63-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.07.2022 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.04 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 45-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 мај 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 55-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28 јуни 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 56-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 јуни 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 57-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 јуни 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 58-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 јули 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 59-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 јули 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година - 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за право на користење погодности за даночни ослободувања и олеснувања од плаќање на данок на добивка на Друштвото за производство, трговија и услуги Кемет Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје
2 Предлог-одлука за изземање од стопанисување на недвижни ствари од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Штип
3 Предлог-одлука за пренесување право на сопственост на недвижна ствар сопственост на Република Северна Македонија на општина Чешиново-Облешево
4 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиштe (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/22)
5 Информација за начинот на склучување на колективниот договор и за правата овозможени со колективниот договор за вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
6 Извештај за изршени преговори за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Паладиум Интернешнел ЛЛЦ Скопје, имплементатор на Проектот за развој на деловниот екосистем (Проектот) финансиран од Агенцијата на САД за меѓународен развој и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија
7 Информација за прогрес по однос на препораките на Бернска конвенција и Извештај за реализирани активности
8 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на Трговското друштво за експлоатација на природен камен Бианко Хераклеа ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот ,,Самарница-2“ с.Небрегово, Oпштина Долнени и Oпштина Прилеп
9 Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на Кромберг & Шуберт Македонија ДООЕЛ Битола.
10 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести
11 Годишна програма за 2022 година, Извештај за реализирани активности за 2021 година и Финансиски извештај за 2021 година на Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
12 Информација со предлог за преземање мерки за решавање на проблемите со кои се соочуваат неевидентираните лица во матичната книга на родените, а во врска со неможноста да ги остваруваат правата утврдени во Законот за неевидентирани лица во матична книга на родените
13 Известување од извршител Катерина Кокина од Скопје, под И.бр.1183/2022 за Налог за извршување врз недвижност запишана во Имотен лист број 7636, КО Кисела Вода 2
14 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување бесправна сеча на шуми во период од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година
15 Информација за состојбите и потребите од подобрување на Системот за управување со кризи во делот на справување со пожари на отворен простор
16 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за катастар на недвижности
17 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижнa ствар на општина Аеродром
18 Годишна сметка и годишен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на РСМ - Скопје за 2021 година, со Извештај од Независниот ревизор и Предлог-одлуки
19 Предлог-одлука за давање на согласност на Одлука за распределба на нето добивка за деловната 2021 година и за употреба на вишокот на средствата остварени со работењето на ЈП Службен весник на РСМ за 2021, со Извештај на независниот ревизор
20 Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2021 година, со Извештај на независните ревизори и Предлог-одлуки
21 Извештај за спроведување на Годишниот план за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2021 година, со Предлог-одлука
22 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со Предлог-одлуки
23 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижен имот на општина Куманово (Н.Проевце)
24 Барање за престанок на користење недвижен имот и преотстапување во сопственост на општина Пехчево, со Предлог-одлука
25 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево, со Предлог-решение
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за водоснабдување на с.Аџиевци, КО Велебрдо, КО Аџиевци, Општина Маврово и Ростуше, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за водоснабдување на населено место Јакреново, Општина Крушево, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Урбанистички план за село Босилово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Босилово, Босилово-вонград, Општина Босилово, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Шишево за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура, KO Шишево и КО Шишево-вонград, Општина Сарај, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Грчец за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура, KO Шишево, Општина Сарај, со Предлог-одлука
31 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Агроплантатион ДООЕЛ увоз-извоз, Гевгелија, со седиште на ул.Гевгелиски Партизански Одреди бр.1-12, Гевгелија, со Предлог-одлукa
32 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Тошко Петров, с.Долни Дисан, Неготино, со Предлог-одлукa
33 Информација за престанок и давање на трајно користење на движната ствар-преносни компјутери модел Lenovo Tink – Pad E560 и статични компјутери модел Lenovo Tink – Centar E73 на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, со Предлог-одлука
34 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Изградба на фекална канализациона мрежа и главен колектор за н.м. Копаница, Oпштина Сарај
35 Предлог-одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите
36 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
37 Информацијата во врска со поднесеното барање за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на локалитетот „Шопур”, Општина Радовиш и Општина Штип на Друштвото за трговија и услуги Вардар Ресоурцес Интернационал ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
38 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – доломитски мермер на локалитетот „Сушички Мост“, Oпштина Гостивар
39 Предлог-одлука за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Добарски Жеден”, Општина Желино со концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Добарски Жеден”, Општина Желино на Друштвото за производство, инженеринг, промет и услуги Макаљб Компани ДОО експорт-импорт Скопје
40 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот ,„Поличе“, Општина Прилеп
41 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Организацијата на обединетите нации „УНИФИЛ“, во Либан
42 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба на Комора на Република Северна Македонија за приватно обезбедување - Скопје
43 Предлог-решение за изменување на Решението за назначување претседател, заменик – претседател, членови, заменици – членови и секретар на Националната комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за периодот од 2021-2023, со Акциски план
44 Информација за добивање согласност за отпочнување на постапка за јавна набавка на немедицинска опрема за потребите на ЈЗУ Психијатриска Болница Бардовци со повеќегодишно плаќање
45 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за семејство (поднесен од пратениците Димитар Апасиев и Борислав Крмов)
46 Предлог-закон за дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
47 Предлог-закон за изменување на Законот за акцизите, по итна постапка (поднесен од група пратеници)
48 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по итна постапка (поднесен од група пратеници)
49 Предлог-закон за дополнување на Законот за стоковните резерви, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
50 Барање за давање на автентично толкување на член 40 став 2 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија") број 81/2055), поднесено од градоначалникот на општина Центар
51 Барање за давање на автентично толкување на член 41 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на РМ" бр.05/02), поднесено од Советот на Општина Битола
52 Барање за давање на автентично толкување на член 44 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02),поднесено од градоначалникот на Општина Велес
53 Барање за давање на автентично толкување на член 123 точки 1 и 2 од Законот за водите, а во врска со член 6 точки 2 и 3 од Законот за водостопанство, поднесено од градоначалникот на Општина Струга
54 Информација на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за доделена државна помош за период јануари – декември 2021 година
55 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.47/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 22 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2013)
56 Иницијатива поднесена од Александра Илиева Милчова, адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.48/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 1 во делот „на оваа уредба“, член 2 ставови 1, 2 и 3 во делот „на оваа уредба“ од Уредбата со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.84/2022)
57 Понуда од нотар Данче Шеримова од Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.10338, за КО Доброшинци-Вонград на КП бр.851 Викано место/улица Црвенка
58 Понуда од нотар Лорија Ваневска од Куманово за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 76602, за КО Куманово, на КП број 20294, Викано место/улица Моша Пијаде
59 Понуда од нотар Симона Николиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 1850 за КО Ѓорче Петров 4 - Влае на КП број 7191 викано место/улица Вангел Дину, Имотен лист број 3206 за Ѓорче Петров 4 - Влае на КП број 7183 викано место/улица Корушка и Имотен лист број 104140 за КО Ѓорче Петров 4 - Влае на КП број 7192 викано место/улица Вангел Дину
60 Понуда од нотар Армир Садику од Тетово, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 103942, за КО Тетово 2, на КП број 4829, викано место/улица Град Тетово
61 Понуда од Нотар Никола Спасовски од Скопје за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.209 за КО Бардовци на КП бр.1655
62 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1915, Имотен Лист бр.960218, Имотен Лист бр.65012, Имотен Лист бр.15011 и Имотен Лист бр.958523 за КО Чаир, на КП бр.20, КП бр.18, КП бр.121, КП бр.119 и КП бр.17, Викано место/улица Чаир
63 Кадровски прашања 
64 Прашања и предлози 
65 Информација за прогресот во модернизација на ИТ системи во Министерството за внатрешни работи, како предуслов за размена на веб сервиси, за период од мај 2019 до мај 2022 година
66 Годишен извештај за 2021 на Национален координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал- Биро за јавна безбедност
67 Информација за спроведен надзор над работата на општините за спроведување на законите од областа на животната средина во 2021 година, со дадени препораки за подобрување заради заштита на животната средина
68 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година во ЈЗУ Центар за јавно здравје-Битола (Сметка за средства од Фондот 737 и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531)
69 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за период јануари - март 2022 година
70 Финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје, за период од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година
71 Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје за период јануари-март 2022 година
72 Извештај за работа на Институт за стандардизација на Република Северна Македонија за 2021 година
73 Извештај за реализација на одобрени средства согласно Одлука на Влада на Република Северна Македонија, под број 41-3162/1 од 05.04.2022 година
74 Информација за основање на трговски друштва : Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице за вршење енергетска дејност производство на топлинска енергија, Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице за вршење енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија, Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице за вршење енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за подрачјето на Град Скопје и основање на Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице за вршење енергетска дејност производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за подрачјето на градот Битола, Новаци и Могила, чиј основач и единствен содружник ќе биде АД ЕСМ – Скопје
75 Предлог-одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за увоз на масло од сончоглед за јадење
76 Одлука за ограничување на извозот на одделни стоки
77 Информација за престанување на лиценца за снабдување со топлинска енергија и предлог неопходни мерки за обезбедување на јавна услуга, согласно член ( 1 ) од Законот за енергетика (41-6086/1)
78 Информација за престанување на лиценца за производство на топлинска енергија и предлог неопходни мерки за обезбедување на јавна услуга, согласно член ( 1 ) од Законот за енергетика (41-6083/1)
79 Известување од Надзорниот Одбор на М-НАВ АД Скопје за голема зделка до Собранието на Друштвото
80 „Информација во врска со ИПА структурата на Министерството за образование и наука и потребата за назначување на ИПА Координатор” со Предлог-Заклучоци
81 Информација со Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот за објектите на граничен премин Клепало кои се наоѓаат на КП 12948, КП 12954 и КП 12955 во КО Берово-вон град
82 Информација во врска со движењето на цената на природниот гас и влијанието врз цената на топлинската енергија за греење во Градот Скопје
83 Информација за преземени активности согласно задолжението од Педесет и осмата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 5 јули 2022 година, Државното правобранителство на Република Северна Македонија заедно со Министерството за финансии да ги преземат потребните активности согласно закон, за запирање, одлагање, прекин или повлекување на Барањето за извршување против заложниот должник Веве гроуп Скопје, до завршување на судската постапка по тужбата на заложниот должник Друштво за производство, инженеринг, консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП ДОО Скопје
84 Информација за престанување на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија и предлог неопходни мерки за обезбедување на јавна услуга, согласно член ( 1 ) од Законот за енергетика (41-6084/1)
85 Одлука за ограничување на извозот на огревно и необработено дрво
86 Информација во врска склучување на Договори за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со ЕКО ТЕРА ДОО Скопје
87 Информација за исплата на пензии за месец јули 2022 година
88 Информација за учеството на Република Северна Македонија во НАТО Процесот на одбранбено планирање – Петти чекор во процесот во 2022 година
89 Информација за потребата од донесување на измена на Годишниот план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2022 година со Предлог-измена на годишен план за 2022 година
90 Информација за превземените активности во врска со сторијата на Истражувачката лабораторија, емитувана на програмата на Македонската телевизија на ден 17 јули 2022 година
91 Информација за проблемите со водоснабдување на населените места приклучени на кракот кон РЕК Осломеј бр.03-1131/1 од 18.07.2022 година