109-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.12.2022 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.1 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка  Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за потпишување на Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2021 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Записник од Деветтата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 06 Декември 2022 година и Записникот од Треттата седница на Групата за процена, одржана на 28.11.2022 година 
2 Информација со конкретни мерки и активности за надминување на загубата, за подобрување на наплатата на ненаплатените побарувања, навремено измирување на обврските и мерки за подобрување на ликвидноста во работењето на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип
3 Годишна сметка за 2021 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје во 2021 година, со Извештај од независен ревизор и Предлог - одлука
4 Информацијата за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми" на КПУ Затвор Скопје – Скопје, со Предлог-одлука
5 Информација за нерешените имотно - правни работи во врска со изградба на автопат Миладиновци - Штип, автопатот Демир Капија - Смоквица и автопат Кичево - Охрид
6 Предлог-одлука за утврдување на малопродажната цена на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ од примерок
7 Предлог-одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ во печатена форма, за 2023 година
8 Предлог-одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ во електронска форма, за 2023 година
9 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за базата на прописи во Република Северна Македонија во електронска форма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, преку мобилна апликација
10 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за базата на прописи во Република Северна Македонија во електронска форма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија
11 Информација за донесување Одлука за престанок на времено користење на движни ствари на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, со Предлог одлука
12 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, со Предлог-одлука
13 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги АРЦ Аутомотив Македонија ДООЕЛ Илинден, со Предлог-одлука
14 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство Кондево МК ДОО Штип, со Предлог-одлука
15 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, застапувана од г.Фатмир Битиќи, заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Друштво за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп и ВИК Фар Ист Лимитед (WIK Far East LTD) бр.09-8623/1 од 23.09.2020 година и Анекс договор бр.1 со бр.13-528/1 од 21.03.2022 година, со Предлог-одлука
16 Информација во врска со Договорот за доделување на држзавна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство и трговија Делфи Електроник Системс Македонија ДООЕЛ и Delphi Hungary 
17 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија Аптив Сервисес Македонија ДООЕЛ Скопје, Скопје, со Предлог-Одлука
18 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Аеродром
19 Информација за реконструкција и доградба на колекторскиот систем и пречистителната станица во Општина Дојран
20 Информација за состојбата и размена на искуства со препораки за најдобра пракса со конпаративна анализа за формирање на самостојна и независна Национална Анти Допинг Организација на Република Северна Македонија (НАДО МКД), со Нацрт-текст на Закон за борба против допингот во спортот и негово спречување
21 Информација за ништовност на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 09-6950/1 склучен на 29.07.2022 година, помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Акционерското друштво Оранжерии, с.Хамзали, Босилово
22 Предлог-oдлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
23 Предлог-програма за изменување на Програмата за водостопанство за 2022 година
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ижиште за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Ижиште, Општина Македонски Брод , со Предлог-одлука
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, КО Добрево, Општина Пробиштип, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на државен пат за обезбедување поврзување на магистрален пат А2 со патен коридор 8- Деве Баир - Ќафасан, патна делница Кичево – Подвис, км 0+000,00 – км 10+424,89, КО Србјани, КО Другово, КО Кичево 9, КО Кичево-вонград, Општина Кичево, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за реконструкција на локален пат од регионален пат Велес – Прилеп до с.Бусилци, општина Чашка, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на локален пат од локалниот пат за с.Мелница до с.Голозинци и изградба на плочаст пропуст (или мост) над река Мелничка, општина Чашка, со Предлог-одлука
29 Информација за предлог решение предложено од меѓуресорската работна група за настанатата состојба со поништените Одлуки на Владата за давање на дивеч под концесија во ловиштата бр.5„Тажево“, бр.2„Копришница“ и бр.5 „Душегубица“ од страна на Државната комисија за жалби по јавни набавки, во контекст на потврдени или актуелни управни спорови
30 Информација за продажба на недвижна ствар во село Конопиште, сопственост на Република Северна Македонија-корисник Министерство за финансии -Управа за имотно правни работи, со Предлог-одлука за продажба на недвижна ствар во село Конопиште
31 Информација за потребата од склучување на Договор за грант меѓу Јавното претпријатие за државни патишта и Европската банка за обнова и развој и Договор за обештетување од страна на државата меѓу Република Северна Македонија претставувана од Министерството за финансии и Европската банка за обнова и развој за проектот Патна делница Крива Паланка - Деве Баир (граница со Бугарија)
32 Информација за потребата од склучување на Договор за грант меѓу Јавното претпријатие за државни патишта и Европската банка за обнова и развој и Договор за обештетување од страна на државата меѓу Република Северна Македонија претставувана од Министерството за финансии и Европската банка за обнова и развој за финансирање на патен Коридор VIII - I фаза на проектот
33 Информација за Нацрт – Полугодишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2022 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии „Смарт јавни финансии“ за периодот јануари – јуни 2022 година
34 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
35 Предлог - одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Казнено поправна установа Затвор Скопје
36 Предлог-програма за изменување на Програмата за развој на претприемништвото и конкурентноста на малите и средни претпријатија за 2022 година
37 Информација со предлог – мерки за унапредување на туристичко /угостителската понуда во Република Северна Македонија
38 Информацијата за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот „Пекљани“, Општина Виница
39 Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот ,,с.Трубарево“, Општина Гази Баба на Трговското друштво за производство, проектирање и инжинеринг Вардарградба ДОО с.Трубарево, Скопје
40 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-песок и чакал на Друштвото за трговија транспорт и услуги АР-АМ Транс ДООЕЛ Долно Коњари, Петровец на локалитетот „Паликура 2“, Општина Неготино
41 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – калцитски мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало Рудопроинг ДООЕЛ увоз-извоз Македонски Брод на локалитетот ,,Голем Дол“, Општина Македонски Брод
42 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското друштво за трговија, Ило ДООЕЛ увоз-извоз с.Иловица-Босилово на локалитетот „Метленик – 2“, Општина Босилово
43 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Сушички мост“, Општина Гостивар 
44 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1986 на Советот од 20 октомври 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/1985 на Советот од 20 октомври 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
45 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење преглед на умрени лица за 2022 година
46 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа
47 Информација за потребата од основање нова Национална установа „Музички театар на Република Северна Македонија“ - Тетово
48 Информација за потребата од основање нова Национална установа „Камерен оркестар на Битола“ - Битола
49 Информација за потребата од основање нова Национална установа „Меморијален музеј на Смилевскиот конгрес“ – Смилево
50 Информација за состојбите со Охридскиот Регион
51 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
52 Предлог на закон за дополнување на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица, по итна постапка
53 Барање за давање на автентично толкување на член 62-а став 1 од Законот за градење (Службен весник на РМ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2103, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2012, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, и Службен весник на РСМ бр.244/2019, 18/2020, и 279/2020), поднесено од градоначалникот на Општина Центар
54 Предлог на финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за 2023 година и Предлог на одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход, за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за 2023 година
55 Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво за 2021 година
56 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.106/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 101 став 1 алинеја 4 во делот„на овој член“ од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.962019)
57 Иницијатива поднесена од Славко Лазовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.93/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 точка 29 од Законот за катастар на недвижности
58 Иницијатива поднесена од Хари Ајцев адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.94/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 24 став 1 во делот „или во текот на осигурувањето имале стаж на осигурување кој се смета за зголемено траење“ од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/2018)
59 Иницијатива поднесена од Светски Македонски Конгрес од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.9/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на Спогодба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.317/2020)
60 Иницијатива поднесена од Даниел Георгиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.103/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 78-г од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019, 18/2020, 279/2020 и 227/2022).
61 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.109/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 152 став 1 точка 2 во делот„став 4“ од Законот за градење ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019, 18/2020, 279/2020 и 227/2022).
62 Понуда од нотар Наим Шерифи од Куманово, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.47421, за КО Куманово, на КП бр.7812, Викано место/улица Османски Рид
63 Понуда од нотар Роза Николова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 2307 за КО Злокуќани, на КП бр. 789, Викано место /улица Зајчев рид
64 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.8790 за КО Русиново, на КП бр.13001, Викано место/улица село Русиново
65 Понуда од нотар Јанко Милушев од Струмица, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.100046 за КО Костурино, на КП бр.4110, Викано место/улица Село
66 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.56697 за КО Карпош, на КП бр.4496, Викано место/улица Козле 1
67 Понуда од нотар Весна Паунова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.63175 за КО Кисела Вода 1, на КП бр.892
68 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.97476 и Имотен Лист бр.97477 за КО Чаир, на КП бр.125/7
69 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.56985 за КО Ресен, на КП бр.4572, Викано место/улица Димитар Влахов
70 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.56381 за КО Ресен, на КП бр.6365, Викано место/улица 11-ти Октомври
71 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2952 за КО Карпош, на КП бр.6237, Викано место/улица М.Поп Јорданов
72 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.101699 за КО Охрид 4, на КП бр.6227, Викано место/улица Горица
73 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.67238 за КО Маџари, на КП бр.2853, Викано место/улица Утрина
74 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.191 за КО Три Чешми Вонград, на КП бр.95, Викано место/улица Сушево Ритче
75 Кадровски прашања 
76 Прашања и предлози 
77 Информацијата за одржување на предвидената акредитација на лабараторијата и акредитација на нови методи
78 Извештај за финансиското работење на ЈП ”Стрежево” - Битола за третото тромесечие за 2022 година од 1 јули 2022 година до 30 септември 2022 година
79 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица" Кичево, за третиот квартал на 2022 година
80 Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈПВ Лисиче-Велес за јули-септември 2022 година
81 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје за трет квартал 2022 година
82 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година
83 Извештај за финансиското работење на ЈПДП за периодот април - јуни 2022 година
84 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за период 1 јули - 30 септември 2022 година
85 Тримесечен финансиски извештај на ЈП Агро-Берза Скопје за период, јули-септември 2022 година
86 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за период, јули-септември 2022 година
87 Конечен извештај за трошење на средства од Наменска сметка за буџетска поддршка за електрична енергија и Наменска сметка за буџетска поддршка за топлинска енергија, префрлени по Одлуки од Влада на Република Северна Македонија
88 Годишен извештај за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2021 година
89 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за периодот од 1 јануари 2022 до 30 јуни 2022 година
90 Информација за покренување на постапка за одржување на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост заради донесување на одлука за потврдување на статусната промена – спојување на НЕР АД Скопје и ГА-МА АД Скопје
91 Ревидирана стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2023-2025 (со изгледи до 2027 година)
92 Информација за склучување на Договор за однапред резервиран капацитет (Advance reservation capacity agreement-ARCA) за резервирање на капацитет на грчката страна од интерконекциската точка Евзони-Гевгелија со Предлог-Одлука
93 Дополнет Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2023 година
94 Информација за покренување на постапка за одржување на Собрание на акционери на Акционерско друштво ГА-МА-Скопје заради донесување на одлука за потврдување на статусната промена-спојување на ГА-МА АД Скопје и НЕР АД Скопје
95 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година
96 Информација за изменување на Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година
97 Информација за донесување на Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за Интерконективен гасовод Република Северна Македонија – Грција
98 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2022 година
99 Информација за давање овластување за преговарање на Kолективен договор за вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
100 Ревидирана Фискална стратегија на РСМ за 2023-2025 (со изгледи до 2027)
101 Извештај за извршени преговори за усогласениот текст на Спогодбата помеѓу Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Бугарија, Владата на Република Хрватска, Владата на Унгарија, Владата на Република Северна Македонија, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија, Владата на Словачката Република и Владата на Република Словенија за соработка и координација на потрагата и спасувањето во областа на воздухопловството
102 Информација за потреба од добивање согласност по однос на Ценовникот за изменување на Ценовникот за висината на надоместокот на работите и услугите од Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
103 Информација за потребата од преалокација на средства помеѓу трошковни категории на Проектот за итно справување со ковид-19