39-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.01.2021 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (551.62 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Годишна инвестициона програма, Финансиски план и Програма за работа за 2021 година на ЈП "Стрежево" Битола, со Предлог-одлука
2 Годишна програма за работа и развој на ЈП Национална радиодифузија - Скопје за 2021 година, со Предлог-одлука
3 Предлог-програма за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2021 година
4 Предлог-програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2021 година
5 Годишен план за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2021 година, со Предлог-одлука
6 Информација за предлог Стратегија за безбедноста на храната во Република Северна Македонија (2021 - 2025)
7 Предлог-програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија за 2021 година
8 Предлог-програма за основни геолошки истражувања за 2021 година
9 Финансиски план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлог-одлука
10 Предлог-програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
11 Предлог-програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2021 година
12 Предлог - Програма за управување со водите за 2021 година
13 Предлог-Програма колекторски систем Охрид и Струга
14 Инвестициона програма, Финансиски план и Програма за работа на АД ТЕЦ Неготино - Неготино за 2021 година
15 Финансиски план на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост за 2021 година
16 Информација во врска со неодобрени барања до ЈП за државни патишта за враќање на данок на додадена вредност на патна делница, Кичево - Охрид од страна на Изведувачот Синохидро Корпорејшн Лимитед - Кина
17 Инвестициона програма на ЈП за водоснабдување Студенчица - Кичево за 2021 година, Финансиски план и Програма за работа за 2021 година на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево, со Предлог-одлука
18 Инвестициона програма на Јавно претпријатие Колекторски систем Скопје за 2021 година, Финансиски план и Програма за работа за 2021 година на Јавно претпријатие Колекторски систем Скопје(Јавно претпријатие Колекторски систем Скопје)
19 Програма за работа и финансиски план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлог-одлука
20 Предлог-програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2021 година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија)
21 Предлог-програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2021 година
22 Годишна програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2021 година, со Предлог-одлука
23 Предлог-програма за работа на Институт за акредитација на Република Северна Македонија за 2021 година
24 Програма за работа, Финансиски план и Инвестициона програма на Централен регистар на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлог - одлука
25 Финансиски план на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година и Програма за работа на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година, со Предлог-одлука
26 Информација за предлог- Среднорочна програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2021-2023 година
27 Информација за предлог-Годишна програма за работа и предлог-Годишен финансиски план за 2021 година на Фондот за иновации и технолошки развој, со предлог-одлуки
28 Годишна програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлог-одлука
29 Предлог - уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2021 година
30 Информација за Национална стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2021-2027 година
31 Предлог-програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2021 година
32 Предлог-програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2021 година
33 Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2021 година
34 Предлог-програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2021 година
35 Предлог – програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година
36 Предлог -програма за семе и саден материјал во 2021 година
37 Предлог-програма за проширена репродукција на шумите за 2021 година
38 Предлог-програма за фитосанитарна политика во 2021 година
39 Информација за Предлог Енергетскиот биланс на Република Северна Македонија за 2021 година
40 Предлог - програма за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2021 година
41 Предлог-програма за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата за 2021 година
42 Предлог-програма за заштита на потрошувачите за периодот 2021-2022 година
43 Предлог-програма за промоција на обновливите извори на енергија и поттикнување на енергетската ефикасност во домаќинствата за 2021 година     
44 Предлог-програма за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2021 година
45 Предлог-програма за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2021 година
46 Предлог - програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи
47 Предлог-годишна програма за заштита на природата за 2021 година
48 Предлог - Годишна програма за спроведување на Просторниот план на Република Северна Македонја за 2021 година
49 Предлог-годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2021 година
50 Предлог - програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2021 година
51 Прашања и предлози
52 Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за 2021 година
53 Финансиски план на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија за 2021 година
54 Финансиски план на АД „Медиумска информативна агенција“-Скопје, во државна сопственост (МИА) за 2021 година
55 Годишна програма за работа за 2021 година на АД „Медиумска информативна агенција“-Скопје, во државна сопственост (МИА)
56 Годишна инвестициона програма за 2021 година на АД „Медиумска информативна агенција“-Скопје, во државна сопственост (МИА)
57 Програма за работа и развоен план на Друштвото и Годишен оперативен план за работа на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост за 2021/2022 година
58 Информација во врска со Финансиски план на Акционерксото друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година донесен од Одборот на директори на Акционерксото друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје бр.02-10665/4-2 од 18.12.2020 година
59 Финансиски план, Годишна инвестициска програма и Годишен план за производство на електрична енергија на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2021 година
60 Годишна програма за работа, Финансиски план и Годишна инвестициона програма (ГИП) на НЕР АД Скопје за 2021 година
61 Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2021 година
62 Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2021 година
63 Информација за набавка на мРНА (мРНК) вакцини против КОВИД-19 од производителот Фајзер (Pfizer)-склучување на договор и регистрација на вакцината во Република Северна Македонија
64 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Изградба на насипна брана со придружни објекти „Отиња“, општина Штип
65 Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година