37-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.04.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.08 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 33 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 март 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Реформски план за ЕУ
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Годишна сметка за 2021 година и Годишен извештај за работењето за 2021 година на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, со предлог-одлуки
2 Годишен извештај за работата на Геолошкиот завод на Република Северна Македонија за 2021 година
3 Годишен извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2021 година
4 Информација за иницијатива на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за измени и дополнување на Законот за индустриски – зелени зони
5 Предлог-одлука за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, по пат на непосредна спогодба на ЕВН Македонија Акционерско друштво за услуги Скопје за изградба на електроенергетски објект - трафостаница
6 Барање за давање на трајно користење на станбен простор и помошни простории сопственост на Република Северна Македонија во КО Росоман на к.п бр.4615 на улица Маршал Тито, со Предлог-одлука
7 Предлог на закон за финансиската инспекција во јавниот сектор
8 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, по скратена постапка
9 Информација за Програмската рамка на Oрганизацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) за Република Севeрна Македонија за периодот 2021-2025 година, со Програмска рамка
10 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани – Требеништа, на стационажа од км.0+000,00 до км.12+698,72, за стабилизација на косини и санација на свлечиште, од км.5+920 – 6+120 КО Климештани, Општина Дебарца, со Предлог-одлука
11 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 - Деве Баир – Ќафасан, патна делница Песочани- Требениште, км 0+000,00 – км 12+698,72, за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км 5+760 до км 5+920, КО Климештани, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
12 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево - Подвис, км 0+000 - км 10+424,89, за стабилизација на косина на км 7+620 до км 8+030, КО Добреноец и КО Подвис, општина Кичево, со Предлог-одлука
13 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проектот за инфраструктура за изменување и дополнување на проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево - Подвис, км 0+000 - км 10+424,89, за стабилизација на косина км 4+990 - км 4+620 КО Другово, општина Кичево, со Предлог-одлука
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дололна на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 – Автопат Деве Баир - Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, км 10+424,89 - км 22+246.05, за стабилизација на косина на км 10+460 - км 10+645, КО Лавчани, општина Кичево, со Предлог-Одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 – Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Песочани – Требениште, од км 0+000 до км 12+698,72, за стабилизација на косина на км 3+380 – км 3+500, КО Ботун, Општина Дебарца со Предлог-одлука
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани - Требениште, км 0+000,00 - км 12+698,72 за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км 6+380 до км 6+680, КО Климештани и КО Мешеишта, општина Дебрца, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4–времено сместување КО Отовица, Општина Велес, со Предлог-одлука
18 Информација во врска со изработката на Стратегијата за геолошки истражувања, одржливо искористување и експлоатација на минералните суровини за период од 20 години
19 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – јаглен на Друштвото за производство, трговија и услуги ЏМП КОП Интернатионал ДОО Скопје на локалитетот „Забрдо“, Општина Новаци
20 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за намалување на увозните давачки - царинските стапки на одделни производи (компоненти) потребни за производство на технолошко напредни производи
21 Информација за статусот на активностите по компоненти во рамките на Проектот: „Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија“, имплементиран од страна на Организацијатa за храна и земјоделство на Обединентите нации, (ФАО), со особен осврт на процесот на Приоритизација на апликантите за потенцијални субјекти со директен пристап за Зелениот климатски фонд и издавање на писмо без приговор за национален субјект
22 Информација со цел Барање за измена на дадена согласност од Владата на Република Северна Македонија за преземање на повеќегодишни финансиски обврски преку измена на динамиката за повеќегодишно плаќање за Проширување, надградба и одржување на интегрираната платформа за Редослед на клиенти, Резервирај термин за услуга, Оцени го шалтерскиот службеник и нејзино проширување во институции кои ќе изразат интерес
23 Информација со цел Барање за измена на дадена согласност од Владата на Република Северна Македонија за преземање на повеќегодишни финансиски обврски преку измена на динамиката за повеќегодишно плаќање за Набавка на услуги за превентивно и адаптивно одржување на платформата за Интероперабилност
24 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка
25 Понуда од нотар Башким Амети од Скопје, за размена на недвижен имот-идеални делови со Имотен лист 96515 за КО Ѓорче Петров 6 и со Имотен лист 93572 за КО Ѓорче Петров 6
26 Годишен извештај за работа на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот за 2021 година
27 Записник од Петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација на органите на државната управа, на правните лица основани од државата, како и на единиците на локалната самоуправа, во врска со спречување, внесување и ширење на Корона вирус COVID-19, одржан на 11 април 2022 година, со записници од состаноците на Комисијата за заразни болести одржани на 30 март 2022 година и 6 април 2022 година
28 Информација по Барање на Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО-Скопје за добивање статус на организација од јавен интерес, со Предлог-решение
29 Информација по барање на Пестaлoззи Фондација детско село од Троген-Швајцарија Подружница во Република Македонија Скопје за добивање статус на организација од јавен интерес, со Предлог-решение
30 Предлог – одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија)
31 Информацијата за текот на постапката за продажба на одземен недвижен имот, согласно одлука на Основен суд Скопје 1 Скопје К.Бр.809/05 од 17.05.2007 година, сопственост на Република Северна Македонија-корисник Агенција за управување со одземен имот (запишан во Имотен лист бр.449 за КО Центар 1 на КП 8346/1, Имотен лист 98060 за КО Центар 1 на КП 8346/6, Имотен лист бр.104180 за КО Центар 1на КП 8346/7 и Имотен лист 112547 за КО Центар 1 на КП 8346/1), со Предлог-одлука
32 Годишен извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2021 година, со Предлог-одлука
33 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија арх.бр.03-480/1 КП бр.1728/1 КО Струмица
34 Информација по Заклучок од седницата на Владата на Република Северна Македонија бр.122 одржана на 30 ноември 2021 година, за остварената средба со Здружение на граѓани „Поречки средби“ во насока на изнаоѓање взаемно прифатливо решение
35 Информација за потребата од донесување Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје, со Предлог-одлука
36 Информација во врска Конечниот извештај за реализација на фаза 4 како последна евалуациона фаза од Договорот за продажба на деловни средства-објекти и уредување на меѓусебните односи во врска со начинот и роковите за исполнување на објавените услови на продавачот поврзани со продажбата ОДУ бр.705/16 од 30.05.2016 година склучен помеѓу Република Македонија преку Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и Друштвото за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги Монтенегро Љубе и Јован експорт-импорт ДОО
37 Информација за донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
38 Годишна сметка за 2021 година, Годишен извештај за работењето на АД Аеродроми на Република Северна Македонија Скопје за 2021 година, Годишен извештај за работата на внатрешна ревизија за период од 1 јануари 2020 до 31 декември 2021 година и Извештај за резултатите од контрола на Надзорен одбор над управување со Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост во 2021 година, со Предлог - одлука
39 Информација за апликација на АД ЕСМ за инвестициски грант од ВБИФ за проектот Ревитализација на големите хидроелектрани (ГХЕ) III фаза, во сопственост на АД ЕСМ-Скопје
40 Предлог- одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Агенцијата за цивилно воздухопловство (деловен простор со Имотен лист бр.90195 за КО Охрид 4, на КП бр.4275)
41 Предлог - уредба за изменување на Уредбата за начинот за утврдување на максималните количини и вредности на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви
42 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоковните резерви
43 Предлог-одлука за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
44 Информација во врска со потребата од обезбедување на дополнителни 100 милиони евра средства во вид на нова седма кредитна линија од ЕИБ за финансирање на МСП, MID-CAP проекти, приоритетни проекти и проекти за зелена транзиција согласно економските мерки на Владата на РСМ за заштита на потрошувачите и компаниите од енергетската криза
45 Информација со барање за превземање мерки во врска со заштитен предел "Осоговски планини" и Заштитен предел "Малешево"
46 Информација за текот на активностите во врска со изработка на проектна документација за изградба на обиколницата на Тетово преку клучка Требош до Непроштено
47 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со предлог-одлуки
48 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со предлог-одлуки 
49 Информација за преземените мерки и активности во врска со старите и неупотребливи моторни возила, со Предлог-одлука
50 Информација за донесување на Статут на ЈУ Национален парк „Шар Планина“ (предлагач: ЈУ Национален парк „Шар Планина“)
51 Информација за донесување на Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација, а лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела на Друштво за услуги, трговија и производство Велком Трејд ДООЕЛ Кавадарци со намена Е2 - комунална супраструктура - бензинска пумпна станица со услужни центри, со Предлог-одлука
52 Информација за дополнување на Одлуката за категоризација на државните патишта (определување на државен пат - регионален пат Р29282, делница: Врска со Р2240-Вишни-Горна Белица-Вевчани (врска со Р2240), по барање и предлог на општина Струга и општина Вевчани, со Предлог-одлука
53 Информација за потреба од набавка на услуга за превентивна дезинсекција против возрасни форми на комарци и против ларви од комарци
54 Информација за потреба од склучување на Анекс кон Договорот за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата, за период 2020 – 2022 година
55 Информација за донесено решение на Државна комисија за жалби по јавни набавки за поништување на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро“ бр. 40-9595/1 од 23 ноември 2021 година, со Предлог-одлука
56 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка наПроект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 - Деве Баир – Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км 0+000,00 – км 10+424,89, за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км 0+480 до км 1+350, КО Кичево-вонград и КО Кичево 9, општина Кичево, со Предлог-одлука
57 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км.0+000,00-км.10+424,89, за девијација на автопат А2 и косина на км.3+390 до км.8+918, КО Лавчани, општина Кичево, со Предлог-одлука
58 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Подвис-Пресека, км 10+424,89 – км 22+246,05, за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км 11+480 до км 11+664, КО Лавчани, Општина Кичево, со Предлог-одлука
59 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Деве Баир - Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, км 10+424,89 - км 22+246,05, за стабилизација на косина и санација на свлечиште на км 10+900 до км 11+311, КО Лавчани, општина Кичево, со Предлог-одлука
60 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Подвис-Пресека, км.10+424,89 - км.22+246,05, за стабилизација на косини и санација на свлечишта од км.21+020 до км.21+210, КО Врбјани, општина Дебрца со Предлог-одлука
61 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Подвис – Пресека, од км 10+424,89 до км 22+246,05, за санација и стабилизација на косина на км 12+723-км 13+033, КО Душегубица, општина Кичево, со Предлог-одлука
62 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 – Деве Баир – Ќафасан, патна делница Пресека - Песочани, км 0+000,00 - км 11+498,62, вкупна стационажа км 33+744,67, за проширување на изградени косини, Косина на стационажа од км 4+532,77 до км 5+263,98. КО Арбиново, општина Дебрца со Предлог-одлука
63 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменанување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево - Подвис, км 0+000 - км 10+424,89, за стабилизација на косина км 6+140 - км 6+600 КО Добреноец, општина Кичево., со Предлог-одлука
64 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Требеништа – Подмоље - Охрид, од км 0+000 до км 10+263,26, за стабилизација на косина на км 0+335 до км 0+740, КО Требениште, општина Дебрца., со Предлог-одлука
65 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Урбанистички план за село Зубово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Зубово-вонград, КО Зубово, Општина Ново Село, со Предлог-одлука
66 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Бењаковце-Крива Паланка, во рамките на изработката на проектна документација за коридорот 8, KO Бeљаковце, општина Куманово, КО Ветуница, КО Оопила, КО Ранковце, КО Љубанци, КО Гиновци, КО Петралица, КО Псача, КО Длабочица, КО Тлманци, општина Крива Паланка и КО Коњух, КО Димовце, КО Шопско Рударе, КО Вакуф, КО Кетеново, КО Куклица, КО Крилатица, КО Талашманце, општина Кратово, со Предлог-одлука
67 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Перо Ристов ул.Методи Џунов Џико бр.60, Кавадарци, со Предлог-одлука
68 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија, на големо и мало , преработка, продажба и услуги увоз извоз ДООЕЛ Деалтаск Фреш Ресен ул.29-ти Ноември бр.1/13 Ресен, со Предлог-одлука
69 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговското друштво за туризам, угостителство, земјоделие и градежништво Здрава Храна Продукт ДООЕЛ с.Мислешево Струга, со Предлог -одлука
70 Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија, со Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Скопје, Свети Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Охрид, Ресен, Битола и Кичево
71 Информација со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарската Општина Логоварди, Општина Битола
72 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидроенергија ДООЕЛ Скопје за продолжување рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектична централа МХЕЦ Стровија со реф. бр. 250
73 Информација во врска со барањето на Концесионерот БИОР Енерги ДОО Тетово за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малите хидроелектрични централи, МХЕЦ Речица 1 и МХЕЦ Речица 2
74 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот „Краста“ с.Бешиште, општина Прилеп 13/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.286/21), со Предлог – одлукa
75 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Oпштина Кавадарци
76 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Oпштина Гази Баба
77 Предлог – одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок на локалитетот “Горна Лака“ с.Трстеник, општина Росоман
78 Предлог-одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати
79 Предлог-одлука за давање согласност на Решението за давање согласност за распределба на земјоделското земјиште во државна сопственост внесено во консолидационата маса согласно со предлогот за распределба на земјиштето во консолидационата маса претежно во катастарската Општина Трн Општина Битола
80 Предлог-одлука за Дваесет и првата емисија на обврзници за денационализација
81 Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година - Министерство за образование и наука
82 Информација за одржување на системот „Централен регистар на население“
83 Предлог - одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.4275/1 КО Куманово)
84 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други орагани и организации што имаат јавни овластувања во периодот октомври-декември 2021 година
85 Предлог на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, по скратена постапка (поднесен од пратениците Димитар Апсиев и Борислав Крмов)
86 Предлог на закон за изменување на Законот за субвенциониран студентски оброк, по скратена постапка (поднесен од пратениците Димитар Апсиев и Борислав Крмов)
87 Предлог на закон за изменување на Законот за акцизите, по итна постапка
88 Барање за давање на автентично толкување на член 104 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр.110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено од пратеникот Диме Велковски
89 Барање за давање на автентично толкување на член 106 став (1) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија" број 124/15), поднесено од пратениците Фадил Зендели и Бастри Бајрами
90 Барање за давање на автентично толкување на член 67 од Законот за локалната самоуправа, поднесено од градоначалникот на Град Скопје
91 Иницијатива поднесена од Весна Кочовска и Јосиф Перчинков од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.19/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/2021).
92 Барање на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ за промена на Статут поради ребрендирање, со Одлука за промена на Статутот на универзитетот и Одлука за започнување на постапка на ребрендирање на универзитетот
93 Иницијатива поднесена од адвокатите Александар Ристески и Рајна Наумовска-Марковска, двајцата од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.24/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за медијација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.294/2021), во целина и посебно негови одредби
94 Иницијатива поднесена од Грански независен синдикат на полицијата од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.22/2022 за оценување на уставноста на член 14 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/2020)
95 Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.70483 за КО Маџари на КП бр.311 на Викано место/улица Жан Жорес
96 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.3946 за Ѓорче Петров 4-Влае, на КП.бр.6175, викано место/ул.Косовска
97 Понуда од нотар Јасмина Карталова Баснаркова од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.452 за КО Копачин Дол, на КП бр.1125 дел 2, Викано место/улица Теќепе
98 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2566, за КО Чаир, на КП бр.3023, викано место/улица 208
99 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот на КП бр.13525 и КП бр.5427 за КО Ѓорче Петров 2- Мирче Ацев запишан во Имотен лист бр.96083
100 Понуда од нотар Ана Јолакоска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.28468, за КО Сингелиќ 2, на КП бр.2452, Викано место/улица Х.Жефаровиќ
101 Понуда од нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 818, за КО Радање, на КП бр.2374 Викано место/улица село
102 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1964, за КО Стајковци, на КП бр.77, Викано место/улица Куќа
103 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.4426, за КО Бутел, на КП бр. 1726, Викано место/улица Шуто Оризари
104 Известување од извршител Гордана Џутеска од Охрид под И.бр.124/2015 за Налог за извршување врз недвижност, запишана на ИЛ. бр.13321 за КО Охрид 2
105 Кадровски прашања 
106 Прашања и предлози 
107 Годишен извештај за работа на инспекциските служби за 2021 година
108 Годишен извештај на Државниот управен инспекторат за спроведени инспекциски надзори над спроведување на одредбите од Законот за административни службеници и прописите донесени врз основа на Законот во 2021 година
109 Информација во врска со Главните индикатори за успешност на работењето (KPI) за 2021 година за аеродромите во Скопје и Охрид
110 Годишен извештај за работата на финансиската инспекција во јавниот сектор во 2021 година
111 Информација во врска со постапување по Извадокот од Нацрт записникот од Единаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 08.02.2022 година бр.41-892/1 и 41-1053/1
112 Информација во врска со Извадок од Нацрт-записникот од Единаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 08 февруари 2022 година бр. 41-892/1 и 41-1053/1 од 08 февруари 2022 година
113 Извештај за реализација на средства од програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2021 година
114 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, за период од 1 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година
115 Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведувањето на обврските на концесионерите утврдени во Договорот за концесија на риби согласно Законот за рибарство и аквакултура за период јули - декември 2021 година
116 Извештај за работата на Информативното тело формирано согласно Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Информативно тело за олеснување на трговијата на Владата на Република Северна Македонија за Светската трговска организација (Царинска управа)
117 Информација за потреба од добивање согласност по однос на Предлог - одлуката за изменување на Ценовникот за висината на надоместокот на работите и услугите од Службата
118 ПРЕДЛОГ ОДЛУКА за укинување на увозната давачка - царинската стапка за увоз на масло од сончоглед за јадење 
119 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/429 на Советот од 15 март 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/427 на Советот од 15 март 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
120 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/430 на Советот од 15 март 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2022/428 на Советот од 15 март 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
121 Информација во врска со барањето на Концесионерот АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово за продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вејачка
122 Извештај за завршени преговори за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Министерството за одбрана на Република Косово во врска со соработка во полето на одбраната и безбедноста
123 Предлог О Д Л У К А за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/411 на Советот од 10 март 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
124 Предлог-решение за именување Почесен конзул на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Измир
125 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Измир
126 Придонес кон Извештајот на Европска Комисија
127 Информација во врска со привремено изнесување на уметничко дело од НУ Национална галерија на Република Северна Македонија во Република Србија
128 Информација во врска со барање за произнесување и доставување на надлежност Претставка од правното лице ТВИНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Куманово преку Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
129 Одлука за изменување на одлуката за ограничување на извозот за одделни стоки