49-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
31.05.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.04 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за Предлог-правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни, со Предлог-одлука
2 Предлог-закон за техничките барања за производите и оцена на сообразност
3 Информација со Предлог-Меморандум за разбирање за соработка во областа на туризмот во Западен Балкан
4 Информација во врска со барањето на Концесионерот Глобал Енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Рибничка со реф.бр. 7
5 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со ангажирање на правни застапници на Република Северна Македонија по повод поведена арбитражна постапка од страна на ГАМА Гуч Системлери Мехндислик ве Таахнут А.Ш., против Република Северна Македонија со прилог Полномошно за застапување и Писмо за ангажирање
6 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежбата „Balkan Warrior 22“ со Предлог - одлука
7 Предлог-одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската учебна 2022/2023 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија
8 Информација со Предлог-одлука за определување на новиот состав на Комисијата за изготвување на Граѓански законик на Република Северна Македонија
9 Предлог-одлука за изменување на Oдлуката за утврдување на бројот на наставните денови во учебната 2021/2022 година во основните училишта во услови на вонредни околности
10 Информација за пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија – 2021 година, поднесена од пратеникот Павле Трајанов
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри
12 Понуда од нотар Татјана Адамоска Конеска од Прилеп, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 839 и Имотен лист број 841 за КО Беровци, на КП број 1101 и КП број 1112, викано место/улица Дуње
13 Понуда од нотар Милана Пановска од Кочани, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 255 и Имотен лист број 134 за КО Пашаџиково, на КП број 462, викано место/улица Станица
14 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 53219 за КО Кисела Вода 1, 1/144 идеален дел од КП број 890 и КП број 892, викано место/улица Првомајска
15 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 53219, за КО Кисела Вода 1, 2/144 идеален дел од КП број 890 и КП број 892, викано место/улица Првомајска
16 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.82825, за КО Радовиш на КП бр.1942 Викано место/улица Калаузлиска
17 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост Скопје
18 Предлог-решение за изменување на Решението за назначување на претседател, заменици на претседателот, членови, заменици на членовите и секретар на интер-ресорската работна група за подготвување на национален план за реинтергација, ресоцијализација и рехабилитација на повратници од странски војски и членови на нивните семејства (жени и деца)(Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам)
19 Годишна сметка и Годишен извештај за работата на Јавното Претпријатие за берзанско работење Агро-Берза Скопје за 2021 година, со Ревизорски извештај и Предлог-одлука
20 Информација во врска со изготвената Физибилити студија и можноста за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, управување и одржување на технолошко индустриска развојна зона Гевгелија, со Предлог-oдлука за давање на согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, управување и одржување на технолошко индустриска развојна зона Гевгелија бр.02-419/3 од 23.02.2022 година
21 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО Скопје како закупец на земјиште, со Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО Скопје, како закупец на земјиште
22 Информација за одложување на активирањето на инструментите за присилна наплата за кредитите од кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија)
23 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Општина Штип
24 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
25 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
26 Информација за доставено Барање број 11-7372/1 од 28.07.2021 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на ЈП Национална радиодифузија Скопје за долгот кој го има ЈП Национална радиодифузија Скопје кон Министерството за финансии по основ на Одлука бр.19-3927/1 од 06.08.2008 година на Владата на Република Македонија, за исплата на средства како позајмица на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија Скопје
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани - Требениште, км 0+000,00 - км 12+698,72 за санација и стабилизација на косина на км 5+580 - км 5+760, КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за Девијација на локален пат за с.Лавчани, за потребите за изградба на патен коридор 8 ДевеБаир – Ќафасан, патна делница Кичево – Подвис км 0+00,0 – км 10+424,89, КО Лавчани, Општина Кичево, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Подвис- Пресека, км 10+424,89 - км 22+246,05, за стабилизација на косина, косина на км 12+340 - км 12+600, КО Душегубица, Општина Кичево, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир – Ќафасан, патна делница Песочани – Требеништа, од км 0+000,00 до км 12+698,72, за санација и стабилизација на косина на км 3+800 до км 4+020, КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за паралелен пристапен пат Издеглавје – Ново Село со приклучок на постоечки објекти (за потребите на изградба на патен коридор 8 Деве Баир – Ќафасан, патна делница Пресека – Песочани км 0+000,00 – км 11+498,62), КО Издеглавје, КО Песочани, КО Ново Село, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани – Требеништа, на стационажа од км 0+000,00 до км 12+698,72, за санација и стабилизација на косинa на км 4+380 до км 5+160 КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 - Деве Баир – Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км 0+000,00 – км 10+424,89, за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км 5+450 до км 5+714, КО Другово, Општина Кичево, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир – Ќафасан, патна делница Песочани-Требеништа, км.0+000,00 - км.12+698,72 за санација и стабилизација на косина на км. 5+160 до км.5+460, КО Ботун и КО Мешеишта, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани - Требениште, км 0+000,00-км 12+698,72, за санација и стабилизација на косина на км 12+430 до км 12+698, КО Требеништа, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани - Требениште, км 0+000,00 - км 12+698,72 за санација и стабилизација на косина на км 0+000 - км 0+390, КО Ново Село, општина Дебрца, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат до Манастир „Св.Богородица-Пречиста„ КО Манастирско Доленци, Општина Кичево, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Д3-спортско рекреативен центар за стрелаштво, КО Богданци вон град, општина Богданци, со Предлог-одлука
39 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги ФЕ & ЕС ДООЕЛ с.Суво Грло Штип, Населено место без уличен систем Суво Грло, Штип, со Предлог-одлука
40 Информација за дaвање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги Бистрен ДООЕЛ с.Љуботен Штип, со Предлог-одлука
41 Информација за олеснување на критерумите за кредитната линија од средствата на Развојна банка на Северна Македонија за поддршка на претпријатија со дејност од областа на земјоделството со цел зголемување на производството на земјоделските производи и нивните преработки со Предлог-одлука
42 Информација во врска со усвојување на Планот за енергија и клима на Република Северна Македонија
43 Информација во врска со барањето на ТАВ Македонија за продолжување на рокот на важење на Договорот за концесија
44 Информација за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија во периодот 01 јули - 31 декември 2021 година
45 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1826 на Советот од 18 октомври 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди
46 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Република Србија во Република Северна Македонија, со седиште во Охрид
47 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Република Србија во Република Северна Македонија, со седиште во Охрид
48 Барање на Онишченко Олександр, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на движни ствари на општина Кичево
50 Информација за давање согласност за измени на Договорот за изработка на основен проект за универзитетскиот објект, партерно и ентериерно уредување и ревизија на Универзитетот „Мајка Тереза“ Скопје
51 Информација за учество на делегација на Република Северна Македонија на 110–тaта сесија на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни 2022 година
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ Струга
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Кочо Рацин“ Тетово
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“ Гостивар
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола
62 Предлог-одлука за доделување на средства на ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклински“ Кратово
63 Предлог-решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа
64 Барање на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ за промена на Статут поради ребрендирање, со Одлука за промена на Статутот на универзитетот, Одлука за започнување на постапка на ребрендирање на универзитетот и Статутарна одлука
65  Иницијатива поднесена од Емануел Тасев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.36/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 2 од Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.81/2022), донесена од Владата на Република Северна Македонија
66 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 72/481 идеален дел од КП број 2138, викано место/улица улица 516 број 5
67 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 71/481 идеален дел од КП број 2138, викано место/улица улица 516 број 5 (3981/1)
68 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 215/481 идеален дел од КП број 2138, викано место/улица улица 516 број 5
69 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 72/481 идеален дел од КП број 2138, викано место/улица улица 516 број 5
70 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 107384 за КО Бутел, на КП број 191, викано место/улица Гарибалди
71 Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 70280 и Имотен лист број 11932 за КО Маџари, на КП број 2714, викано место/улица Индустриска
72 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 93722, за КО Чаир, на КП број 1304, викано место/улица Чаир
73 Понуда од нотар Весна Паунова од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 3977, за КО Драчево 2 на КП број 11495, викано место/улица Аџево и Имотен лист број 14415, за КО Драчево 2, на КП број 11496, викано место/улица Аџево
74 Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп, за продажба на недвижен имот запишан во имотен лист број 2492, за КО Прилеп, на КП број 21283, викано место/улица Ц.Коњарец
75 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2559, Имотен Лист бр.195462 и Имотен Лист бр.13011 за КО Драчево 2, на КП бр.7412 и КП бр.7413 Викано место/улица Велковски Круши
76 Понуда од нотар Данче Шеримова од Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.10338, за КО Доброшинци-Вонград на КП бр.851 Викано место/улица Црвенка
77 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1479, за КО Ѓорче Петров-4, на КП бр.8193 Викано место/улица Ботун
78 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1915, Имотен Лист бр.960218, Имотен Лист бр.65012, Имотен Лист бр.15011 и Имотен Лист бр.958523 за КО Чаир, на КП бр.20, КП бр.18, КП бр.121, КП бр.119 и КП бр.17, Викано место/улица Чаир
79 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2104, за КО Бутел, на КП бр.5999 Викано место/улица Македонско Косовска Бригада 18 бр.9
80 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.4923, за КО Штип 1, на КП бр.1021 Викано место/улица Железничка станица
81 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.5737, за КО Радишани, на КП бр.4368 Викано место/улица Бутелски лозја
82 Известување од извршител Лазар Петровски од Куманово, за Заклучок за втора усна јавна продажба, што ќе се одржи на 31 мај 2022 година, доставен под И.бр. 149/17
83 Известување од извршител Јадранка Јовановска од Куманово за Заклучок за усна јавна продажба, која ќе се одржи на 31 мај 2022 година, доставен под бр. И.бр.742/20 за недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 9377 за КО Крива Паланка
84 Кадровски прашања /49/
85 Прашања и предлози /49/
86 Извештај за работата на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2021 година
87 Годишен извештај на Националната Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за 2021 година
88 Тримесечен финансиски извештај Јануари-Март 2022
89 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за периодот од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година
90 Тромeсечен извештај за финансиско работење на ЈПВ Лисиче-Велес(Јануари-Март 2022 година)
91 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево, за првиот квартал на 2022 година
92 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје за прв квартал 2022 година
93 Тромесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за период јануари - март 2022 година
94 Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за 2022 година
95 Информација во врска со склучувањето на „Договорот за соработка помеѓу земјите од Западен Балкан од областа на меѓусебното признавање на дипломи и научни степени издадени од високообразовни институции и други овластени институции“, во рамки на Иницијативата „Отворен Балкан“
96 Стратегија за управување со јавниот долг за 2023- 2025 (со изгледи до 2027 година)
97 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (КО Сарај)
98 Информација за склучување на Меморандум за соработка со даночните администрации во Западен Балкан
99 Извештај за завршени преговори со усогласен текст на Меморандум за разбирање за културна соработка во Западен Балкан
100 Фискална стратегија на РСМ за 2023-2025 (со изгледи до 2027)