36-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.04.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (682.21 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 23-та седница на Владата, одржана на 8 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 35-та седница на Владата, одржана на 31 март 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија - Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Информација за преземање на општи мерки за извршување на пресудите на ЕСЧП, Митови против Република Македонија А.бр.53565/13 од 16 април 2015 година и Олури против Република Северна Македонија А.бр.3368/18 од 16 јануари 2020 година
2 Предлог - одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2022 година
3 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје (19-3806/1)
4 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје (19-3809/1)
5 Информација за одложување на примена на новите методологии за распределба на блок дотации за основно и средно образование по општини во 2022 година
6 Информација за подготвениот Деветти Извештај за имплементацијата на ревидираната Европска социјална повелба, со Деветти Извештај
7 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад и Предлог-одлука за продажба на движна ствар (ЈУ меѓуопштински центар за социјална работа Неготино)
8 Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности
9 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност во сопственост на Република Северна Македонија (КП 19554/1 КО Куманово У 03-240/1)
10 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност во сопственост на Република Северна Македонија КП.бр.51/1, КП.бр 234/1 и КП.бр 52 сите за КО Режановце
11 Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари од Министерството за финансии на Институции корисници на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), со предлог-одлуки
12 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Бејадин Освалд ул.Рифат Бурџевиќ бр.41 Чаир – Скопје, со Предлог-одлука(39-3265/1)
13 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Маркова со реф.бр.143 со придружни објекти КО Елoво, КО Цветово и КО Црн Врх, Општина Студеничани, со Предлог-одлука
14 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружение Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“-Република Македонија, Скопје
15 Информација за Комбинираниот единаесетти, дванаесетти, тринаесетти и четиринаесетти периодичен извештај на Република Северна Македонија по Меѓународната конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминациja, со предлог текст на Извештај
16 Информација за Преглед на статусот на имплементација на Глобалниот Компакт за Миграција (ГКМ) во Република Северна Македонија
17 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Јовановски против Северна Македонија А.бр.30244/18, со Предлог-одлука
18 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Милевски против Северна Македонија А.бр.53229/17, со Предлог-одлука
19 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Чали против Северна Македонија А.бр.2804/17, со Предлог-одлука
20 Информација за давање согласност за продажба на движни ствари-моторни возила сопственост на Министерство за правда, со Предлог- одлука
21 Информација за мерење на квалитет согласно Методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите со предлог институции за 2022 година
22 Предлог-програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Северна Македонија за 2022 година
23 Информација за имплементација на Работниот план за преглед на занимања 2018-2021 и Работен план за преглед на занимања 2022-2026 година
24 Предлог на закон за изменување на Законот за работните односи, по скратена постапка (поднесен од Димитар Апасиев и Борислав Крмов, пратеници од Левица)
25 Барање за давање на автентично толкување на член 134 став (6) а во врска со ставовите (3), (4), (5) и (7) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено од пратеникот Миле Лефков
26 Барање за давање на автентично толкување на член 44 став (5) од Законот за локалната самоуправа, а во врска со член 75 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, поднесено од градоначалникот на Општина Кочани
27 Иницијатива доставена од Народен правобранител на Република Северна Македонија за преземање мерки за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Северна Македонија, со внесување на одредба со која ќе се додели правото на користење на годишен регрес на вработените во јавниот сектор
28 Кадровски прашања 
29 Прашања и предлози
30 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија
31 Извештај за работата на Советот за образование на возрасните за 2021 година и Годишен план за работа на Советот за образование на возрасни за 2022 година
32 Предлог-уредба за изменување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
33 Програма за спроведување наинтервентен фонд во земјоделството
34 Информација за клучни достигнувања, заложби и координација во спроведувањето на Стратегија за Роми 2022-2030 година
35 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Тетово за спроведување специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита на секундарно ниво од областа на градната хирургија
36 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Тетово за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво од областа на нуклеарната медицина
37 Програма за именување и дополнување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година
38 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Гевгелија за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво од областа на медицината на трудот
39 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Гевгелија за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво од областа на дерматовенерологијата
40 Предлог – Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
41 Информација за потребата од донесување Годишен план на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2022 година со Предлог-годишен план за 2022 година
42 Предлог - Одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година - Росоман, Карбинци, Демир Капија, Ранковце и Богданци
43 Предлог на законот за изменување на законот за заштита на децата по скратена постапка
44 ПРЕДЛОГ на Закон за изменување на Законот
45 Предлог-програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2022 година