115-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.10.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записник од 111-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13.10.2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 112-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 октомври 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 113-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 октомври 2021 година
Пред точка Усвојување на Записник од 114-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20.10.2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка     Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка     Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка     Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка     Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка     Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка     Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка     Агенда за дигитална трансформација
1 Записник од Педесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 25 октомври 2021 година
2 Информација во врска со проблемите за сместување на времено и трајно одземената дрога и психотропни супстанци и прекурзори, оружје, муниција и експлозивен материјал. 09-3526/1
3 Информација за План за забрзан економски раст 2022-2026
4 Информација во врска со барањето на Концесионерот Барт Енерџи ДОО Тетово за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Градиште
5 Информација во врска со барањето на Концесионерот Сателит Енерџи ДООЕЛ Куманово за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Острилска со реф. бр. 253
6 Извештај од Дванесетата седница на Мешовитата комисија за економска соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Словенија
7 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права за предметот Бајиќ против Република Северна Македонија, А.бр.2833/13
8 Предлог-решение за назначување претседател, заменик претседател, членови, заменици членови и секретар на Националната комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за периодот од 2021 – 2023, со Акциски план
9 Информација за прифаќање на Љубљанската декларација за родова еднаквост во областа на истражувањето и иновациите
10 Информација со Предлог-одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар (метал детектор) на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија (Царинска управа)
11 Информација за обезбедување на финансиски средства во наредни години за спроведување постапка за јавна набавка за Надзор над изведба на градежни работи во ТИРЗ Штип, ТИРЗ Прилеп, ТИРЗ Струга и ТИРЗ Струмица
12 Информација за Акциски планови по програми за имплементирање на препораките за надминување ревизорски наоди констатирани во Годишни извештаи за ревизорска активност за 2020 година издадени од Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош
13 Информација за Нацрт-Извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – јуни 2021 година
14 Информација за спроведување на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Црничани“ – Гевгелија со кое управува концесионерот Друштво за производство и трговија „Баџо-ТП“ ДОО – Богданци, со Предлог-одлука за еднострано раскинување на договорот и Предлог-одлука за присилна концесија на дивечот во ловиштето
15 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Думановце“, Општина Липково
16 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Вирови“ с.Подлес, Општина Градско
17 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Вабо Турист, Штип, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
18 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Мирор, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
19 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Олд Сити, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
20 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „с.Волковија”, Општина Брвеница
21 Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – шкрилец на локалитетот „Коџа Кран” с.Оџалија, Општина Карбинци
22 Предлог-одлука за утврдување на максималните количини на минерални суровини предмет на детални геолошки истражувања
23 Информација за 176-та Седница на Одборот на директори на претпријатието Нафтовод Солун – Скопје Вардакс АД закажана за 01.11.2021 година
24 Предлог-oдлука за предвремена примена на Одлуката бр. 1/2021 на Советот за стабилизација и асоцијација на Европската Унија – Република Северна Македонија за изменување на „Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји членки, од една страна, и Република Македонија, од друга страна“, со заменување на Протоколот 4 кон таа Спогодба во поглед на дефинирањето на поимот „производи со потекло“ и начините на административна соработка
25 Национален Акциски план за партнерство за отворена власт 2021-2023 година
26 Акциски план за формализирање на неформалната економија 2021-2022
27 Информација за изготвениот Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на тема ,,Ефикасност на мерките и активностите во функција на реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од блок дотации, со Акциски план
28 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.4824 за КО Сингелиќ 1, на КП бр.2567, Викано место/улица Спиро Црне
29 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.5238 за КО Кисела Вода 2, на КП бр.5788, Викано место/улица В.Ѓуровиќ 59
30 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4215, за КО Берово, на КП бр.1374, дел 1 викано место/улица Ширината
31 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.85169, за КО Ѓорче Петров 5 Лепенец, на КП бр.2599
32 Понуда од нотар Јанко Милушев од Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5744, за КО Струмица, на КП бр.6628, дел 1 викано место/улица Балабаница
33 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за август 2021 година
34 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, за периодот I-III-2021 година
35 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна Македонија“ - Скопје за периодот IV-VI-2021 година
36 Известување за преземени мерки по препораките од конечниот извештај на овластениот државен ревизор
37 Информација во врска со уривање на бесправно изграден објект (деловен објект) кој се наоѓа во ТЦ Мавровка на КП 8891/3 според ИЛ 110092
38 Информација за иземена на условите во Договорот за секторски реформи “ЕУ за Млади “ (Секторска буџетска поддршка). Акциската програма 2019 програмска година од ИПА II (2014- 2021) IPA 2019/041-263/07.03/MK/Youth
39 Информација за Платформата за работа на делегацијата на Република Северна Македонија на 41. сесија на Генералната конференција на УНЕСКО во Париз, Франција
40 Информација за потребата за пренесување на надлежностите за имплементирање на проектот за итно справување со ковид-19 од проектната единица на Министерство за труд и социјална политика на Министерството за здравство
41 Информација за набавката на сервери и друга ИКТ опрема за непречено функционирање на АКМИС системот со сите надградби
42 Информацијата за составот на Делегацијата што ќе учествува на Деветтата конференција на земјите-договорни страни на Рамковната конвенција за контрола на тутун (РККТ) на Светската здравствена организација (COP 9) (08 - 13ти ноември, 2021 година) и на Вториот состанок на страните (MOP2) на Протоколот за елиминирање на недозволената трговија со тутунски производи (15 - 18ти ноември, 2021 година)
43 Информација за oфицијална посета на Претседателот на Европскиот суд за човекови права Г-н Роберт Спано, на Република Северна Македонија, во периодот од 04 до 07 ноември 2021 година со Предлог заклучоци
44 Информација за организација и реализација на состанок на министрите за одбрана на земјите членки на СЕДМ иницијативата од 03-05 ноември 2021 година во Скопје, Република Северна Македонија
45 Информација во врска со потребата од уништување на муниција и минско-експлозивни средства кои се наоѓаат во магацинскиот комплекс „Орман“