130-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.12.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (641.2 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на записникот од 10-та седница на Владата, одржана на 18 февруари 2020 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка  Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 31 март 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Предлог - одлука за избор на овластен ревизор за финансиска ревизија на Годишната сметка за 2021 година на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост
2 Информација, со предлог Одлука за прераспределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за Стратешки зелен инвестициски фонд
3 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со предлог заклучоци за итно постапување на институциите за непречена реализација на инвестиции во ТИРЗ
4 Информација за состојбата со извршувањето на правосилна пресуда XIX. К.бр.1459/17 од 20.07.2018 година на Основниот кривичен суд, потврдена со пресуда КЖ-1026/18 од 11.03.2019 година
5 Предлог на Закон за платежни услуги и платни системи
6 Предлог-одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови за 2021 година
7 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост
8 Предлог на Закон за ратификација на Договорот за соработка во туризмот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово
9 Информација за изработка на Стратегија за унапредување на човечкиот капитал во Република Северна Македонија, со Предлог-стратегија за унапредување на човечкиот капитал во Република Северна Македонија 
10 Предлог-одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза
11 Информација за Предлог-стратегија на Владата на република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското опшество, со Акциски план 2022-2024
12 Информација за воведување на нова методологија за распределба на блок дотации по општини за финансирање на основното и средното образование во 2022 година
13 Програма за изменување на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2021 година
14 Информација со полугодишен извештај за реализирани активности (јануари-јуни 2021 година) од Националната стратегија за развој на концептот едно општество за сите и интеркултурализам
15 Информација за потребата од обезбедување на телекомуникациски сервиси за Е-112 системот
16 Предлог Програма за изменување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2021 година
17 Програма за изменување на програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2021 година
18 Правилник за стандарди за акредитација на ординации од примарна здравствена заштита, со Предлог-одлука
19 Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое ќе врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ општа болница Велес)
20 Предлог – одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
21 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на општина Кочани (КО Горни Подлог)
22 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на oдлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 3143/1 од 03.12.2021 година
23 Предлог-одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило “Службен весник на Република Северна Македонија“ во електронска форма, за 2022 година
24 Предлог-одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ во печатена форма, за 2022 година
25 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 година
26 Предлог-одлука за продажба на деловен простор сопственост на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
27 Информација за доставено барање од Макпетрол АД Скопје за спроведување на инвестициона активност во туѓ стопански двор
28 Предлог- одлука за запишување на правото на споственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности. Арх. бр.03-56/20 (КП.бр.5609/26 и КП.бр.5609/27, новопредвидена КП.бр.5609/28) КО Охрид 4
29 Информација за доставено Барање број 11-9297/1 од 08.10.2021 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на Јавното претпријатие за државни патишта кон Експорт-Импорт банка на Кина поради неможност за отплата на доспеаните обврски
30 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1000 на Советот од 21 јуни 2021 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мјанмар/Бурма
31 Информација за ажурирање на Планот за одбрана на Република Северна Македонија
32 Информација за намера за учество на припадници на Армијата на Република Северна Македонија во силите на НАТО за обезбедување на источните и југоисточните граници на Алијансата - Зајакнато истурено присуство (eFT - enhanced Forward Presence) во Латвија
33 Информација за обезбедување на информации за стратегискиот проект „Охридско езеро - поврзување на две земји кон една дестинација"
34 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органии и организации што имаат јавни овластувања во периодот јули-септември 2021 година
35 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Инжинерство за заштита на животна средина “ на Факултет за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „ Инжинерство за заштита на животна средина “ на Факултет за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип
36 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по ,,Машинство“ на Машински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по ,,Машинство“ на Машински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
37 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Индустриско инженерство и менаџмент“ на Машински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Индустриско инженерство и менаџмент“ на Машински факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
38 Информација по доставено барање одобрение за основање приватна установа за деца – детска градинка ,,Мајлс оф Смајлс” - Скопје, со Предлог-одлука
39 Програма за изменување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2021 година
40 Програма за изменување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2021 година
41 Програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед за умрени лица за 2021 година
42 Програма за изменување на Програмата Здравје за сите за 2021 година
43 Програма за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2021 година
44 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Меѓународната фондација „Тоше Проески“ - Крушево
45 Барање за давање на автентично толкување на член 15 став (2), а во врска со став (4) од Законот за спречување и заштита од дискриминација(*) („Службен весник на Република Северна Македонија" број 258/20), поднесено од пратеникот Маја Морачанин
46 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.27/2020 и У.бр.289/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 44 став 2 во делот „најдоцна до 65 годишна возраст“ од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019), донесено на седницата одржана на 17.11.2021
47 Статутарна одлука за изменување на Статутот на Европски Универзитет
48 Понуда од нотар Весна Дончева од Скопје за продажба на недвижен Имотен лист бр.3904,за КО Ѓоерѓе Петров 4 Влае, на КП бр.8058, Викано место/ Улица Мраморец
49 Понуда од нотар Љубица Стефкова Начевска од Скопје, за лицето Драган Петрушевски, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2058, за КО Бардовци, на КП бр. 1534, Викано место/улица Село
50 Понуда од нотар Љубица Стефкова Начевска од Скопје, за лицето Горан Петрушевски, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2058, за КО Бардовци, на КП бр. 1534, Викано место/улица Село
51 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.483, за КО Бардовци, на КП бр. 1823, Викано место/улица Шамак
52 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1509, за КО Бардовци, на КП бр. 1824, Викано место/улица Шамак
53 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.91031, за КО Охрид 4, на КП бр. 5438, КП бр. 5575 и КП бр. 6417, Викано место/улица Беј бунар
54 Понуда од Нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен Имотен Лист бр.20290,за КО Штип - 5, на КП бр.8726 и КП бр.8717, Викано место/ улица Гладно Поле
55 Известување од извршител Зоран Петрески од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба, која ќе се одржи на 30 декември 2021 година, доставен под бр. И.бр.873/20 од 10 декември 2021 година за недвижен имот запишан во ИЛ бр.6188 за КО Злокуќани
56 Известување од извршител Гордан Станковиќ од Скопје за Заклучок за Втора усна јавна продажба која ќе се одржи на ден 30 декември 2021 година, доставена под И.бр.1275/2017
57 Иницијатива поднесена од Стефчо Костов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.123/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 146 ставови 2 и 3 од Законот за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015)
58 Кадровски прашања (130)
59 Прашања и предлози (130)
60 Информација за Патоказот за истражувачката инфраструктура на Република Северна Македонија
61 Информација за отварање на нова дисперзирана канцеларија на Агенцијата за вработување на Република Сeверна Македонија во Општина Арачиново
62 Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот јули - септември 2021 година
63 Информација за спроведување на Проектот Ромски Информативни Центри од Стратегијата за Роми во Министерството за труд и социјална политика (за период јануари-декември 2021 година)
64 Предлог одлука за одобрување на средства од буџетот на република Северна Македонија за 2021 година
65 Информација за издавање на измена на гаранцијата бр. 02-751-0004180.3 издадена по склучениот Договор за превземени обврски (обврзувачки договор за набавка), помеѓу Владата на Република Северна Македонија и (ГАВИ) (GAVI ALLIANCE), за набавка на вакцини за COVID-19, преку COVAX механизмот за обезбедување глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини за COVID-19, со предлог текст на измена на гаранција и Анекс кон Договорот
66 Информација За состојбата со вработен стручен кадар во Националните установи надлежни за заштитата на културното наследство и потребата од вработување на стручен кадар во овие институции за период од 2022, 2023 и 2024 година
67 Програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2021 година
68 Програма за изменување на програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2021 година
69 Програма за изменување на програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2021 година
70 Програма за изменување на програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година
71 Информација со ПРЕДЛОГ за продолжување на набавката на лесни оклопни возила на тркала за потребите на Армијата на Република Северна Македонија со склучување на амандман/анекс на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија со Владата на Соединетите Американски Држави
72 ИНФОРМАЦИЈА за потребата од информирање на Комисијата за одбрана и безбедност на Собранието на Република Северна Македонија за продолжување на набавката на лесни оклопни возила на тркала за потребите на Армијата на Република Северна Македонија со склучување на амандман/анекс на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија со Владата на Соединетите Американски Држави
73 Предлог - Одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
74 Информација за спроведување на Законот за претворање на побарувањата на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог на Друштвото за производство на производи со посебна намена 11 Октомври – Еурокомпозит АД Прилеп (Сл. Весник на РСМ бр. 214/2019)
75 Информација за повеќегодишно плаќање на јавна набавка на работи за реализација на проектот за реконструкција и доградба на ЈЗУ Универзитетска Клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје и одобрување на динамика на плаќање
76 Информација за повеќегодишно плаќање на јавна набавка на работи за реновирање на КАРИЛ- КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ
77 Информација за повеќегодишно плаќање на јавна набавка на работи за реализација на проектот адаптација на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични,респираторни, неспецифични и алергиски заболувања, Отешево и одобрување на нова динамика на плаќање.
78 Материјал во врска со реализација на Меморандумот за разбирање склучен помеѓу АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје и ДАМКО ЕНЕРЏИ С.А. бр. 08-1318/1 од 31.03.2021 година и Меморандум за разбирање склучен помеѓу АД Електрани на Северна Маке-донија, во државна сопственост, Скопје и Гастрејд С.А. бр. 08-1317/1 од 31.03.2021 година со која што ќе побара од Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на АД Електрани на Северна Македо-нија, во државна сопственост, Скопје, да го одобри работењето на Управниот одбор на АД ЕСМ, Скопје и работењето на Надзорниот одбор на АД ЕСМ, Скопје во врска со сите правни последици кои произлегуваат од склучените Меморандуми за разбирање со ДАМКО ЕНЕРЏИ С.А. и Гастрејд С.А.
79 Предлог-одлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект на Друштво за производство и промет со електрична енергија од обновливи извори ПРОМАРК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
80 Предлог Програмата за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2022
81 Предлог Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазари на електрична енергија, начинот на снабдување со електрична енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетски дејности