119-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.11.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 118-та седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 9 ноември 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство
во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Информација за доставување на ИПА III стратешкиот одговор 2021-2027 и Акциските документи за
2022 до Европска Комисија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како
членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено
планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка     Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021
година – 31 декември 2021 година
Пред точка     Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба
за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за
безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од
1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка     Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка     Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за
зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во
Охридскиот Регион
Пред точка     Агенда за дигитална трансформација
Пред точка     Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
заклучно со 9.11.2021 година
1 Записник од Педесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за
обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на
Коронавирус КОВИД-19, одржан на 15 ноември 2021 година
2 Информација за покренување на постапка за одржување на Собрание на акционери на
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Национални Енергетски Ресурси Скопје, 
во државна сопственост заради избор на овластен ревизор за ревизија на годишните сметки и на
финансиските извештаи, со Предлог-одлука
3 Предлог-решение за именување членови, заменици членови и секретар на Националниот
комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам (Национален комитет
за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам)
4 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фонодови, по
скратена постапка
5 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за репродуктивен материјал од
шумски видови дрвја
6 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по
активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и
начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
7 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за класификација на површински води
8 Информација за потребата од формирање на Координативно тело за следење и насочување
на изработката на одделни фази на Просторниот план на Република Северна Македонија
9 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со
намена A4-времено сместување КО Челопек вон град, Општина Брвеница, со Предлог-одлука
10 Предлог-закон за ратификација на Договорот за заемна правна помош во граѓанските
предмети меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена
постапка
12 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, по
скратена постапка
13 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основнoто образование
14 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната
здравствена установа здравствен дом „Нада Михајлова“ - Пробиштип од областа на неврологијата
15 Предлог на финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија за 2022 година и Предлог-одлука за утврдување на процентот на
зафаќање од вкупниот годишен приход, за финансирање на работењето на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за 2022 година
16 Иницијатива поднесена од адвокатите: Сашко Јовановски, Даница Трпковска и Златко Јолески,
сите од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.95/2021 за
поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски
протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од
заразни болести КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-Cov-2, случаите и временскиот период
на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија” број 187/2021)
17 Иницијатива поднесена од Николче Мушаревски од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.101/2021 за поведување на постапка за оценување на
уставноста и законитоста на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни
препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за
постапување за заштита на здравјето на населението од заразни болести КОВИД-19 предизвикана
од вирусот SARS-Cov-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на
Република Северна Македонија” број 199/2021)
18 Иницијатива поднесена од Светскиот македонски конгрес и Дарко Јаневски од Скопје,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.97/2021 и У.бр.99/2021 за
поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 13 точките 2, 10, 11, 12,
13 и 15 од Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски
протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од
заразни болести КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-Cov-2, случаите и временскиот период
на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија” број 263/2020,
269/2020...199/2021)
19 Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен
простор на другиот сосопственик на деловниот простор
20 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружение Извиднички одред ,,Наум Наумовски – Борче’’ - Крива Паланка (разна опрема)
21 Барање за давање на трајно користење на објект сопственост на Република Северна
Македонија, со Предлог-одлука
22 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот завод за
статистика
23  Информација за трансформација на дополнителни доплати во влог во Трговското друштво
„Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје, со предлог-одлуки
24 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Северна
Македонија)
25 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,
рециклирање и уништување на отпад на движни ствари кои се дотраени, неупотребливи и
технолочки застарени и не можат да се продадат или разменат (ЈЗУ Центар за јавно здравје
Тетово)
26 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка
рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ здравствен дом Велес)
27 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за работи од областа на
хидрометеоролошката дејност во 2021 година
28 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско
земјиште со непосредна спогодба со Друштво за одгледување на пост бербени активности, откуп
и трговија на лешник Сокотера ДООЕЛ Битола, со Предлог-одлука
29 Информација за одржување на 12 Министерска конференција (MC12) на Светската трговска
организација (СТО) и учество на Република Северна Македонија во инцијативите на СТО за
надополнување на постоечкиот мултилатерален трговски систем
30 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за
сместување поднесено од Хотел Вилиџ, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија
на угостителскиот објект
31 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за
сместување поднесено од Хотел Леонардо, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителските објекти
32 Информација за текот и прогресот на спроведувањето на новиот модел за проценка на
дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на деца и млади, базиран на
Меѓународната класификација на функционирање (МКФ)
33 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за задолжителна
имунизација на населението во Република Северна Македонија за 2021 година
34 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движна ствар на Јавна здравствена установа Здравствен дом ,,Академик Проф. Д-р Димитар
Aрсов” – Крива Паланка
35 Акциски план за имплементација на дадени препораки од Конечниот извештај за извршена
ревизија на усогласеност на тема ,,Доделување на договори за јавни набавки од страна на
институциите во јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемијата предизвикана од
коронавирусот – КОВИД-19’’
36 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на
недвижна ствар на Министерството за култура и Предлог-одлука за престанување на важењето на
Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Здружението –
Национален комитет на меѓународниот совет за споменици и локалитети – ИКОМОС во
Македонија - Скопје
37 Предлог-одлука за престанок на времено користење на недвижна ствар на Министерството за
култура
38 Информација во врска со подготвен Акциски план за имплементација на дадените препораки
од Конечниот извештај од извршена ревизија на успешност „Капитални трансвери кон ЕЛС од
Буџетот на Република Северна Македонија“
39 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската
програма од трет циклус на студии по „Културолошки студии “ на Институт за македонска
литература – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за
почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Културолошки студии “ на
Институт за македонска литература – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
40 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад
41 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување за 2022 година, со предлог-одлуки
42 Информација доставена од Народен правобранител на Република Северна Македонија
43 Иницијатива поднесена од Круме Чесноски од Прилеп, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.98/2021 за поведување на постапка за оценување на
уставноста и законитоста на член 84 став 1 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.118/2021)
44 Иницијатива поднесена од Душан Димитров од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.93/2021 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на одредби од Законот за процена
45 Иницијатива поднесена од Здружението „Центар за напредни истражувања“ од Скопје, преку
проф.д-р Темелко Ристески како овластено лице, доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.116/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на 
член 136 став 7 и член 187 став 2 од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр.82/2018)
46 Иницијатива поднесена од Мустафа Салиу од с.Житоше, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.110/2021 за поведување на постапка за оценување на
уставноста и законитоста на член 59-б став 1 од Законот за средно образование
47 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.85169, за КО Ѓорче Петров 5 Лепенец, на КП бр.2599
48 Понуда од нотар Николина Јакимоска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен
Лист бр.1261 за КО Трново, на КП бр.518, дел 1 Викано место/улица Село
49 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен
Лист бр.107959, за КО Бутел, на КП бр. 5561, Викано место/улица Хо Ши Мин
50 Понуда од нотар Елена Ристовска од Штип, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист
бр.10364 за КО Чардаклија, на КП бр.2261, Викано место/улица Село
51 Известување И.бр.1160/2020 од извршител Васко Блажевски од Скопје за недвижен имот
запишан во Имотен лист бр.14453 за КО Кочани
52 План за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма на Акционерското
друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за
2021 година
53 Информација за преземени мерки и активности за спречување на понатамошен ископ на
песок од коритото на реката Вардар на потегот од село Уланци до село Криволак
54 Информација за Национална Програма за трансформација на непријавената работа помеѓу
Ромите во Република Северна Македонија Промоција на декларирана работа кај Ромите 2021-
2023, со Национална програма
55 Информација за одложување, односно не реализирање на проект за користење услуга за
одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен
додаток за зима 2022 година
56 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на
трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јули до 30-ти
септември 2021 година
57 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
58 Барање за донесување одлуки за продажба на движни ствари (железо и оловни акумулатори),
со предлог-одлуки
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина
Валандово (разна опрема)
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општински противпожарен сојуз – Берово (опрема)
61 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (КП
бр.804)
62 Барање за пренамена на средства од блок дотации од Програмата Н2 (средно образование)
на Програмата Н1 (основно образование) во износ од 3.000.000,00 денари, со Одлука за давање
согласност за користење на средства од сметка блок дотација од Програмата Н2 и Програмата Н1,
донесена од Советот на Општина Делчево
63 Информација за пренамена на средства во висина од 2.128.920 денари од проектот ,,Доводен
цефковод за технолошка вода во индустриска зона во Неокази’’ за проектот ,,Изградба на
атмосферска канализација на дел од улица Миро Барага во Пробиштип во должина од 500 метри’’
64 Информација за изнаоѓање службени простории на Агенција за промоција и поддршка на
туризмот
65 Барање за користење на дополнителни финансиски средства за режиски трошоци
66 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети
(разна стока) во кривична и прекршочна постапка
67 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог –
одлука (запишан во Имотен лист бр.450, КО Охрид 3)
68 Предлог-oдлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката-Скопје
69 Предлог-програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена
заштита на животните во 2021 година
70 Информација со предлог за донесување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во
Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта за 2021 година, со Предлог-одлука
71 Барање за доделување на земјиште (за гробни места) од Република Северна Македонија за
потребите на локалната самоуправа на Општина Росоман, доставено од Општина Росоман, под
бр.09-434/1 од 29.9.2021 година
72 Предлог-oдлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот
на Република Северна Македонија за 2021 година - Биро за регионален развој
73 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански
комплекс – Фарма за одгледување на стока и придружни објекти КО Пекљани, Општина Виница,
со Предлог-одлука
74 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на
локалитетот “Дупен Камен“ с.Беловодица општина Прилеп, со Предлог-одлука
75 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и
чакал на локалитетот „Паликура 2“, Општина Неготино, со Предлог-одлука
76 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и
чакал на локалитетот „Коџа Дол“ с.Доброшинци, Општина Василево, со Предлог-одлука
77 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот
„Мирковец“, Општина Василево 4/2021 („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.86/21), со Предлог-одлукa
78 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот
„Острата Скрка“, Општина Струмица 3/2021 („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/21), со Предлог-одлукa
79 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за експлоатација на
минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за превоз, трговија и услуги Раг-Компани
ДООЕЛ експорт-импорт с.Вешала, Тетово на локалитетот „Прибачево“, Општина Кочани, со
Предлог-одлука
80 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот
„Остра Чука“ с., Општина Долнени 7/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија
бр.180/21), со Предлог-одлукa
81 Предлог-одлука за укинување на увозните давачки – царинските стапки за увоз на едра и
едрилици
82 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштво за производство,
градежништво, трговија и услуги Премиум Минерали ДТ ДОО увоз-извоз, Куманово
83 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација
на минерална суровина – варовник на локалитетот „Колиште“ с.Липково, Општина Липково
84 Барање на Демир Шуаре, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член
11 од Законот за државјанството на Република Македонија
85 Барање на Џеват Џафче, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по
член 11 од Закон за државјанство
86 Барање на Мејсут Бојда и Ирфана Бојд, за прием на државјанство во Република Северна
Македонија по член 11 од Закон за државјанство
87 Информација за потребата од подготовка на Програма за изменување на Програмата за
одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026 година, со Програма за изменување на
Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026 година
88 Информација за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за
2021 година, Раздел 19101 - Министерство за локална самоуправа, Програма 4 - Активности 
поврзани со децентрализација. Потпрограма 40 - Активности поврзани со децентрализација,
Категорија 46, Ставка 464 - Разни трансфери наменети за поддршка на имплементацијата на
локалните акциски планови во единиците на локална самоуправа, со Предлог-одлука
89 Информација за Ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и
услуги на пазарот на трудот за 2021 година, со Ревидиран Оперативен план
90 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
општина Делчево (книги)
91 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
општина Демир Хисар (книги)
92 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
општина Кавадарци (книги)
93 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град
Скопје (книги)
94 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за
образование и наука и Предлог-одлуката за пренесување во сопственост недвижна ствар на
општина Гази Баба
95 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот
на Република Северна Македонија за 2021 година
96 Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на
стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за
учебната 2021/2022 година
97 Информација за завршување на процесот на воено пристапување и интеграција на Република
Северна Македонија во Организацијата на Северноатлантскиот договор
98 Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта
за 2021 година
99 Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за
2021 година
100 Одлука за измена на распоред на средства во посебниот дел утврден со Буџетот на
Република Северна Македонија за 2021 година
101 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“,
с.Радибуш, Општина Ранковце, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз
Реконструкција на ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“, с.Радибуш, Општина Ранковце бр. 40-
8731/1 од 04.08.2021 (точка 157 од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
102 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на кров и адаптација на тоалет за лица со
посебни потреби во ООМУ Ристо Јуруков, општина Кочани, како и услуги за вршење на стручно
технички надзор врз реконструкција на кров и адаптација на тоалет за лица со посебни потреби во
ООМУ Ристо Јуруков, општина Кочани бр. 40-8675/1 од 04.08.2021 (точка 130 од Деведесет и
четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
103 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на кров на стар објект и на фасада и котлара
(стар и нов објект) на ООУ Симче Настовски , село Вратница, општина Јегуновце, како и услуги за
вршење на стручно – технички надзор над реконструкција на кров на стар објект и на фасада и
котлара (стар и нов објект) на ООУ Симче Настовски , село Вратница општина Јегуновце бр. 40-
8676/1 од 04.08.2021 (точка 131 од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
104 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и кров со санитарни јазли во ООУ
Панко Брашнаров, општина Велес, како и услуги за вршење стручно-технички надзор при
реконструкција на фасада и кров со санитарни јазли во ООУ Панко Брашнаров, општина Велес бр.
40-8689/1 од 04.08.2021 (точка 150 од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
105 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на дел од училишен објект (спортска сала) во
ООУ Св. Кирил и Методиј, општина Велес, како и услуги за вршење стручно-технички надзор при
реконструкција на дел од училишен објект (спортска сала) во ООУ Св. Кирил и Методиј, општина
Велес бр. 40-8673/1 од 04.08.2021 (точка 128 од Деведесет и четвртата седница на Владата на
Република Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
106 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција во ООУ Александар Турунџиев, с.Кукуречани,
општина Битола, како и услуги за вршење стручно-технички надзор при реконструкција во ООУ
Александар Турунџиев, с.Кукуречани, општина Битола бр. 40-8756/1 од 04.08.2021 (точка 113 од
Деведесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на
04.08.2021)
107 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Кирил и Методиј“
с.Бучин, Општина Крушево, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз
Реконструкција на училишен објект во ООУ „Кирил и Методиј“ с.Бучин, Општина Крушево бр. 40-
8710/1 од 04.08.2021 (точка 127 од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
108 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за Реконструкција и адаптација на столарија,термоизолација на
фасада и адаптација на тоалети во СОУ Перо Наков Општина Куманово, како и Услуги за вршење
на стручно технички надзор врз Реконструкција и адаптација на столарија,термоизолација на
фасада и адаптација на тоалети во СОУ Перо Наков Општина Куманово бр. 40-8525/1 од 04.08.2021
(точка 107 од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија
одржана на 04.08.2021)
109 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за Реконструкција на спортска и гимнастичка сала во СОУ Таки
Даскало, Општина Битола, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз
Реконструкција на спортска и гимнастичка сала во СОУ Таки Даскало, Општина Битолабр. 40-
8553/1 од 04.08.2021 (точка 102 од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
110 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и санитарни јазли со внатрешно
реновирање во ООУ ,,Дитурија’’, општина Липково бр. 40-8755/1 од 04.08.2021 (точка 114 од
Деведесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на
04.08.2021)
111 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на кровна конструкција и фискултурна сала во
ОУ „Никола Карев“, општина Крушево бр. 40-8751/1 од 04.08.2021 (точка 118 од деведесет и
четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
112 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за изградба на кровен покривач на училишен објект на оу
перпарими, с.чегране, општина гостивар, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз
изградба на кровен покривач на училишен објект на ОУ Перпарими, с.Чегране, општина Гостивар
бр. 40-8528/1 од 04.08.2021 (точка 110 од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
113 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за изградба на училишен објект на ОУ „Луиѓ Гуракуќи“ подрачно
училиште Долна Лешница, општина Желино бр. 40-8654/1 од 04.08.2021 (точка 205 од Деведесет и
четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
114 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за изградба на нов училишен објект ПУ во с. Долно Блаце
општина Чучер Сандево бр. 40-8653/1 од 04.08.2021 (точка 206 од Деведесет и четвртата седница
на Владата на Репеублика Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
115 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за изградба на нов училишен објект во населба Визбегово,
општина Бутел бр. 40-8652/1 од 04.08.2021 (точка 145 од Деведесет и четвртата седница на
Владата на Репеублика Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
116 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и промена на внатрешна столарија
во СОУ Орде Чопела, општина Прилеп, како и услуги за вршење стручно-технички надзор при
реконструкција на фасада и промена на внатрешна столарија во СОУ Орде Чопела, општина 
Прилеп бр. 40-8556/1 од 04.08.2021 (точка 100 од Деведесет и четвртата седница на Владата на
Република Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
117 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на кров и партерно уредување во ДСУ Искра
Штип бр. 40-8554/1 од 04.08.2021 (точка 101 од Деведесет и четвртата седница на Владата на
Република Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
118 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на под во фискултурна сала и придружни
простории во ООУ „Живко Брајковски“ општина Бутел бр. 40-8521/1 од 04.08.2021 (точка 104 од
Деведесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на
04.08.2021) 
119 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на подови, поставување на топлотна изолација
на надворешна фасада, реконструкција на санитарни јазли и изградба на тоалет за лица со
посебни потреби во Изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Беровски“, Општина Ѓорче Петров,
како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на подови, поставување
на топлотна изолација на надворешна фасада, реконструкција на санитарни јазли и изградба на
тоалет за лица со посебни потреби во Изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Беровски“, Општина
Ѓорче Петровбр. 40-8718/1 од 04.08.2021 (точка 133 од Деведесет и четвртата седница на Владата
на Република Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
120 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на кров, фасада, адаптација на тоалет и
изградба на пристапна рампа во ООУ „Никола Карев“ општина Кочани, како и услуги за вршење на
стручно технички надзор врз реконструкција на кров, фасада, адаптација на тоалет и изградба на
пристапна рампа во ООУ „Никола Карев“ општина Кочани бр. 40-8694/1 од 04.08.2021 (точка 147
од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на
04.08.2021) 
121 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на училишен објект во ООУ
„Јосип Броз Тито“ с.Жировница, Општина Маврово-Ростуше, како и Услуги за вршење на стручно
технички надзор врз Реконструкција и адаптација на училишен објект во ООУ „Јосип Броз Тито“
с.Жировница, Општина Маврово-Ростуше бр. 40-8709/1 од 04.08.2021 (точка 126 од Деведесет и
четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
122 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на училишен објект во ООУ
Карпош, с.Умин, Општина Куманово, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз
Реконструкција и адаптација на училишен објект во ООУ Карпош, с.Умин, Општина Куманово бр.
40-8697/1 од 04.08.2021 (точка 120 од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
123 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на кров на ООУ Св. Климент Охридски општина
Македонски брод како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на кров
на ООУ Св. Климент Охридски општина Македонски брод бр. 40-8750/1 од 04.08.2021 (точка 113
од Деведесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на
04.08.2021)
124 Информација за измена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на фасада на ООУ Гоце Делчев , општина
Гостивар како и услуги за вршење на стручно – технички надзор над реконструкција на фасада на
ООУ Гоце Делчев, општина Гостивар бр. 40-8672/1 од 04.08.2021 (точка 139 од Деведесет и
четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 04.08.2021)
125 Информација за натамошни активности во врска со Кодификација на правото и правниот
поредок на Република Северна Македонија
126 Информација за тековни предмети против РСМ пред ЕСЧП
127 Годишна програма за дополнување на годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови за 2021 година
128 Информација во врска со реализација на проект за„Подобрување на отпорноста кон поплави
во Полошкиот регион“, во Република Северна Македонија и можноста за соработка со УНДП
129 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита по
скратена постапка
130 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за месец септември
2021 година
131 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за месец октомври
2021 година
132 Информација во врска со барањето на Концесионерот Макбел Хидро ДОО Охрид за
продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Караниколос со
реф.бр. 80
133 Информација во врска со барањето на Концесионерот АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово за
продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вејачка