46-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.05.2022 - 16:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (470.7 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Извештај за завршени преговори за усогласување на Договорот за техничка соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Јапонија, со усогласен текст на договорот
2 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи
3 Прашања и предлози