38-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.04.2022 - 14:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (367.91 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Инвестициона програма на ЈП за водоснабдување Студенчица - Кичево за 2022 година, Финансиски план и Програма за работа за 2022 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Кичево, со Предлог-одлука
2 Годишна инвестициона програма за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес, Финансиски план и Програма за работа за 2022 година на ЈПВ „Лисиче“ –Велес, со Предлог-одлука
3 Годишна инвестициона прграма за 2022 година, Финансов план за 2022 и Програма за работа на ЈП „Стрежево” Битола, со Предлог-одлука
4 Годишна инвестициона програма на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за 2022 година, Финансиски план и Програма за работа за 2022 година на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица Пробиштип, со Предлог-одлука
5 Годишна инвестициона програма на ЈП за стопанисување со пасишта за 2022 година, со Предлог - одлука
6 Инвестициона програма на Јавното претпријатие Колекторски систем за 2022 година
7 Програма за работа за 2022 и Финансиски План за 2022 година на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро - Берза - Скопје, со Предлог-одлука
8 Годишна инвестициона програмата за 2022 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” -Скопје, Финансиски план за 2022 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” –Скопје и Програма за работа и развој за 2022 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” -Скопје, со Предлог-одлукa
9 Предлог-годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2022 година
10 Бизнис план на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2022 година, со Инвестициона програма и Предлог-одлука
11 Годишна програма за работа и развој на ЈП Национална радиодифузија - Скопје за 2022 година, со Предлог-одлука и Финансиски план за 2022 година
12 Финансиски план на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје од 1 јануари 2022 година до 31 декември 2022 година
13 Бизнис план за 2022 година, Инвестициона програма за 2022, 2023 и 2024 година, Финансиска програма за 2022 и тригодишен план за период од 2022-2024 година на ЖСРМ Транспорт АД – Скопје, со предлог-одлуки
14 Информација за Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2022 година, со Предлог-програма
15 Информација за Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2022 година, со Предлог-програма
16 Информација за донесување на Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија за 2022 година, со Предлог-програма
17 Информација за Годишен план за работа на Агенција за храна и ветеринарство за 2022 година, со Предлог-одлука
18 Информацијата за Годишната програма за националната инфраструктура на просторните податоци за 2022 година, со Годишна програма
19 Годишна програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2022 година, со Предлог-одлука
20 Годишна програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот во 2022 година, со Предлог-одлука
21 Предлог-програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2022 година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија)
22 Предлог-програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2022 година
23 Предлог-програма за развој на спорт и млади за 2022 година
24 Предлог -програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2022 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Северна Македонија
25 Предлог - програма за финансиска поддршка на проекти од областа на младите на младинските организации, организациите за млади и младинските чадор организации за 2022
26 Предлог - програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2022 година (Царинска управа)
27 Годишна програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2022 година, со Предлог-одлука
28 Информација за Годишна програма за работа и Годишен финансиски план за 2022 година на Фондот за иновации и технолошки развој, со предлог-одлуки
29 Програма за работа, Финансиски план и Инвестициона програма на Централен регистар на Република Северна Македонија за 2022 година, со Предлог - одлука
30 Предлог-програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2022 година
31 Предлог-програма за основни геолошки истражувања за 2022 година
32 Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2022 година и Финансискиот план на Управата за финансиско разузнавање за 2022 година
33 Програма за работа на ЈП „Национални шуми" за 2022 година, со Финансиски план за 2022 година
34 Годишна програма и Финансиски план на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2022 година
35 Програма за работа на Јавното претпријатие Колекторски Систем-Скопје за 2022 година
36 Финансиски план на Јавното претпријатие Колекторски систем за 2022 година
37 Финансиски план на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2022 година
38 Финасиски план на АД Аеродроми на Република Северна Македонија за 2022 година
39 Годишна програма за работа, Финансиски план и Годишна инвестициона програма (ГИП) на НЕР АД Скопје за 2022 година
40 Годишна програма за работа на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2022 година
41 План за годишна инвестициона програма на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2022 година
42 Финансиски план на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2022 година
43 Инвестициона програма, Финансиски план и Програма за работа на АД ТЕЦ Неготино - Неготино за 2022 година
44 Годишна програма за работа за 2022 година на АД „Медиумска информативна агенција“-Скопје, во државна сопственост (МИА)
45 Финансиски план за 2022 година на АД „Медиумска информативна агенција“-Скопје, во државна сопственост (МИА)
46 Годишна инвестициона програма за 2022 година на АД „Медиумска информативна агенција“-Скопје, во државна сопственост (МИА)
47 Финансиски план за 2022 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
48 Годишен план за работа на Инспекциски совет за 2022 година
49 Годишен финансиски план за 2022 година на Јавната Установа Центар за образовение на возрасните Скопје