42-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.05.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (680.12 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 34-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 март 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 36-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 април 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 38-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 април 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 40-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 април 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 41-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 април 2022 година
Пред точка  Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор наменет за продажба, Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажбa, Предлог-одлука за престанок на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на стан наменет за продажба на ул„Видое Смилевски Бато“ бр. 51/2-26 во Скопје и Предлог-одлука за престанок на Одлуката за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор бр. 44-9106/1 од 17.11.2020 година
2 Предлог на закон за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем, по скратена постапка
3 Информација за потребата од прогласување на Охридско Езеро за заштитено подрачје во категорија III - споменик на природа, со Предлог-одлука
4 Информација за давање на согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Фуего Грозд ДООЕЛ, ул.Ристо Јанев бр.29 –Гевгелија, со Предлог-Одлука
5 Предлог на Закон за ратификација на Конвенцијата за договорите за избор на надлежен суд
6 Предлог на закон за ратификација на измените и дополнувањата на Анекс 4 на Централно европскиот Договор за слободна трговија (ЦЕФТА 2006), утврдувајќи го Протоколот за дефинирање на концептот на производи со потекло и методите на административна соработка наведени во член 14, ставови 1 и 3, и укинување и замена на Одлуката бр.3/2013 и Одлуката бр 3/2015 на Мешовитиот комитет на Централно европскиот договор за слободна трговија, согласно Одлуката на Мешовитиот комитет на Централно европскиот договор за слободна трговија бр.1/2021
7 Информација во врска со начинот на постапување на дипломатските – конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во странство во постапката за издавање на пасош
8 Предлог на закон за изменување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
9 Предлог на закон за изменување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
11 Предлог на закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, по скратена постапка (поднесен од пратениците Димитар Апсиев и Борислав Крмов)
12 Годишен извештај на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за 2021 година
13 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежбата „Trojan Footprint 22“, со Предлог Одлука
14 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Trojan Footprint 22“, на територија на СР Германија, Р. Хрватска и Р. Грција, со Предлог Одлука
15 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Combined resolve - 17“ во Хохенфелс Сојузна Република Германија, со Предлог-одлука
16 Информација за засновање на работен однос со сопруга на починат учесник во НАТО операцијата КФОР во Република Косово
17 Записник од Седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација на органите на државната управа, на правните лица основани од државата, како и на единиците на локалната самоуправа, во врска со спречување, внесување и ширење на Корона вирус COVID-19, одржан на 3 мај 2022 година, со записник од состанокот на Комисијата за заразни болести одржани на 27 април 2022 година
18 Информација со Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
19 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
20 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
21 Предлог – одлуки за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 26 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанување на важење на одлуките за давање согласност на решенијата
22 Извештај за завршени преговори за усогласување на текстот на Меморандумот за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за заемно ослободување од барањето за поседување виза за влез за носителите на дипломатски, специјални и службени пасоши, со усогласен текст на Меморандум
23 Информација за подготовките на вториот Преспа форум за дијалог – ПФД 2022 година
24 Информацијата за потпишување на Вториот дополнителен Протокол кон Конвенцијата на Совет на Европа за компјутерски криминал
25 Предлог - одлука за упатување на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО мисијата за „Зајакнато истуренo присуство“ (enhanced Forward Presence eFP) во Република Летонија
26 Предлог одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на „Здружение на самохрани родители Скопје“- Скопје
27 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.4125/1 и КП бр.4101 КО Македонски Брод и на КП бр.1241 КО Самоков – Општина Македонски Брод)
28 Информација за прогресот на процесот на акредитација на осумте биохемиски лаборатории по ISO 15189
29 Барање за давање на автентично толкување на член 205 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија", број 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009, 123/2013 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 215/2021), поднесено од пратеникот Јован Митрески
30 Кадровски прашања
31 Прашања и предлози
32 Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година (период јануари-декември)
33 Информација со Извештај за реализирани активности за 2021 година од Националната стратегија за развој на концептот “Eдно општество за сите и интеркултурализам”
34 Годишен извештај за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на административни службеници во Република Северна Македонија за 2021 година
35 Информација за тековниот статус на активностите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија (јули-декември 2021 година)
36 Информација за тековниот статус на годишни активности на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија за 2021 година
37 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија-Скопје (сметка за средства од Фондот 737) и Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија-Скопје (Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи 531)
38 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „EFES 22“ во Република Турција, со Предлог -одлука
39 Информација за преземените активности во врска со постапката на основање на трговско друштво за приредување на електронски игри на среќа од страна на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
40 Барање за давање на автентично толкување на член 7 став 3 од Законот за игри на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија" бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), поднесено од пратеникот Рина Ајдари
41 Предлог-програма за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2022 година
42 Информацијата во врска со преземени активности за запирање на постапка за ликвидација за Грант корисник од Холандија во врска со Грант договор финансиран од ЕУ во рамки на ИПА Програмата за Развој на Човечки ресурси 2007-2013” со Предлог-заклучоци
43 Информација за продолжување на рокот за доставување на понуда за учество во втора фаза од постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија и реализација на проектот за изградба на хидроелектрични централи на Црна река
44 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Инспекциски Совет