113-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.12.2022 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (487.22 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Програма за изменување и дополнување на програмата за работа и финансиски план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2022 година (втора измена)
2 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за поддршка на конкурентноста на преработувачката индустрија и општествена одговорност за 2022 година
3 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2022 година
4 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2022 година
5 Кадровски прашања 
6 Информација во врска барањата за пренос на удел во Друштвото за производство и промет ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје и во Друштвото за производство и промет ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје и статус на реализација на Договорот за концесија за малата хидроелектрана на локација бр.407 Пена
7 Одлука за изменување на одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во република северна македонија за учебната2022/2023 година
8 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2022 година