55-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.06.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (687.62 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 52-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 јуни 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлуки за пренесување на недвижни ствари во сопственост на општина Долнени
2 Барање согласност за набавка на поволно моторно возило-комбе (НУ Охридско лето-Охрид)
3 Предлог-уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2023 година
4 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана(КП бр.2232 КО Струга)
5 Информација за квантифицирани неправилности утврдени во Kонечниот ревизорски извештај за извршена ревизија на успешност од 2019 година, на тема „Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделување на водното право“, со предлог за креирање на политики
6 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на фасада, подови и внатрешно уредување во ООУ "Браќа Миладиновци", Општина Струга, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на фасада, подови и внатрешно уредување во ООУ "Браќа Миладиновци", oпштина Струга
7 Информација за потпишување на Заложбата од Белград 2022 (The Belgrade Pledge 2022), од страна на министрите за здравство на земјите членки на Здравствената мрежа на земјите на Југоисточна Европа
8 Информација за текот на постапката во врска со судскиот спор за набавка на интегриран здравствен информатички систем
9 Барање за давање на автентично толкување на член 6 ставови (2) и (5) од Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка по Договорот за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта („Службен весник на Република Северна Македонија" број 261/19), поднесено од пратеникот Емилија Рамбабова
10 Информација за состојбите во однос на обезбедувањето на социјална и здравствена заштита од страна на граѓанските организации (Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество)
11 Извештај за работата на Фондот на Пензиското и Инвалидското осигурување на Северна Македонија во 2021 година
12 Предлог-одлука за прогласување на Офицерски дом во Битола за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
13 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности 03-336/1 (КП 15505 КО Охрид 3)
14 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи
15 Предлог-oдлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/2199 на Советот од 13 декември 2021 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
16 Информација за давање мислење за основање на основно училиште „Абдил Фрашери“ с.Арачиново во општина Арачиново
17 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица во с. Чемерско – Општина Кавадарци, со Предлог-одлука
18 Информација за одземање на одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „ЏУНГЛА“ од Скопје, со Предлог-одлука
19 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство и трговија ЕУРО-КАН ФАРМА ДОО Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
20 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за ветеринарна мединцина“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
21 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
22 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
23 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за земјоделски науки и храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
24 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Библиотека „Григор Прличев“ Охрид
25 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип
27 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Велес
29 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Градска општа болница ,,8 - ми септември”- Скопје (линеарен акцелератор)
30 Предлог-одлука за испраќање на хуманитарна помош за заштита и спасување во Република Украина
31 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Оперативно постојано тело за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот
32 Годишен извештај на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за 2021 година
33 Годишен извештај за работата на Ректорот и Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола и Годишен завршен финансиски извештај за 2021 година
34 Барање за давање на автентично толкување на член 134 став (6) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено од пратеникот Лидија Тасевска
35 Барање за давање на автентично толкување на член 12 став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено од пратеникот Бране Петрушевски
36 Предлог-закон за уставни судии, по скратена постапка (поднесен од пратениците Димитар Апасиев и Борислав Крмов)
37 Иницијатива поднесена од Снежана Терзијанова и други, од Струмица, преку адвокат Димитрија Мицев од Струмица, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.39/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/2021)
38 Кадровски прашања (55)
39 Прашања и предлози (55)
40 Годишен извештај за работaта на Агенцијата за лекови и медицински средства за 2021 година
41 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со техничко вештачење/експерти во арбитражна постапка поведена од страна на Артем Скубенко, Валентин Дрожденко, Анатолиј Семинога, Игор Переверзев, Артем Кадомски, Игор Компанец, Серги Надиеждин и Володомир Скубенко против Република Северна Македонија (ICSID Случај бр. ARB/19/9) со статус на предметот
42 Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 70280 и Имотен лист број 11932 за КО Маџари, на КП број 2714, викано место/улица Индустриска
43 Информација за измена на финансиски алокации во СОПТ 2014-2020 и префрлување на проекти од ИПА2 во други достапни програми (ИПА 3 и програма за безбеден и одржлив транспорт)
44 Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2021 година
45 Информација во врска со иницијативата за склучување на Меморандум за разбирање за електронска размена на податоци помеѓу Царинската управа на Република Северна Македонија и Независниот орган за јавни приходи (НОЈП) на Република Грција
46 Информација за одржување на втората седница на Комитетoт за преговори за склучување на Договор за градење на Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и Проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија
47 Информација за продолжување на рокот за доставување на понуда за учество во втора фаза од постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија и реализација на проектот за изградба на хидроелектрични централи на Црна река
48 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија