26-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.12.2020 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (719.04 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 24-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 ноември 2020 година
1 Записник Четиринаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 7 декември 2020 година
2 Информација за финансиската состојба на АД „Пошта на Северна Македонија“ Скопје во услови на пандемија со ковид 19 и стопирање на финансиските услуги поради стечај на Еуростандард банка АД Скопје
3 Предлог-одлука на АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје за давање согласност за прифаќање на Конечната понуда на Халкбанк АД Скопје, склучување на Договор за соработка помеѓу АД“Пошта на Северна Македонија“ - Скопје и Халкбанк АД Скопје и Договор за утврдување на висината на надоместоците за вршење на услуги во АД“Пошта на Северна Македонија“ - Скопје во име и за сметка на Халкбанк АД Скопје
4 Информација за формирање на меѓуресорска работна група за измена и дополнување на Законот за заштита и спасување
5 Предлог на закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на основното образование, по скратена постапка
6 Предлог на закон за развој, производство и промет на воени стоки
7 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од бучава во животната средина
8 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за планински патеки
9 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животна средина
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата
11 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух
12 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за конторла на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини
13 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водите
14 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми
15

Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година

16 Предлог–програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година
17 Информација за Извештајот од Проценката за управувањето со јавни инвестиции (ПИМА) во Република Северна Македонија со Предлог акциски план за спроведување на препораките од Проценката за управувањето со јавни инвестиции
18 Информација за Нацрт - извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2020 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – август 2020 година  
19 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на нето - задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2020 година
20 Информација за реализација на потпрограма П1 – Мерки за справување со КОВИД 19 кризата, во раздел 04001 – Влада на Република Северна Mакедонија, со идејно-технички проекти за ревитализација на Преспанско езеро и Дојранско езеро и Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
21 Предлог на закон за лобирање
22 Предлог на закон за преземање на административни службеници вработени преку К-5 Програма во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците
23 Информација за предлог активности за решавање на статусот на имотот во Атина на адреса: „Evrou 25, 11627, Athens“, добиен од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ во сопственост на Република Северна Македонија
24 Информација за листа на документи и информации кои имателите на информации се обврзани да ги објават на своите веб-страници
25 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН БОКС КУЛТИВАЦИЈА ДОО Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
26 Информација за спроведување на Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион
27 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во Програма Т – инвестиции во образование, потпрограма ТА – изградба на основни училишта, сметка 637, ставка 488-капитални дотации до ЕЛС во изменување и дополнување на Буџетот на Министерството за образование и наука за 2020 година
28 Годишна програма за работа на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2021, со Предлог-одлука
29 Предлог-одлука за распоредување на набавената противпожарна опрема на општините Град Скопје, Битола, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес, Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Кичево, Охрид, Кочани, Штип и Гостивар
30 Предлог-одлука за распоредување на набавената противпожарна опрема на општините Град Скопје, Кавадарци, Гевгелија, Штип, Тетово, Куманово и Струмица
31 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП Охрид - ДП 03-55/20 (КП бр.5604/1 КО Охрид)
32 Информација за започнување на постапка за раскинување на Договор за вопоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација-платформа како ефикасен носител на хеликоптерски итен медицински систем во Република Северна Македонија (ХЕМС) и хеликоптерски услуги за пребарување и спасување (САР)
33 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Гевгелија (скенер)
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Штип (скенер)
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Прилеп (скенер)
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Скопје (скенер)
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово (скенер)
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Тетово (скенер)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Охрид (скенер)
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Струмица (скенер)
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Куманово (скенер)
42 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Северна Македонија за 2020 година
43 Предлог-програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед за умрени лица за 2020 година
44 Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво во 2019 годинa
45 Годишен извештај за работата на Универзитетот ,,Гоце Делчев,, во Штип 2019/2020 година
46 Решение У.бр.146/2019 донесено од Уставниот суд на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23.09.2020 година, за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 25 ставови 2 и 3 од Упатството за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/2007 и 133/2016)
47 Иницијатива поднесена од Тодор Петров, претседател на Светски Македонски Конгрес, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.268/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 19 став 2 од Законот за Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.59/2000, 26/2001, 13/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016, 140/2018 и 98/2019).
48 Иницијатива поднесена од Светскиот македонски конгрес, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.260/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Одлуката за избор на Владата на Република Северна Македонија, бр.08-2744/1 од 30 август 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.210/2020)
49 Иницијатива поднесена од Светскиот македонски конгрес, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.269/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 48 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
50 Иницијатива поднесена од Адвокат Игор Спировски од Скопје доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.298/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 230 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013, 53/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 245/2018)
51 Кадровски прашања /26/
52 Прашања и предлози /26/
53 Информација за предлог активности за решавање на статусот на имотот во Бразилија на адреса: „Avenida das Nacoes, lote 15, CP 1240, 700000 Brasilia“, доделен на Република Северна Македонија од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ
54 Информација за предлог активности за решавање на статусот на имотот-градежен плац во Анкара во дипломатската населба Оран, добиен во сопственост на Република Северна Македонија врз основа на Протокол за реципрочна размена на плацеви за градба на дипломатски објекти од 1997г. со Република Турција
55 Информација за предлог активности за решавање на статусот на имотот во Цирих на адреса: „Eidmattstrasse 33, CH-8032 Zurich“, добиен од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ во сопственост на Република Северна Македонија
56 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година
57 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за култура