115-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.12.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.03 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 105-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 декември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 107-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 декември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 110-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 декември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 111-та тематска седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 декември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Барање за одобрување на средства за проектот ,,Авантура преку границите,, од страна на Јавна установа Национален парк Пелистер
2 Годишен извештај од работењето на ЈП Национална радиодифузија-Скопје за 2021, Извештај на раководството за Финансиски извештаи за 2021 година со завршна сметка на ЈП Национална радиодифузија-Скопје за 2021 година, Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година, со Извештај од независните ревизори и предлог-одлуки
3 Информација за измена на Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за 2022 година
4 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси, по скратена постапка
5 Предлог на закон за изменување на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица, по скратена постапка
6 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштва*
7 Предлог на закон за нус производи од животниско потекло
8 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пасишта, по скратена постапка
9 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на пристапен пат од локален пат за с.Нежилово до КП 1560, КО Нежилово, Општина Чашка, со Предлог-одлука
10 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, со Предлог-одлука и Предлог-решение
11 Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди во периодот од 3 јуни 2022 година до 30 септември 2022 година
12 Информација за одржување на шесттата седница на Мешовитата македонско-турска комисија за примена на Спогодбата за трговска и економска соработка меѓу Република Македонија и Република Турција
13 Информација за донесување на Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани за производство на електрична енергија од обновливи извори со сила над 10MW, на КП 86, КП 87, КП 90, КП 94, КП 100/1, КП 100/2, КП 105, КП 106, дел од КП 1/1 и дел од КП 199/1, КО Сушево, Општина Штип
14 Предлог-одлука за задолжување на Општина Гевгелија со долгорочен кредит кај Комерцијална Банка АД Скопје
15 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија
16 Предлог на закон за изменување на Законот за данок на личен доход, по скратена постапка
17 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Здружението Доброволно противпожарно друштво Свети Николе и Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Здружението на граѓани Доброволно противпожарно друштво „Бајрам Мифтари“ - Скопје
18 Барање за одобрување на работењето на Надзорниот и на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за склучување на Анекс 5 кон Договор солемнизиран под ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година, за продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу ЖСРМ Транспорт АД – Скопје и АД МЕПСО – Скопје, со предлог-одлуки
19 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за ревизија на годишните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија за 2022 година, со Предлог-одлука
20 Информација во врска со службеното гласило-печатена и електронска форма и базата на прописи на ЈП Службен весник на РСМ
21 Информација во врска со потребата од набавка на нов деловен простор за потребите на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, бр.03-3106/1 од 16.12.2022 година
22 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со анализа за текот на предметите кои се однесуваат на надомест за експроприран имот заради основање на ТИРЗ Тетово
23 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Куманово (Аеродром Аџитепе)
24 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Куманово (Фудбалски стадион бр.2)
25 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Куманово (Стадион К.П. 19554/1)
26 Информација за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми" на Казнено-поправна установа Затвор-Тетово, со Предлог-одлука
27 Информација за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2022 година и на Финансиските извештаи за 2022 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2022 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2022 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за 2022 година, со Предлог-одлука
28 Информација со предлог одлуки за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај и Финансискиот извештај и Предлог-оодлука за покривање на загубата на Трговско друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје за 2020 година
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко - планска документација со намена А4 - времено сместување, КО Башино Село, општина Велес, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Јулијана Спасиќ, ул.Душан Ќириќ бр.15, Росоман, со Предлог-одлука
31 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-гранит на локалитетот „Градиште“, Општина Штип, со Предлог-решение
32 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-варовник на локалитетот „Чардак“ с.Мали Влај, Општина Струга, со Предлог-решение
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Лондон, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Лејквју Ресорт - Отешево, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел ДЕ КОКА Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
36 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Конгресен центар, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
37 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Аквалина, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
38 Програма за изменување на Програмата за развој на претприемништвото и конкурентноста на малите и средни претпријатија за 2022 година
39 Информација во врска со барањето на Концесионерот Макбел Хидро ДОО Охрид за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Караниколос со реф.бр. 80
40 Информација во врска со барањето на согласност за пренос на уделите во “Гравис Хидро“ ДОО Гостивар, Концесионер во Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Пена 84, МХЕЦ Пена 85, со Предлог-одлука
41 Информација за прекинување на постапката за донесување на Државна урбанистичка планска документација за Бензинска пумпма станица и услужен центар на автопат Демир Капија – Смоквица, КО Милетково, Општина Гевгелија
42 Информација за дополнување на одлуката за категоризација на државните патишта (определување на државен пат - регионален пат Р2252, делница: Врска Р1202-граница со Република Косово (Луково Поле), по барање и предлог на општина Маврово и Ростуше, со Предлог-одлука
43 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки
44 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност – Кавадарци
45 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „Сенатор Македонија“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Браќа Ѓиноски“ бр.220, Гостивар
46 Информација за статус на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 09-11090/1 од 14.10.2021 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство,трговија и услуги ГМК-Технологија ДООЕЛ с.Косел Охрид
47 Информација за ништовност на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 09-7094/1 склучен на 29.07.2022 година, помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за трговија и услуги Гинекаликс ДООЕЛ Скопје
48 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1967 на Советот од 17 октомври 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИЛ (Да’еш) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив
49 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана (ул. „Парк“ во Скопје)
50 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кровна покривка на објект во СУГС „Орце Николов“, Град Скопје
51 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Математички науки и примени“ на Природно – математички факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Математички науки и примени“ на Природно – математички факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основното училиште со ресурсен центар Иднина Скопје
53 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште (ОУ „Наим Фрашери“ с.Неготино Полошко)
54 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште (ОУ „Мехмет Дерала“ с.Градец Врапчиште)
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште (ОУ „Сали Лиси“ с.Добри Дол)
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште (ОУ „Врапчиште“ с.Врапчиште, Врапчиште)
57 Предлог на закон за дополнување на Законот за платниот промет, по скратена постапка
58 Барање за давање на автентично толкување на член 1, 8 и член 9 од Законот за трансформација во редовен работен однос (Сл весник на РМ бр. 20/15), поднесено од пратеникот Хусни Исмаили
59 Иницијатива поднесена од Славко Лазовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.105/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 21 став 2 од Законот за даноците на имот ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/202011, 53/2011, 842012, 188/2013, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/2021).
60 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.117/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на дел од член 22 став 3 алинеја 2 од Законот за надворешно трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2002, 31/2003).
61 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.114/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 22 став 1 во делот„и 2“ и член 56 став 1 точка 3 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010, 158/2010, 36/2011, 53/2011, 148/2013, 164/2013, 97/2015, 129/2015, 53/2016, 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.77/2021, 215/2021, 295/2021 и 150/2022).
62 Понуда од нотар Башким Амети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2353 и Имотен Лист бр. 96012 за Ѓорѓе Петров 3 - Дексион, на КП бр.4463
63 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.52991 за КО Центар 1, на КП бр.12541, викано место/улица Ст. Цветковски
64 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.100213 за КО Центар 1, на КП бр.3408
65 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3079 за КО Центар 1, на КП бр.12447, викано место/улица Охридска
66 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.92977 за КО Ѓорѓе Петров 6, на КП бр.9718
67 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.118124 и Имотел лист бр.49276 за КО Кисела Вода 2, на КП бр.5866, викано место/улица Г.Лисиче 168
68 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1040 и Имотен Лист бр.1001 за КО Бутел, на КП бр.652 и КП бр.653, викано место/улица Шуто Оризари
69 Понуда од нотар Надица Чаушевска Заева од Струмица, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.13308 за КО Струмица, на КП бр.7859, викано место/улица Чомлк
70 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.50097 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село, на КП бр.678, Викано место/улица Ѓорче Петров 6
71 Понуда од нотар Цеца Малева Стоев од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2216 и Имотен Лист бр.123 за КО Негорци, на КП бр.4112, КП бр.3043 и КП бр.502 , Викано место/улица Село
72 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.935 за КО Ѓорче Петров 4, на КП бр.6882, Викано место/улица Булевар Партизански Одреди
73 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.16598 за Штип 1, на КП бр.1276, Викано место/улица Пребег
74 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје на недвижен имот запишан во Имотен лист бр.509 за КО Горно и Долно Оризари
75 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за Заклучок за втора усна јавна продажба која ќе се одржи на 29 декември 2022 година, доставен под И.бр.573/22, за недвижен имот запишан во Имотен лист број 37211 за КО Ѓорче Петров 5 - Лепенец
76 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за Заклучок за втора усна јавна продажба која ќе се одржи на 29 декември 2022 година, доставен под И.бр.573/22, за недвижен имот запишан во Имотен лист број 95553 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексикон
77 Кадровски прашања 
78 Прашања и предлози 
79 Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за состојбата и работењето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Северна Македонија за 2021 година
80 Информација за статусот на реализација на проектот „Подобрување на капацитетите за Натура 2000 и ЦИТЕС“
81 Информација за враќање на прераспределени капитални расходи кај буџетските корисници од централната власт кои заклучно со 15.11.2022 година оствариле над 70% реализација на капиталните расходи согласно Законот за извршување на буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
82 Извештај за реализација на одобрени средства согласно Одлука за одобрување на средства од резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, под број 41-7523/1 од 30.08.2022 година
83 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта, за третото тримесечие (од 1 јули 2022 до 30 септември 2022 година)
84 Информација со конкретни мерки и активности за надминување на загубата и подобрување на финансиското работење на ЈП за водостопанство Лисиче - Велес
85 Финансиски извештај на Акционерското друштво за стопнисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година
86 Финансиски извештај на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за период од 1 јули 2022 година до 30 септември 2022 година
87 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година во Министерството за Финансии-Функции на Државата
88 Информација Од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со доставено известување од адвокатската куќа Orrick со статус на ad hoc инвестициската арбитражна постапка која се води во Хаг врз основа на Арбитражните правила на УНЦИТРАЛ (UNCITRAL) од 1976 година, во предметот Гокул Дас Бинани и Маду Бинани како тужители против Република Северна Македонија како тужена страна со прилог Писмо со предлог за порамнување од 20.12.2022
89 Информација одобрување на финансиски средства на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост, Скопје согласно Одлуката за постоење кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија бр.41-7438/1 од 25.8.2022 година
90 Одлука за утврдување на максималниот износ на нето задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2023 годинa
91 Информација за продолжување на постапката за потенцијално задолжување на Република Северна Македонија на меѓународниот пазар на капитал во 2023 година
92 Информација за реализација на проектот за реконструкција на фудбалскo игралиште во Гостивар, с.Чегране
93 Информација за Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2023 година
94 Предлог Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2023 година
95 Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈУ Детски дом 11 Октомври-Скопје
96 Предлог-уредба за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Северна Македонија
97 Предлог-уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2023 година
98 Информација за промена на динамика при изградба на пливачки базен во општина Струмица, општина Кавадарци, општина Карпош и општина Чаир од „Проектот изградба на 14 пливачки базени“
99 Инвестициона програма, Финансиски план, Програма за работа и План за производство на АД ТЕЦ Неготино - Неготино за 2023 година
100 Информација за потпишување на Меѓународна спогодба помеѓу Европската Унија и Северна Македонија за учеството на Северна Македонија во програмата на Унијата - програма Дигитална Европа за периодот 2021-2027 година
101 Програма за изменување на програмата за организирање и унапредување на крводарителството во република северна македонија за 2022 година
102 Програма за изменување на програма за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2022 година
103 Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројстваво Република Северна Македонија за 2022 година
104 Програма за изменување на програмата за лекување на ретки болести во република северна македонија за 2022 година
105 Програма за изменување на Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Северна Македонија за 2022 година
106 Програма за изменување на програма „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ за 2022 година
107 Програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2022 година
108 Програма за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2022 година
109 Програма за изменување на програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2022 година
110 Информација за Предлог Закон за системот на плати во јавниот сектор