45-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.05.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (923.01 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 3 мај 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Информација за продолжување на крајниот рок за барање исплати на средства и периодот на отплата на Заемот од КфВ Развојна Банка, за проектот Парк на ветерни електрани Богданци- Фаза II, во сопственост на АД ЕСМ-Скопје
2 Информацијата за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение
3 Информација за давање на согласност за распишување на Јавен оглас бр.02/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение
4 Информацијата за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.03/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение
5 Информација за давање на согласност за распишување на Јавен оглас бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение
6 Информација за подготовка на осумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, што ќе се одржи на 17.05.2022 година
7 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Правна реторика и аргументација“ на Правниот факултет „Јустинијан Први’’ - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Правна реторика и аргументација“ на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
8 Информација во врска со можноста за потенцијална соработка на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје со Француската агенција за развој (АФД)
9 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со Предлог-одлуки (5)
10 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог –одлука (Имотен лист 19058, КП 2424 КО Центар 2)
11 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
12 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
13 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Тиволи, Тетово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
14 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Емка Компани, Тетово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
15 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Шумски фенери, Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
16 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДГПТУ Ворлд Бусинесс ДОО, ул. Васил Главинов бр.3 Скопје, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за произвотсво, трговија и услуги К.М Компани Марсел ДООЕЛ, ул. Маршал Тито бр.1 - Нов Дојран, со Предлог-одлука
18 Информација за барање за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за поврат на средства кон Европска комисија заради затворање на салдо на девизна сметка за ИПА Компонента 4 – Развој на човечки ресурси, со Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
19 Предлог-одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2022 година
20 Предлог-решение за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините
21 Предлог-одлука за одземање на Лиценцата за приредување на игри на среќа во обложувалница издадена на Друштвото за трговија и услуги „Тотал Про Спорт“ ДООЕЛ Скопје
22 Информација за издавање на Писмо без приговор (no objection letter) за вклучување на Република Северна Македонија во предлог Програма за развој на енергетска ефикасност во згради преку Зелениот климатски фонд
23 Информацијата за спроведувањето на Планот на активности за ажурирање на податоците кои се клучни за опсервациите дадени во Извештајот од прегледот спроведен од Црна Гора и Република Молдавија за имплементација на членовите 5-14 и 51-59 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021 година и за надминување на предизвиците идентификувани во рамки на вториот циклус на преглед на имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година
24 Информација за почеток на Стратешки дијалог меѓу Република Северна Македонија и Соединетите Американски Држави
25 Информација за изработка на Уредба за мерките и активностите за криптографска безбедност
26 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана (КП бр.892 КО Берово)
27 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана (КП бр.1738/1, КО Ѓорче Петров 1 – Ново Село)
28 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана (КП бр.911/2 КО Кратово)
29 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Црвениот Крст на Република Северна Македонија
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија- Параолимписки комитет на Северна Македонија
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението на ловци „Потполошка“- с. Петровец, Петровец
32 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Anatolian Phoenix 22“ во Република Турција
33 Информација со Акциски план за Проектот „Бесплатна вакцинација против грип за сезона 2022/2023 година за ризични групи“
34 Информација за прогресот и решавање на проблемот со лицата неевидентирани во матична книга на родени
35 Информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за изведување на градежни работи за доградба на објект за детска градинка во општина Гевгелија
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ѓорче Петров (41-3355/1)
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар (41-3360/1)
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар (41-3391/1)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Могила (41-3354/1)
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Могила (41-3357/1)
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Брвеница (41-3350/1)
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Брвеница (41-3352/1)
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Брвеница (41-3353/1)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Босилово (41-3351/1)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Босилово (41-3358/1)
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Василево(41-3356/1)
47 Предлог-закон за изменување на Законот за работните односи (поднесен од Димитар Апасиев и Борислав Крмов)
48 Годишен извештај за работа на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија за 2021 година
49 Годишeн извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година
50 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2021 година
51 Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година
52 Барање за давање на автентично толкување на член 45 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/2020), поднесено од градоначалникот на Општина Неготино
53 Решение У.бр.148/2021 и У.бр.15/2022 од 29 март 2022 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 12 од Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница: Тетово– Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 163/2021)
54 Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5147, за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион, на КП бр.4343, Викано место/улица П.Гиновски
55 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 90441, за КО Охрид 4, на КП број 4306, КП број 4313, КП број 4314 и КП број 4315, викано место/улица Видобишта
56 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 101407 и Имотен лист број 101856 за КО Охрид 4, на КП бр.5310, викано место/улица Град
57 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за размена на недвижен имот со Имотен лист број 13987, за КО Охрид 2, на КП бр.12033, викано место/улица Никола Карев број 43
58 Кадровски прашања (45)
59 Прашања и предлози (45)
60 Извештај за реализација на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 година
61 Информација за извршениот скрининг за висината на бодот на јавните претпријатија со водостопанска дејност за најниската и највисоката исплатена плата, бројот на бодови и висината на истите (минимум и максимум), надоместоци на членови на управни и надзорни одбори и менаџерски договори
62 Информација за статусот на реализација на средствата од програмите за прекугранична и транснационална соработка кои се спроведуваат во рамките на инструментот за претпристапна помош, ИПА II-Прекугранична соработка, за период јануари - јуни 2021 година
63 Информација за потреба од прераспределба на средства од заемот од ЕБОР број 44175 од 05.12.2014 година наменет за изградба на железничката делница Бељаковце - Крива Паланка
64 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, наменети за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје
65 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/582
на Советот од 8 април 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
66 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/578
на Советот од 8 април 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
67 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/579
на Советот од 8 април 2022 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија и вклученоста на Белорусија во руската агресија врз Украина
68 Информација за потреба од спроведување на набавки за реконструкција на пораншниот објект на Комерцијална банка и за вршење на стручен надзор над реконструкцијата на поранешниот објект на Комерцијална банка од страна на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
69 Предлог-закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на ТЕН-Т проектот за автопат од Скопје до границата со Косово, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта, по скратена постапка
70 Предлог-закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на Регионалниот проект за цврст отпад