебна постоечка граница. Покрај тоа, и Република Македонија и Грција се обврзаа дека нема да поддржуваат какви било претензии кои може да ги изнесат трети страни.

Република Македонија и Грција се обврзаа да го почитуваат суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на другата држава и да не поддржуваат какви било активности на трети страни насочени против суверенитетот, територијалниот интегритет или политичката независност на другата држава.

Исто така двете држави презедоа обврска, во согласност со целите и начелата на Повелбата на Обединетите Нации, да се воздржуваат од закани или употреба на сила, вклучително од закани или употреба на сила со намера да се наруши нивната меѓусебна постоечка граница.

Во членот 3 од Уставот е регулирано дека територијата на Република Македонија е неделива и неотуѓива. Постојната граница на Република Македонија е неповредлива. Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Границата на Република Македонија може да се менува само во согласност со Уставот, а врз принципот на доброволност и во согласност со општо прифатените меѓународни норми.

Овој член веќе беше изменет во 1992 година со Амандманот I, кога беше додаден принципот на доброволност при промена на границата и согласноста со општо прифатените меѓународни норми. Исто така со овој амандман беше декларирано дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави.

Со новиот уставен амандман кој се предлага се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави.

Образложение на Амандман XXXVI

Целта на овие измени на Уставот е имплементација на Конечната спогодба со Грција со што треба да се овозможи пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО.

Согласно Конечната спогодба, Република Македонија и Грција се обврзаа ниту една одредба од Уставот, да не може или не треба да се толкува на начин кој претставува или кога било ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи на другата држава, во каква било форма или заради каква било причина, вклучително и заради заштитата на статусот и првата на кои било лица кои не се нејзини граѓани.

Во членот 49 од Уставот е пропишано дека Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив. Републиката се грижи за културните, економските и социјалните права на граѓаните на Републиката во странство. Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.

И овој член беше изменет со Амандманот II во 1992 година кој предвидуваше дека Републиката нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.

Со уставниот амандман кој се предлага се потенцира обврската на Република Македонија за заштита, гарантирање и негување на особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Исто така, со амандманот се гарантира заштита на правата и интересите на државјаните кои живеат или престојуваат во странство. Во амандманот е пропишано дека Републиката се грижи и за дијаспората како на македонскиот народ така и на другите заедници, за негување и унапредување на нивните врски со татковината, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, во Трст се сретна со Борис Џонсон, министерот за надворешни работи на Обединетото Кралство, кој ја претставуваше британската премиерка, Тереза Меј на Самитот за Западен Балкан. 

Високиот британски дипломат Џонсон изрази јасна и голема поддршка на новата Влада во Македонија, во име на Велика Британија и премиерката Меј. 

Оценката што ја соопшти министерот за надворешни работи, Џонсон е дека Македонија е конечно на вистинскиот правец и најави дека Велика Британија ќе направи сè што може да ѝ помогне на нашата држава за влез во НАТО и во ЕУ. 

Британскиот министер Џонсон соопшти дека Британија останува партнер на Балканот и активен поддржувач на демократските процеси, како и дека пријателството со Македонија е клучно во реализацијата на оваа важна цел. 

Премиерот Заев изрази благодарност за огромната поддршка од Велика Британија за Македонија и рече дека новата Влада ќе ја оправда добиената доверба преку посветена работа на демократски развој на Македонија и на регионот.

„Владата дефинираше временска рамка за итните реформски приоритети важни на интеграциските процеси во НАТО и ЕУ и одговорно ќе спроведе квалитетни реформи, затоа што граѓаните на Македонија заслужуваат евро-атланстки перспективи“, рече премиерот Заев. 

Присуството на Самитот во Трст на премиерот Заев, придружуван од неколкумина владини министри донесе Договор за транспортната заедница, чијашто потписничка е и нашата држава и ќе значи олеснето поврзување на граѓаните на Македонија со регионот. 

Но, она по што е значаен Самитот во Трст се и бројните билатерални средби што ги оствари премиерот Заев на највисоко политичко ниво, со светски и регионални лидери, кои испратија многу конкретни, јасни и прецизни пораки на целосна поддршка на премиерот Заев и на новата реформска Влада во Македонија. 

Средбите на маргините на Самитот и самиот Самит покажаа дека во претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев и во новата Влада на Република Македонија се гледа како на мотор во регионалниот развој, во што се посочува клучот за евро-атлантските перспективи на Македонија и на Западен Балкан.

 
 
 

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, во Трст имаше билатерална средба со канцеларката на Република Германија, Ангела Меркел.

Германската канцеларка Меркел изрази голема поддршка за новата Влада на Македонија, за одлучноста на Владата за суштински реформи и за определбата за интеграција на Република Македонија во ЕУ.

"Владата е одлучна да ги спроведе потребните реформи и да ја осигура евро-атлантската иднина на Македонија, а со тоа и квалитетен живот за граѓаните", рече премиерот Заев. 

Канцеларката Меркел најави поддршка од Република Германија во реформскиот и евро-атлантскиот интеграциски процес.

Изразена е заедничка определба да продолжи со уште поголем интензитет соработката помеѓу Република Македонија и Република Германија во области важни за граѓаните на двете земји.

 

Владата на Република Македонија на вчерашната седница донесе одлука за прогласување на кризна состојба во регионот на јужната и на северната државна граница поради зголемениот наплив на мигранти, со што согласно правните прописи се отвора можност за соодветен ангажман и на АРМ, информира денеска на прес-конференција портпаролот на МВР Иво Котевски.

Тој посочи дека меѓуинституционалното координативно тело секојдневно ја следи состојбата со илегалните мигранти кои имаат намера да влезат на територијата на Република Македонија од соседна Грција и изготвува соодветни анализи за одговор при сите евентуални сценарија.

Појасни дека заради зголемениот притисок на јужната граница и се поголемиот интензитет на транзит преку т.н. балкански мигрантски коридор, но и состојбата во глобални рамки, беше проценето дека е неопходна дополнителна зголемена и поефикасна контрола на граничниот појас каде што се регистрирани масовни илегални преминувања од грчка страна.

- Ангажманот на Армијата очекуваме да даде резултат во две насоки. Прво, да се зголеми безбедноста и спокојството на локалното население и второ, да се обезбеди посеопфатен пристап во третманот на лицата кои изразиле намера да бараат азил во Република Македонија согласно капацитетите и препораките на конвенциите чиишто потписник е токму Република Македонија и кои се трудиме доследно да ги почитуваме, рече Котевски.

Нагласи дека за постапување по одлуката на Владата ќе биде формиран главен штаб при Центарот за управување со кризи кој треба да го изготви акцискиот план и да ги реализира предвидените активности. 

- Свесни сме дека зголемената контрола на нашата јужна граница не претставува конечно решение на проблемот и затоа очекуваме дека наскоро ќе биде утврден единствен хуман одговор од страна на Европската унија кој ќе ги опфати сите земји кои се најзасегнати од мигрантската криза и солидарно ќе го сподели товарот на соочувањето со предизвикот, рече Котевски.

Посочи дека во изминатите 24 часа, издадени се потврди на 1.327 странски државјани, за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил во Република Македонија.

- Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија - 1.004.Во овие два месеца, откако стапија во сила измените во Законот за азил, издадени се потврди на вкупно 41.414 странски државјани. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија - 33.461, потоа на Авганистан - 2.073, Ирак - 1.947, Пакистан - 1.198, како и од други земји каде што има оружен конфликт, истакна Котевски.

Од почнувањето на издавањето на потврдите до денеска, појасни, до Одделението за азил се поднесени 47 барања за признавање право на азил врз основа на претходно издадена потврда, при што 34 барања се од државјани на Сирија, од нив 10 за деца, потоа три барања од државјани од Пакистан и Авганистан, а од нив четири се деца кои го придружуваат родителот...

Одговарајќи на новинарско прашање, Koтевски рече мигрантите никогаш легално не влегувале во Република Македонија, ниту пак биле пуштани.

- Напротив МВР согласно капацитетите со кои располага ги преземаше сите неопходни мерки за да ја заштити нашата граница. За жал јужната граница која е надворешна граница на ЕУ воопшто не беше заштитувана од грчка страна односно не само што беа пропуштани, не беа запирани илегалните мигранти односно лицата илегално да ја минуваат границата. Напротив бевме сведоци во голем број случаи кога истите организирано беа транспортирани до границата, рече Котевски.

Со оваа одлука, нагласи тој, практично се засилува контролата на самата граница и во граничниот појас.

Одговарајќи на новинарско прашање рече дека дополнително ќе се утврдуваат трошоците, бидејќи досега МВР како една од институциите која имаше најмногу ингеренции околу контролата на границата се соочуваше со огромни месечни трошоци односно заради зголемениот ангажман на полициски службеници, возила итн.

- Нашите проценки говорат дека трошоците во изминатите неколку месеци заради дополнителниот ангажман изнесуваат околу 800.000 евра на месечно ниво. Тоа се дополнителни трошоци во однос на ангажманот кој го имаше само полицијата за обезбедување на јужната граница, посочи Котевски. 

Укажа дека похуман третман подразбира посоодветен третман на лицата кои се илегални мигранти и кои се во Република Македонија.

- Факт е дека Република Македонија не располага со неограничени капацитети и еден е третманот кој може да им се пружи на лица кога станува збор за 1.500, 2.000, 3.000 или 5.000 мигранти кои би влегле во ист ден, а друг е третманот кој би го добиле доколку илегално успеат да ја поминат границата 50, 100 или 500 илегални мигранти, рече Котевски.

Се очекува македонското МНР соодветно ќе ги извести соседните земји за преземените мерки.

- Ние имаме контакти со грчката полиција, за жал не секогаш на соодветно ниво. Имено, претходниот период се обидувавме во голем број наврати да оствариме соодветен контакт, да направиме соодветна координација во однос на обезбедување на државната граница и мерките кои треба би требале да ги преземаат полициските службеници од грчка страна, но за жал немаше соодветен одговор, додаде Котевски. 

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев денеска, на маргините на Виенскиот економски форум се сретна со еврокомесарот за поширување и добрососедска политика, Јоханес Хан.

На средбата Премиерот Заев го информираше еврокомесарот Хан за последните политички случувања во земјата, односно успешно спроведените претседателски избори, коишто се уште еден доказ дека земјата е стабилна и сигурна и дека со право заслужува да добие датум за преговори со ЕУ ова лето.

Исто така, на средбата Премиерот Заев истакна дека нема друга алтернатива за Република Северна Македонија, освен полноправно членство во ЕУ и во НАТО.

„Отпочнувањето на преговорите за влез во ЕУ, е единствената гаранција дека земјата и натаму ќе биде стабилна, дека ќе води инклузивна политика и дека ќе продолжат реформските процеси во Северна Македонија“, рече меѓу другото Премиерот Заев на состанокот со еврокомесарот Хан.

Еврокомесарот за проширување и добрососедска полтика, Јоханес Хан средбата со Премиерот Заев ја искористи уште еднаш да ја потврди неговата и поддршката на Европската Комисија за Република Северна Македонија на патот кој веќе го оди со големи чекори, патот кон НАТО и ЕУ.

Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, Кочо Анѓушев, министрите за финансии и за образование и наука, Драган Тевдосвки и Арбер Адеми, во рамки на Виенскиот економски форум, Виенски економски разговори - нови перспективи за Република Северна Македонија, го презентираа потенцијалот за инвестирање во земјата и тоа во областа на инфраструктурата и енергетиката, во финансискиот сектор, како и можностите за инвестирање во човечкиот капитал.

Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања д-р Кочо Анѓушев зборувајќи за инвестициските можности во Република Северна Македонија на „Виенскиот економски форум 2019 - „Економски разговори во Виена - Нови перспективи за Република Северна Македонија“, потенцираше дека земјата нуди многу можности за инвестиции во многу области и дека сега е вистинското време за странските инвеститори да ги реализираат своите инвестициски проекти токму во нашата земја. Тој нагласи дека во 2018 година забележани се позитивни економски показатели, кои се резултат на напорната работа на Владата на Република Северна Македонија.

Вицепремиерот потенцира дека согласно Владините економски политики се креирани согласно анализите и можностите на Република Северна Македонија, со цел да се максимизира економскиот потенцијал на земјата и да обезбеди повисок и одржлив економски раст, а со тоа и повисок животен стандард за граѓаните.

„Доколку се анализира структурата на бруто домашниот производ, лесно се воочува дека во голема мерка тој се создава во четири столба: индустријата, во која се вклучени енергетиката и рударството, градежништвото, земјоделството, како и во трговијата која е составен дел на претходните три. Задоволни сме со растот во сите гранки во минатата година, но исто така сме свесни дека постои голем простор за подобрување на секоја од гранките. Во однос на индустријата, веќе споменав дека со Законот за финансиска поддршка, кој е во согласност со ЕУ легислативата, се овозможува силна финансиска поддршка, како и даночни и царински олеснувања за новите инвестиции, која може да достигне до 50% од висината на инвестицијата. Тука се вклучени мерки за финансиска поддршка кои подразбираат поврат на 10% од направена инвестиција и дополнителни 10% поврат на инвестицијата доколку компанијата е извозно ориентирана, како и мерка за поврат на 20% од исплатените нето плати за вработените, кои изнесуваа над 50% од минималната плата во државата. Важно е дека системот за поддршка е многу транспарентен и секој инвеститорот однапред може да пресмета колку поддршка може да очекува од државата“, подвлече Анѓушев.

Северна Македонија, како што истакна министерот за финансии Драган Тевдовски, успешно ја одржуваше макроекономската и финансиската стабилност во минатото и „решени сме така да биде и во иднина“ и на тој начин, како што додаде тој „на постојните, но и на потенцијалните странски инвеститори им гарантираме стабилност“.

„Клучните параметри на оваа макро стабилност исто така ја рефлектираат нашата стратешка определба да се доближиме до ЕУ и да станеме земја членка, односно нашата валута е цврсто поврзана со еврото, со непроменет паритет повеќе од две децении, инфлацијата е ниска и стабилна, а буџетскиот дефицит ретко надминува 3% од БДП - годинава очекуваме дефицит од 2,5%. Понатаму, одржуваме блиски економски врски со Западот: 80% од нашиот извоз во 2018 година заврши во ЕУ (и уште 11% во нашите соседи надвор од ЕУ), а речиси 80% од странските директни инвестиции во Северна Македонија доаѓаат од ЕУ“, истакна министерот Тевдовски.

Во своето обраќање, министерот за финансии Тевдовски посочи дека за потенцијалните инвеститори е особено значајно дека регулативата во финансискиот систем е усогласена со ЕУ, и дека во Република Северна Македонија се нудат неколку можности за инвестирање во финансискиот систем, односно гринфилд инвестиции, како и инвестиции со заеднички капитал со меѓународни финансиски институции.

„Имајќи го предвид фактот дека глобалниот тренд за пораст на потребата од стручен кадар ја зафаќа и Република Северна Македонија, покрај реформите во основно и високо образование, правиме и крупни промени во областа на средното образование, со фокусот на стручното образование“, образложи министерот за образование и наука, Арбер Адеми.

„Имам задоволство да информирам дека со поддршка од Светска банка изготвивме вкупно 1040 нови наставни програми кои се засноваат на резултатите од учење и оценување на резултатите од учењето. Ако на ова ја додадеме и изработката на нови учебници по оние предмети по кои имаше потреба од дополнување и осовременување на податоците и содржината, очекувам значително подигнување на креативноста на часовите и интересот на учениците за акумулирање на нови знаења“ рече меѓу другото министерот Адеми во своето обраќање и додека дека „пред три години во земјата, во едно средно училиште од областа на електротехниката се воведе дуално образование, кое си најде врвна партнерска компанија за имплементација на планот за едукација на учениците, кој подразбира повеќе практична настава за нив и тоа непосредно на работно место. Минатата година, концептот се воведе и во две други училишта, заедно со неколку партнерски компании, а од септември кога стартува новата учебна година се опфаќаат нови и нови училишта“.

Во рамки на дискусијата на Виенските економски разговори, беше истакнато дека постојат неколку аспекти во работењето на Владата коишто се за потенцирање, односно транспарентното носење на одлуки и вклученост на сите инволвирано во тој процес. Дел од говорниците, исто така, потенцираа дека Северна Македонија е отворена и за новите инвеститори нуди повеќе од совршени услови за работење.

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев денеска во Виена имаше свое воведно обраќање на отворањето на Виенскиот економски форум, Виенски економски разговори - нови перспективи за Република Северна Македонија. Покрај Премиерот Заев, воведни обраќања имаа и д-р Томас Арнлоднер, извршен директор на А1 Телеком Австрија Групација и член на одборот на Виенскиот економски форум, како и Јоханес Хан, еврокомесарот за проширување и добрососедска политика.

Заблагодарувајќи им се на сите инволвирани што годинешниот Виенскиот економски форум се одржува за разгледување на инвестициските можности исклучиво во Северна Македонија, Премиерот Заев истакна дека Австрија е силен сојузник на Северна Македонија во евроатлантската интеграција.

Сосема на почетокот Премиерот Заев истакна дека во изминатите 10 години Австрија беше најголем инвеститор во Северна Македонија со 392,2 милиони ЕУР што изнесува 13,2% од вкупните странски директни инвестиции во државата.

Премиерот Заев во воведното обраќање зборуваше за успешно спроведенетите претседателски избори, како и за Договорот од Преспа, којшто е решение на огромен проблем, а којшто резултираше со продлабочување на соработката помеѓу Република Северна Македонија и Грција.

Говорејќи за реформите коишто се во тек, Премиерот Заев се осврна на судските реформи, реформите во безбедносниот систем и јавната администрација, како и борбата против корупцијата, коишто остануваат врвен приоритет во работењето на Владата.

„Во периодов од 22 месеци откако актуелната Влада дојде на власт, ние ја вративме демократијата и функционалните демократски институции од она што до неодамна беше заробена држава“, рече Премиерот Заев и додаде дека „тие приоритети се идентични со нашата пристапна агенда за ЕУ“.

„Република Северна Македонија нема друга алтернатива за интеграцијата во ЕУ и НАТО - повеќе од 75% од населението ги поддржува таквите аспирации“, потенцираше Премиерот Заев.

„Денес сме подготвени и политички и институционално. Ние цврсто веруваме дека заслужуваме одлука заснована на заслуги и веруваме дека и ЕУ ќе испорача“, додаде Премиерот Заев.

Понатаму, Претседателот на Владата на Република Северна Македонија Зоран Заев посочи дека 2019-та година дека ќе биде година на економијата, како продолжение на економскиот напредок од минатата година.

„Во 2019 година, имаме натамошен раст на индустриско производство од 8,8% во производство, што главно се должи на производството на машини, возила, пијалаци и основни метали. Успеавме да ја намалиме невработеноста под 20% откако сме во Владата. Економскиот раст во 2018 беше 2,7%, по раст од 0,2% во 2017 година. Извозот во првите 3 месеци од 2019 година се зголеми за 16,8%“, истакна Премиерот Заев.

Пред бројните австриски компании и бизнисмени Премиерот Заев го изрази своето очекување дека ова лето Северна Македонија ќе добие датум за почеток на преговорите, бидејќи како што рече Премиерот Заев земјата и покажа на цела Европа како преку дијалог и соработка се решаваат долгогодишни проблеми.

„Нашата земја има поизитивен импакт и на целиот регион. Сега Северна Македонија е единствената земја во регионот којашто нема отворени прашања со ниту еден сосед. А кога постои договор следат и економските резултати“, истакна Премиерот Заев.

Тој исто така додаде дека и натаму Република Северна Македонија ќе биде пример за целиот регион, дека земјата и натаму ќе биде сигурна и стабилна, земја којашто се грижи и на инвеститорите им нуди соодветни услови за развивање на својот бизнис.

Еврокомесарот за проширување и добрососедска политика, Јоханес Хан на отворањето на Виенскиот економски форум истакна дека политичката стабилност на Северна Македонија е најдобра во регионот, а уште еден доказ за тоа, како што подвлече Еврокомесарот Хан беа успешно спроведените претседателски избори. Во таа насока еврокомесарот Хан ги охрабри компаниите од Република Австрија да инвестираат во нашата земја, бидејќи како што рече тоа значи поголем профит за земјата и отворање на нови работни места.

Адресирајќи го напредокот на Република Северна Македонија во сите сфери, Еврокомесарот Хан го изрази своето очекување земјата да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија и до крајот на оваа година да бидат отворени и првите поглавја.

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и заменик министерот за култура Владимир Лазовски, беа претставници на Владата на Република Северна Македонија, кои вчера со граѓаните на нашата земја ја пречекаа Тамара Тодевска и нашиот тим кој настапи на Изборот на песна на Евровизијата за 2019 година што се одржа во Тел Авив во Израел.

 

 

На срдечниот пречек на Меѓународниот аеродром Скопје на сите од тимот на нашата земја на евровизискиот избор им беа пренесени честитките на Владата на РСМ за успешното претставување на земјата и за историскиот пласман на Тамара Тодевска со песната „Proud“.

„Од името на Владата на Република Северна Македонија и од мое лично име им честитам на Тамара и на целиот тим, за високиот пласман на Евровизија. Тамара е нашиот морален победник. Наша гордост. Со моќна изведба, полна со емоции покажавме дека можеме да конкурираме на светската музичка сцена. Посебно ме радува што околу два часа Северна Македонија беше на врвот на евровизиската победничка листа со пораката за родовата еднаквост и за прифаќањето на различностите. Оваа е пораката што се погласно одекнува низ целата планета и ние сме дел од таа приказна“, рече министерката Царовска на срдечниот на Тамара Тодевска и нашиот тим кој настапи на Изборот на песна на Евровизијата за 2019 година што се одржа во Тел Авив во Израел.

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев денеска во Виена, во пресрет на Виенскиот економски форум, се сретна со поранешниот претседател на Република Австрија, Хајнц Фишер. 

На средбата, којашто помина во исклучително позитивна атмосфера, премиерот Заев го информираше поранешниот претседател на Република Австрија, Фишер за последните политички случувања во земјата, односно успешно спроведените претседателски избори, како и текот на реформите во неколку клучни области.  

Истовремено, на средбата беше потврдена поддршката којашто Република Австрија во континуитет и ја дава на Република Северна Македонија на нејзиниот пат кон интеграцијата во Европската Унија. И таа поддршка, како што беше посочено на средбата, нема да изостане сe додека Северна Македонија не стане полноправна членка на ЕУ.

„Северна Македонија за кратко време стана модел, пример како се решаваат дури и најтешките билатерални прашања и затоа Европа треба да возврати и да ја награди нашата земја“, истакна премиерот Заев на средбата со поранешниот претседател на Република Австрија, Хајнц Фишер.

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев заедно со министерот за транспорт и врски, Горан Сугарески и градоначалникот на општина Центар, Саша Богдановиќ на покана на Претседателот на Република Србија, Александар Вучиќ присуствуваше на свеченото отворање на новото автопатско решение од 26 км кое поминува низ Грделичка клисура од Коридорот 10. Премиерот Заев имаше свое обраќање кое ви го пренесуваме во целост.

„На почетокот дозволете ми да ја изразам мојата голема благодарност за поканата да бидам дел од овој значаен настан на Република Србија, а со тоа и на нашата земја и на регионот.

Се радуваме на успешните потфати на сите наши соседи. Сега, кога гледаме колку изгледа величенствено ова модерно автопатско решение, кое во еден дел поминува и низ една од најтешките делници заради Грделичката клисура, честитките за успешниот зафат добиваат уште поголемо значење.

Така е кога се работи вредно и посветено. Резултатите се евидентни.

Сега, нашите граѓани, граѓаните на двете земји, како и европските граѓани, имаат автопатско решение од северната до јужната порта на Европската Унија.

Сега од Скопје до Белград ќе се патува за триипол до четири часа.

Со пропишаната брзина на автопатот.

Намалувањето на физичката, временската дистанца, меѓу главните градови на Северна Македонија и на Србија е соодветна на пријателството и блискоста меѓу нашите народи што ја носат во своите срца.

Почитувани,

Коридорот 10 сега навистина го личи. Вистинска eвропска вредност на поврзување и комуникација.

На територијата на Република Северна Македонија тој е комплетиран минатата година кога ја пуштивме во употреба делницата Демир Капија - Смоквица, во должина од 28 километри. Проектот го реализиравме заедно со нашите стратешки партнери - Европската Унија, под слоганот ПОДОБРО ПОВРЗАНИ.

Дополнителна додадена вредност на автопатот му даде уште еден заеднички проект на Република Србија и на Република Северна Македонија. Заедно со Претседателот Александар Вучиќ, на граничниот премин Табановце - Прешево го промовиравме проектот за заедничко гранично управување One Stop Shop. Кој верувам дека за многу брз период и официјално ќе биде пуштен во употреба.

Ги воведуваме Шенген механизмите на границата меѓу нашите две земји и ја носиме Европа овде на Балканот. Тој заеднички проект претставува само уште еден пример на големото пријателство помеѓу нашите земји и народи, кое секогаш било на највисоко ниво.

Ја сум уверен дека дека соработката во областа на инфраструктурното поврзување ќе продолжи и со темпото диктирано од Берлинскиот процес, како и преку заедничкото учество во иницијативите во процесот Кина + 17.

Денеска имаме прилика уште еднаш да го потврдиме тоа големо пријателство за коешто знам дека ќе расте во периодот што доаѓа.

Уште еднаш големи честитки за исклучително значајниот потфат и нека е за многу, многу години на услуга на српскиот народ, на македонскиот народ и на сите народи кои живеат во регионот и Европа.

Граѓаните на Северна Македонија ве сакаат почитувани граѓани од Република Србија. Нека расте нашето пријателство, да бидеме блиски и заедно да соработуваме!“