182-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.09.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (688.46 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 179-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 август 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за ревизија на Годишна сметка за потребите на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, со Предлог-одлука
2 Барање за добивање на согласност на Ценовник за висината на надоместокот за мислењата за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбите 
3 Национална стратегија за лозарство и винарство 2023-2033 година
4 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со доставено известување за поведена арбитражна постапка од страна на Групација Амадеус и Амадеус Девелопмент ДООЕЛ против Република Северна Македонија пред Меѓународниот центар за решавање на Инвестициски спорови (ICSID) со број ICSID Case No. ARB/23/35
5 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со доставено известување за поведена арбитражна постапка од страна на FCL Ambiente S.r.l. v. Republic of North Macedonia (ICSID Case No. ARB/23/31) пред Меѓународниот центар за решавање на Инвестициски спорови (ICSID)
6 Годишна сметка за 2022 година и Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип во 2022 година, со предлог-одлуки
7 Извештај за работењето на АД „МИА“-Скопје за 2022 година, Годишен финансиски извештај за 2022 година, Годишна сметка за 2022 година, Ревизорски извештај за 2022 година и Извештај од извршена контрола од Надзорен одбор, со предлог-одлуки
8 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје (Имотен лист бр.58707, КО Кисела Вода 1, на КП бр.4939/2)
9 Предлог - одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје (Имотен лист бр.809, КО Гази Баба, на КП бр.1732)
10 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје (Имотен лист бр.60458, КО Кисела Вода 1, на КП бр.4939/2)
11 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (Имотен лист бр. 48277, КО Гази Баба, на КП бр.1247 и КП бр.1248)
12 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (Имотен лист бр.48053, КО Гази Баба, на КП бр.1890)
13 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје (Имотен лист бр.587482, КО Кисела Вода 1, КП бр.4939/2)
14 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
15 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари (училиште Студена Бара)
16 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за планирање на просторот во 2022 година
17 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Аполонија, Гевгелија, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
18 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Пеинт Ит Блек, Гевгелија, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
19 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Принцесс Гроуп, Гевгелија, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
20 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Скардус, Тетово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
21 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Паликура 2“ општина Неготино, со Предлог – решение
22 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Марков Стап“ општина Росоман, со предлог – Решение
23 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – вулкански туф на локалитетот “с.Отошница“ општина Ранковце, со предлог – Решение
24 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцит на локалитетот „Црн Врв“, општина Пробиштип и општина Кратово
25 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за транспорт и врски
26 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „Сенатор Македонија“ ДОО Скопје со седиште на Булевар „АВНОЈ“ бр.34 Скопје-Аеродром за деловната просторија во Подружница бр.5 Веро Скопје на Бул.„Јане Сандански“ бр.79А Л4/5 Скопје
27 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.91192 и Имотен лист бр.148354, за КО Охрид 4, на КП бр.6002/8, викано место/улица „Горица“
28 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за користење на право на првенствено купување на недвижен имот кој е во сопственост со Република Северна Македонија
29 Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1491 и Имотен Лист бр.17, за КО Злокуќани , на КП бр.397 и КП бр.407 , Викано место/улица Јурија
30 Кадровски прашања 
31 Прашања и предлози 
32 Годишен извештај во врска со реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2022 година
33 Полугодишен извештај за извршувањето на Буџетот на Република Северна Македонија, јануари - јуни 2023 година
34 Акциски план за спроведување на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Министерството за финансии - Царинска управа на Република Северна Македонија
35 Информација за потпишување на договор за давање на дивеч во ловиште бр.2„Копришница“ на користење – концесија по две завршени постапка пред Управен суд и запирање на жалбена постапка од страна на Државна комисија за жалби по јавни набавки
36 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, за период април - јуни 2023 година
37 Информација со Акциски план на активности за спроведување на дадените препораки од конечниот извештај за извршената ревизија на усогласеност Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година
38 Информација за одржување на министерски состанок во рамки на Третиот самит на први дами и господа во Киев, Украина, со предлог заклучоци
39 Информација во врска со потребата од донесување на Одлука за осигурување за едрилицата YU- 4108 ,, Илинденка“, дел од културно наследство на Република Србија, на Аеромитингот во Стенковец, Република Северна Македонија по повод сто години по постоење на Аероклубот Скопје
40 Предлог–Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот ,,Каратаж” с.Горна Бањица, општина Гостивар од Друштвото за производство и трговија на големо и мало МАЛИ ЛОШИЊ ДОО експорт-импорт Скопје на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАЛЦИТ МИНЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Горна Бањица, Гостивар 
41 Информација за потреба од склучување заем на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје со АД МЕПСО – Скопје за консолидација и нормализирање на финансиското работење на Друштвото
42 Информација во врска со потребата за спроведување на тендерска постапка по пат на јавен повик за избор на универзален снабдувач
43 Информација за изложување на едрилицата YU-4108 „Илинденка“, дел од културното наследство на Република Србија на Аеромитингот во Стенковец, Република Македонија по повод сто години по постоење на Аероклубот Скопје
44 Информација за потребата за потпишување на Договор помеѓу Република Северна Македонија и Португалската Република во врска со соработката во областа на одбраната
45 Програма за изменување на годишната програма за финансирање на управувањето со посебни текови на отпад за 2023 година