58-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.07.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (838.77 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за враќање на Централен регистар на Република Северна Македонија во сопствени простории - Регионална регистрациона канцеларија Гостивар, со Предлог-одлука
2 Барање за пренесување на правото на сопственост на недвижни ствари на Општина Струмица, со Предлог-одлуки
3 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 31.03.2022 година
4 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на објекти за водоснабдување на Делчево, прекидна комора во с.Тработивиште, КО Делчево, општина Делчево, со Предлог-одлука
5 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
6 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (поднесен од група пратеници), по скратена постапка
7 Информација за реализација на Проектот - Возобновување на Св.Климентовиот Универзитет на Плаошник
8 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (две патнички моторни возила) (ЈУ Мeѓуопштински центар за социјална работа Битола)
9 Годишна сметка за 2021 година и Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип во 2021 година, со Извештај од независниот ревизор и со Предлог-одлука
10 Програма за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за 2022 година, со Предлог-одлука
11 Барање согласност на Предлог-ценовник за плаќање на услугите на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о, со Предлог-одлука
12 Годишен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје за 2021 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлуки
13 Извештај за работењето на АД" МИА"-Скопје за 2021 година, Годишен финансиски извештај за 2021 година, Годишна сметка за 2021 година, Ревизорски извештај за 2021 година и Извештај од извршена контрола од Надзорен одбор, со Предлог-одлуки
14 Информација за состојбата на привремено одземените ефективни домашни и странски парични средства од страна на Агенцијата за управување со одземен имот по одлуките на судските и другите органи
15 Информација за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните, со Предлог-одлука
16 Информација за одложување на активирањето на инструментите за присилна наплата на кредитите од Посебниот кредитен фонд (Ковид 1 кредитна линија) и кредитите од Компензационите фондови (Ковид 2 кредитна линија), со Предлог-одлука
17 Информација за зголемување на износот на расположиви средства наменети за реализација на кредитната линија за обртни средства за компании погодени од енергетската и економската криза преку директно кредитирање од РБСМ
18 Годишен извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година, Годишна сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година, Финансиски извештаи на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година, Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити на 31.12.2021 година, со Предлог-одлуки
19 Финансиски план за изменување на Финансискиот план на Фондот за осигурување за депозити за 2022 година, со Предлог-одлука
20 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (ГП 1.1 КП бр.441/4 КО Гарниково)
21 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (ГП 1.2 КП бр.441/5 КО Гарниково)
22 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (ГП 1.3 КП бр.441/6 КО Гарниково)
23 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (ГП 1.4 КП бр.441/7 КО Гарниково)
24 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (ГП 1.5 КП бр.441/8 КО Гарниково)
25 Информација во врска со постапката за извршување по барање за спроведување на извршување од доверителот Министерство за финансии како правен следбеник на Агенција на Република Македонија за санација на банка, засновано на извршната исправа Решение Р.бр.342/93 од 29.07.1993 година на Општински суд Скопје 1 Скопје, против заложниот должник Друштво за производство, инженеринг, консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП ДОО Скопје
26 Информација за потребата од донесување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии, со Предлог-одлука
27 Информација за преотстапување на дрвна маса од Јавно претпријатие Национални шуми на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Виолета Еленова, ул.Гоце Делчев бр.1, Кавадарци, со Предлог-одлука
29 Информација за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов и за организирање рекреативен риболов, со Предлог-одлуки
30 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво Изгрев Инжењеринг ДООЕЛ Велес на локалитетот „Лака“, с.Виничани, Општина Градско, со Предлог-одлука
31 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Колиште“, с.Липково, Општина Липково 1/2022 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.84/22), со Предлог-одлукa
32 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Житинени“, Општина Центар Жупа
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Фреја - Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Холидеј Ин – Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Монтенегро – Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
36 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Престол - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
37 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Климетица - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
38 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Тино Центар –Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
39 Информација за одржување на Третата седница на Мешовитата комисија по билатералниот Договор за економска и индустриска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Чешката Републикa
40 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – туларска глина на Друштвото за производство, трговија и услуги Гоко-Кар ДООЕЛ Виница на локалитетот „Ширината“ с.Лаки, Општина Виница
41 Предлог-oдлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови за 2022 година
42 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сосптвеност на Република Северна Македонија на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, државните органи, јавните претпријатија и други субјекти основани од Владата на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија или општините во градот Скопје и градот Скопје на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје
43 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци
44 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „Арена Гаминг“ ДООЕЛ Струмица во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Шишка“ бр.1/2-приземје, Кавадарци
45 Информација во врска со потпишување Спогодба за имплeментација на проект од Зелениот климатски фонд со Германското друштво за меѓународна соработка (GIZ) GmbH „ Градење капацитети за одржлив развој на човечкиот капитал во Северна Македонија (во секторите здравство, образование и социјална вклученост)“
46 Предлог-уредба за безбедност на лица-корисници на класифицирани информации (*)
47 Годишен извештај за спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата - ПВР (јануари-декември 2021 година)
48 Предлог-одлука за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за локална самоуправа-Државниот испекторат за локална самоуправа (патничко моторно возило)
49 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот јануари-март 2022 година
50 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Надградба на училишен објект на ОМУ Боро Џони во oпштина Струмица
51 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на испит за специјализации, односно супспецијализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата
52 Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
53 Иницијатива поднесена од Никола Ликов од Штип, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.42/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 72 став 5 во делот: „и истата јавно ќе се објави на својата веб страница“ и став 6 од истиот член од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019)
54 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 4923, за КО Штип 1, на КП број 1021, викано место/улица Железничка станица
55 Понуда од нотар Милана Пановска од Кочани, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 255 и Имотен лист број 134 за КО Пашаџиково, на КП број 462, викано место/улица Станица
56 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на сосопственички дел запишан во Имотен лист број 1995 за КО Коњско на КП број 2418, дел 12, викано место/улица Село и сосопственички дел запишан во Имотен лист број 1505 за КО Коњско на КП број 2418, дел 7, викано место/улица Село
57 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на сосопственички дел запишан во Имотен лист број 64570 за КО Охрид 4 на КП број 4677, дел 5 и КП број 4677, дел 9, викано место/улица Град
58 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 3946 за Ѓорче Петров 4-Влае, на КП број 6175, викано место/ул.Косовска
59 Понуда од нотар од Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 1078 за КО Маџари КП бр.1043, Имотен лист бр. 68234 за КО Маџари на КП бр. 1043, Имотен Лист бр.8904 за КО Маџари на КП бр.1043 и Имотен лист бр.11579 за КО Маџари на КП бр.1042
60 Прашања и предлози 
61 Извештај за спроведување на Националната стратегија за борба против измама за заштита на финансиските интереси на Европската унија во Република Македонија 2019-2022 година
62 Информација за активностите на Управата за јавни приходи за спроведување на мерки по Годишниот извештај на Народниот правобранител
63 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта, за првото тромесечие (од 1 јануари 2022 до 31 март 2022 година)
64 Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево” - Битола, за првото тромесечие (од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година)
65 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година
66 Годишен извештај за работата на внатрешната ревизија за период од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година
67 Тромесечен финансиски извештај за периодот од 1 јануари 2022 до 31 март 2022 година
68 Годишен извештај за спроведување на Националната програма за безбедност во воздухопловството за 2021 година во Република Северна Македонија
69 Дополнет Предлог-Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година
70 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (*)
71 Предлог-закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поддршка на ликвидноста на АД ЕСМ – Скопје во услови на енергетска криза, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, по скратена постапка
72 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2022/2023 година