19-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.03.2022 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (758.82 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 12-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 февруари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 15-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 февруари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 16-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 февруари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 17-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 февруари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 18-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 февруари 2022 година
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Информација за обезбедување или пренамена на финансиски средства за реализација на дополнителна обука на 2 пилоти од Одделението за специјализирани услуги со воздухоплови на Дирекцијата за заштита и спасување на Република Северна Македонија
2 Информација за состојбата со граѓаните на Република Северна Македонија во Украина и потребата од преземање мерки за прифаќање на украински државјани во врска со барања доставени од Украина
3 Национална стратегија за интегрирано гранично управување 2021-2025, со Акциски план за имплементација на Националната стратегија за интегрирано гранично управување (2022-2025)
4 Информација во врска со покана за учество во постапка за медијација која се однесува на Договор за изградба на градежни работи за реконструкција на улица и паркинг до комплекс со спортски содржини, пешачки и велосипедска патека, заведен под архивски број 05-01/14 од 06.03.2020 година
5 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на деловен простор во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
6 Предлог-одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (објект Хотел “Борец“ – Битола)
7 Предлог-одлука за прогласување на Куршумли ан во Скопје за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
8 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр 7/22 (КП бр. 1078 КО Чаир)
9 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижини ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр.85/21 (КП.бр.11649/1 КО Центар 1)
10 Годишен извештај за работата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за 2021 година
11 Предлог-одлука за распоредување на набавената противпожарна опрема на Градот Скопје и општините Битола, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес, Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Кичево, Кочани, Штип, Гостивар и Охрид
12 Барање на согласност за давање на движни ствари во државна сопственост - 2 ( две) патнички моторни возила од Врховен суд на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
13 Барање на согласност на Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Берово
14 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (КО Центар 1, КП бр.5407/2- Општина Центар)
15 Информација за задолженијата за надлежните институции по мерките и активностите од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 со акционен план за нејзино спроведување на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2022 година и континуирано (Предлагач: Кабинет на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење )
16 Информација за реализираните активности за времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување (за период јули-декември 2021)
17 Информација за инклузија на деца Роми во предучилишно образование преку системски пристап со вклучување на единиците на локална самоуправа за ослободување од партиципација на деца Роми што се во социјален ризик (за период 1 септември 2021 година - 31 декември 2021 година)
18 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Македонски народен театар - Скопје (две патнички моторни возила)
19 Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението Ансамбл на народни игри и песни Орце Николов – Скопје
20 Предлог-закон за дополнување на Законот за Јавното обвинителство, по скратена постапка
21 Предлог-закон за дополнување на Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, по скратена постапка
22 Годишна програма за работата на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија за 2022 година, со Финансиски план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија за 2022 година
23 Извештај за работата на Националниот совет за високо образование и научно - истражувачка дејност за периодот јуни 2021 - декември 2021 година, едногодишната и четиригодишната Програма за работа на Националниот совет за високо образование и научно - истражувачка дејност
24 Барање за давање на автентично толкување на членовите 50, 51 и 61 од Законот за семејството. („Службен весник на Република Македонија" број 80/1992; 9/1996; 18/2001; 79/2001; 38/2004; 83/2004; 60/2005; 33/2006; 84/2008; 157/2008; 117/2009; 67/2010; 156/2010; 39/2012; 44/2012; 38/2014; 115/2014; 138/2014; 153/2014; 104/2015; 150/2015; 122/2018; и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 51/2021; 53/2021), поднесено од пратеникот Љатифе Шиковска
25 Иницијатива поднесена од Здравко Тумбовски од Радовиш, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.5/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 115, 116 и 117 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 и 245/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 180/2019, 275/2019, 31/2020 и 267/2020)
26 Кадровски прашања (19)
27 Прашања и предлози (19)
28 Информација за статусот на надградба на системот на Агенцијата за вработување на Република Сeверна Македонија за поврзување со Централниот регистар на население (ноември 2021 година)
29 Извештај за работа на Национална комисија за учебници за 2021 година (Национална комисија за учебници)
30 Предлог-одлука за изменување на одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија и вработени во Министерството за одбрана за учество во НАТО мисијата „NATO Mission Iraq-NMI” во Ирак
31 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на случајот пред Европскиот суд за човекови права Тодоровски против Република Северна Македонија А.бр.53112/18
32 Информација за потреба од изменување и дополнување на задолженијата од точка 4 од Нацрт-записникот од 3-та седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 18.01.2022 година
33 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за именување на арбитер во поведената арбитражна постапка од страна на ГАМА Гуч Системлери Мехндислик ве Таахнут А.Ш., против Република Северна Македонија, заведена под број ICC Case Number 26696/HBH
34 Програма за изменување и дополнување на Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2022 година
35 Информација за текот на активностите по раскинувањето на Договорот за изградба на експресен пат, Лот1 изградба на делница Длабочица - Чатал (жолта линија) 14км. помеѓу ЈПДП како инвеститор и Тирена Скави Италија како изведувач, со предлог спогодба (Settlement Agreement)