66-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.07.2022 - 09:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.78 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Фри-Пек ДООЕЛ увоз-извоз с.Лески, Виница, со Предлог-одлука
2 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Опрема Ангел и Ацо ДОО ескпорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
3 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ник Текс 2011 ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со Предлог-одлука
4 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги МТ Инженеринг Ком ДООЕЛ Кичево, со Предлог-одлука
5 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Мимаса Дизајн ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
6 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Аерус ДООЕЛ Пробиштип, со Предлог-одлука
7 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за земјоделско производство Агро-Јане ДООЕЛ Пехчево, со Предлог-одлука
8 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво и услуги Адроит ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог-одлука
9 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Виго-48 ДООЕЛ Битола, со Предлог-одлука
10 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Виеми 3 & 3 Охрид ДООЕЛ Охрид, со Предлог-одлука
11 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Дени Милк ДООЕЛ Кочани, со Предлог-одлука
12 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство и промет Б-А Компани ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
13 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за застапување, посредување и трговија Амбалажни Сервис ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
14 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еуро-Лес ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
15 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, услуги и трговија Зафир-Комерц Марија ДООЕЛ експорт-импорт, с.Доброшане, Куманово, со Предлог-одлука
16 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното трговско друштво за производство, трговија и услуги Елма Охрид ДООЕЛ, со Предлог-одлука
17 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Цвејо увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
18 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Паневски ЛТД ДООЕЛ Кочани, со Предлог-одлука
19 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Супер Петка извоз-увоз ДООЕЛ Велес, со Предлог-одлука
20 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, транспорт и угостителство Флоид-Компани ДОО увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
21 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво Фуар-Промет експорт-импорт ДООЕЛ с.Здуње, Гостивар, со Предлог-одлука
22 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Карма Бела ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
23 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Биа ДОО увоз-извоз Тетово, со Предлог-одлука
24 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ан-Бла ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
25 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Ант – Градски ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, со Предлог-одлука
26 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги ИПМ Стил ДООЕЛ Куманово, со Предлог-одлука
27 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Никол-Б ДООЕЛ увоз-извоз Василево, со Предлог-одлука
28 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, услуги и трговија Коки Д Компани ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
29 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Јасони-Николас ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
30 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Лабод Мак ДОО Штип, со Предлог-одлука
31 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги В.И.Т. ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
32 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за информатички технологии Котид Солушн ДОО Скопје, со Предлог-одлука
33 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Црвена Ружа експорт-импорт ДОО Струмица, со Предлог-одлука
34 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитно друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство, печатење и услуги Типо-Графика ДООЕЛ увоз-извоз, с.Долно Оризари, Битола, со Предлог-одлука
35 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, градежништво, трговија и услуги Тимст Струга ДООЕЛ, со Предлог-одлука
36 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото со ограничена одговорност за производство на текстил и текстилни производи ДООЕЛ Стењетекс, с.Стење, Ресен, со Предлог-одлука
37 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Роло – Оков Алатница ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
38 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво Панови ДООЕЛ Пробиштип, со Предлог-одлука
39 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, градежништво и услуги Павер Трејд ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог-одлука
40 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги Нутривет ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
41 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Ми-Скеч увоз-извоз ДООЕЛ, Прилеп, со Предлог-одлука
42 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Кузманоски Милчо Милкуз с.Белчишта, Дебарца ДООЕЛ, со Предлог-одлука
43 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија МБД Груп Хоум ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
44 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги Мариели-Тино увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со Предлог-одлука
45 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Марек Инженеринг ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
46 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Бранко Лаброски Мак-Сок Охрид ДООЕЛ, со Предлог-одлука
47 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ларс ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
48 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за информатички технологии Кодера ДОО Скопје, со Предлог-одлука
49 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет, посредување и услуги Клевер-МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
50 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Анлимитед Кодерс ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со Предлог-одлука
51 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Шиткарски ДООЕЛ Свети Николе, со Предлог-одлука
52 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, монтажа и услуги ГФ Лиминвест ДОО увоз-извоз Гостивар, со Предлог-одлука
53 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, услуги, и транспорт Ки-Пар ДОО увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
54 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, услуги, трговија на големо и мало Јавор Комерц Јанко и Аника ДОО експорт-импорт, Скопје, со Предлог-одлука
55 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги Инженеринг Марлим увоз-ивоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
56 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еко Мастер ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
57 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Боки-Текс ДОО увоз-извоз Ново Село, со Предлог-одлука
58 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Уни Голден Мебел ДОО Струмица, со Предлог-одлука
59 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет, застапување и услуги Интерпласт Ацо Петровски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
60 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија МБД Груп Виндор ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
61 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за индустриски дизајн и изработка на алати Лоноски ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
62 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Интерпласт ДОО увоз-извоз Радовиш, со Предлог-одлука
63 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Воден Жиг ДООЕЛ експорт-импорт Демир Капија, со Предлог-одлука
64 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Випро ДООЕЛ с.Прдејци, Гевгелија, со Предлог-одлука
65 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Виа Пром ДОО Охрид, со Предлог-одлука
66 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Деко Инк ДОО експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
67 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за вработување на инвалидни лица, трговија, услуги и производство – заштитно друштво Графосервис увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
68 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво и услуги Бетон Градба ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог-одлука
69 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Биг Пакинг ДОО Скопје, со Предлог-одлука
70 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ата Турунџе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
71 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Аронија Здрава Храна ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
72 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Трница ДОО с.Трница, Маврово и Ростуша, со Предлог-одлука
73 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Евергрин-Енерџи ДОО Охрид, со Предлог-одлука
74 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еко Дизајн увоз-извоз ДООЕЛ Градошорци, Василево, со Предлог-одлука
75 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еуро Глас ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
76 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, транспорт, угостителство и услуги Вер Деј ДОО увоз-извоз Битола, со Предлог-одлука
77 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Дим-Комерц ДООЕЛ увоз-извоз, Валандово, со Предлог-одлука
78 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Де-Текс ДОО увоз-извоз Пробиштип, со Предлог-одлука
79 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, превоз и угостителство Даниво ДООЕЛ увоз-извоз Горни Подлог, Кочани,со Предлог-одлука
80 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Дама Фешн ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
81 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Дакт Инг ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
82 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Митаноски Ѓоре Ѓемс Охрид ДООЕЛ,со Предлог-одлука
83 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Агроконсалтинг ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
84 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Рото-М ДОО Виница, со Предлог-одлука
85 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Макспак ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
86 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еко Груп ОЦП ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог-одлука
87 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво Хемипром увоз-извоз ДОО Свети Николе, со Предлог-одлука
88 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Бако-Нутс ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
89 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Акционерско друштво за производство и промет со фротир производи Фротирка-Компани АД Делчево, со Предлог-одлука
90 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвто за трговија,производство и услуги Фрог Деликатес ДООЕЛ Кочани, со Предлог-одлука
91 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и промет со земјоделски производи, лековити билки-шумски плодови Флорес ДОО Радовиш, со Предлог-одлука
92 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Усјепор ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
93 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Димитријоска Лидија Турист-Инжинеринг ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со Предлог-одлука
94 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за услуги, трговија и производство Трпе Инвест увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, со Предлог-одлука
95 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
96 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за угостителство и трговија Тиамо ДОО експорт-импорт, с.Глумово, Сарај, со Предлог-одлука
97 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за телекомуникации и развој на софтвер ИТС Софтвер Центар ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
98 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Исток-Мермер увоз-извоз ДООЕЛ с.Долни Подлог, Кочани, со Предлог-одлука
99 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги Колид Фудс ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново село, со Предлог-одлука
100 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на акумулатори Таб Мак ДООЕЛ Пробиштип,со Предлог-одлука
101 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, инженеринг, трговија и услуги Симт ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
102 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Акционерско друштво за производство, трговија и услуги Синцератис АД Скопје,со Предлог-одлука
103 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, транспорт, услуги и трговија увоз-извоз Енергомонтинг ДООЕЛ Радовиш, со Предлог-одлука
104 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство, промет и услуги Технокооп ДОО Скопје, со Предлог-одлука
105 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги Термостил Даниел ДООЕЛ увоз-извоз с.Блатец Виница, со Предлог-одлука
106 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво Смрчак за производство, трговија на големо и мало, услуги, собирање, откуп и преработка на печурки и други шумски плодови Стоилковски Зоран експорт-импорт Ресен ДООЕЛ, со Предлог-одлука
107 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Текстил Солушн ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
108 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Екстра Фунги ДОО Кочани, со Предлог-одлука
109 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, транспорт, трговија и угостителски услуги Кокра е Арт-1 ДОО експорт-импорт, с.Порој, Тетово, со Предлог-одлука
110 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Лука-Текс ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, со Предлог-одлука
111 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Металопромет ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
112 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство,услуги и трговија Еко-Баг-Ак ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
113 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Јастреб увоз-извоз ДООЕЛ с.Сушица, Ново Село, со Предлог-одлука
114 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за услуги од областа на информатичката технологија Мекомс ДООЕЛ Скопје,со Предлог-одлука
115 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, транспорт, градежништво и услуги Мџробин ДОО експорт-импорт с.Здуње, Гостивар,со Предлог-одлука
116 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство Џови Компани увоз-извоз ДООЕЛ с.Мокрино, Ново Село, со Предлог-одлука
117 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги Агрофила ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
118 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Стар-Пак-См ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
119 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-Индустрија за млеко Велкоски с.Кравари, Битола, ДОО, со Предлог-одлука
120 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги НЈСК Холдинг ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
121 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Ецхо ДООЕЛ Скопје,со Предлог-одлука
122 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Вамс-Бетон ДОО увоз-извоз Пробиштип, со Предлог-одлука
123 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за инвалидизирани лица, производство, трговија и услуги Астибо ИНН ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
124 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Акционерското друштво Оранжерии с.Хамзали, Босилово, со Предлог-одлука
125 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Специјал Врати ДООЕЛ Крушево, со Предлог-одлука
126 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Млечен Пат увоз-извоз ДОО Кавадарци, со Предлог-одлука
127 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Сентис АГ ДОО експорт-импорт с.Џепчиште, Тетово, со Предлог-одлука
128 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Домо Софа ДОО Скопје, со Предлог-одлука
129 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ива 2003 ДООЕЛ експорт-импорт Велес, со Предлог-одлука
130 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Роскин Инжинеринг ДООЕЛ Свети Николе, со Предлог-одлука
131 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и изработка на видео игри Сим Сектор Студиос ДОО, Скопје, со Предлог-одлука
132 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги Би Груп-18 увоз-извоз ДООЕЛ Пехчево, со Предлог-одлука
133 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за компјутерско програмирање и консултантски услуги Инеллипсе ДООЕЛ Битола, со Предлог-одлука
134 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги ММ Керамика ДООЕЛ увоз-извоз с.Здуње, Гостивар, со Предлог-одлука
135 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за развој на информатичко компјутерско технолошки производи Линворкс ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
136 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Акционерското друштво Печатница Киро Д. Дандаро заштитно друштво Битола, со Предлог-одлука
137 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Манас Пласт ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
138 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Електромеханика Гушев увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
139 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Емит Нолиџ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
140 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за проектирање и изведба на системи за климатизација ИЦС Груп ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
141 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Градежното производно трговско друштво Тејн-Инженеринг Еленчевски Миле ДООЕЛ Ресен, со Предлог-одлука
142 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и промет Љибертаком ДОО с.Стримница, Желино, со Предлог-одлука
143 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија на големо и услуги Сортек ДОО Скопје, со Предлог-одлука
144 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ри-Ле Декор ДОО увоз-извоз, с.Пепелиште, Неготино, со Предлог-одлука
145 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за металопреработувачка дејност, градежништво, промет и услуги Феромонт Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со Предлог-одлука
146 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Никси ДООЕЛ Куманово, со Предлог-одлука
147 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, транспорт, услуги и угостителство Сим Фил ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, со Предлог-одлука
148 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги Хартек ДОО увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
149 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Бенекс Плус ДОО Скопје, со Предлог-одлука
150 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Интер-Метал-Мет увоз-извоз ДООЕЛ с.Василево, Василево, со Предлог-одлука
151 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за компјутерски инжинеринг, трговија и услуги Ригилог ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
152 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Мак-Бет ДОО Скопје, со Предлог-одлука
153 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Новатроник ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
154 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Смелт-Инг ДОО Скопје, со Предлог-одлука
155 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Модерн Метал ДООЕЛ Неготино, со Предлог-одлука
156 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Дата Мастерс ДОО Скопје, со Предлог-одлука
157 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Зоко-Харт увоз-извоз ДООЕЛ Таринци, Карбинци, со Предлог-одлука
158 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Са-Мо Бионатура ДООЕЛ с.Блатец, Виница, со Предлог-одлука
159 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, услуги и трговија Нана-Вики ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
160 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за информатички технологии Ретинг ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
161 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Монив Интернационал ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
162 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Перун Џинс ДООЕЛ Зрновци, со Предлог-одлука
163 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еко-Мар 2010 ДОО увоз-извоз Прилеп, со Предлог-одлука
164 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство,градежништво, трговија и услуги Интер-Кафе ДОО експорт-импорт с.Зубовце Врапчиште, со Предлог-одлука
165 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на машински делови и алат Свемек ДОО експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
166 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, градежништво и услуги Изо Стакло увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог-одлука
167 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еуро Нова ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
168 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за графичко-печатарски услуги и трговија Де Гама ДОО Скопје, со Предлог-одлука
169 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги Савело Драгољуб ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со Предлог-одлука
170 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Махагони ДООЕЛ Куманово, со Предлог-одлука
171 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, услуги и увоз-извоз Отпресоци ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
172 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Ибо Под увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
173 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија на големо и мало Мебел Ви Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница, со Предлог-одлука
174 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еко Инженеринг-НС ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
175 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги М.К.Е. увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, со Предлог-одлука
176 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Лапласт-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
177 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за градежни работи Практика ДООЕЛ Охрид, со Предлог-одлука
178 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, производство и услуги Атлас-Ќазим и други експорт-импорт ДОО с.Градец, Неготино, со Предлог-одлука
179 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Витана Трејд ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
180 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за вработување на инвалиди за производство и промет Алевадо ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со Предлог-одлука
181 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, трговија, угостителство и услуги Блама Мебел ДООЕЛ увоз-извоз, с.Лешок, Теарце, со Предлог-одлука
182 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Блажиг 2017 увоз-извоз Горенци, Дебарца ДООЕЛ, со Предлог-одлука
183 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, производство и услуги БВ Инженеринг Битола ДООЕЛ, со Предлог-одлука
184 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за информатички решенија, трговија и услуги Битсиа ИТ Солушионс ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
185 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Алмеро ДОО увоз-извоз, Гостивар, со Предлог-одлука
186 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги увоз-извоз Битем ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
187 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги за вработување на инвалидни лица Елида-Екс ДОО увоз-извоз Љубодраг, Куманово, со Предлог-одлука
188 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Анабелла 2015 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со Предлог-одлука
189 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, проектирање надзор, и монтажа на метални конструкции Аксес Инженеринг Груп ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
190 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Акс Груп Мебел ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
191 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Бирн-2002 заштитно друштво увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
192 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за проектирање, промет и услуги Вајомаг експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
193 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Виа Гроуп ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со Предлог-одлука
194 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Прехранбената индустрија Кристал 1923 АД - Велес, со Предлог-одлука
195 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Ва-Пласт ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со Предлог-одлука
196 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Соко Горица ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
197 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Вуд АТМ ДОО Скопје, со Предлог-одлука
198 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговско друштво за трговија Кланица ДООЕЛ увоз-извоз, Ново село, со Предлог-одлука
199 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги БСТ Пласт Амбалажа ДОО Босилово, со Предлог-одлука
200 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Веб Фактори ДОО Скопје, со Предлог-одлука
201 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги Скила увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
202 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за графичко производство и услуги Бранко Гапо ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
203 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Скрин Принт ДОО експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
204 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за трговија и услуги ПЦЕС експорт-импорт ДОО, Скопје, со Предлог-одлука
205 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Инфо-Биро Драган и Димитри ДОО Охрид, со Предлог-одлука
206 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Евро-Мак ДООЕЛ ескпорт-импорт Неготино, со Предлог-одлука
207 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Интер-Експорт ДОО Струмица, со Предлог-одлука
208 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Са-Тра ДОО експорт-импорт Илинден, со Предлог-одлука
209 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еуро Метал Мебел ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со Предлог-одлука
210 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на ТП Производство и трговија со прехранбени производи Декор-ИА Александар Мирослав Аврамоски Тетово, со Предлог-одлука
211 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Велмар Фудс Компани ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
212 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за промет на стоки и услуги Арт Принт Студио ДООЕЛ Заштитно друштво Скопје, со Предлог-одлука
213 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги Нова Рефрактори ДОО Пехчево, со Предлог-одлука
214 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Сан-Мар Дизајн ДООЕЛ ескпорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
215 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за информатички технологии Паткипер Сурџикл ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
216 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство, трговија и услуги Де-Та Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
217 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Елтра ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
218 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Производното трговско градежно и услужно друштво Набизи ДОО Струга, со Предлог-одлука
219 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежно занатски работи и услуги Симако Симе ДООЕЛ с.Мирковци, Чучер-Сандево, со Предлог-одлука
220 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Кав-Комерц, Петар ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог-одлука
221 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Мешовитото друштво за производство на сладолед, трговија на големо и мало, превоз, услуги Цермат увоз-извоз ДОО Битола, со Предлог-одлука
222 Информаиција за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво Донитекс ДОО Свети Николе, со Предлог-одлука
223 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Снеки КМС ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
224 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Дигикубе ДОО Скопје, со Предлог-одлука
225 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Производното, трговско и услужно друштво Менде и Илче, Каза-Дизајн увоз-извоз Битола ДОО, со Предлог-одлука
226 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Маслино Ком ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
227 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Градба Екобаза ДОО експорт-импорт Росоман, со Предлог-одлука
228 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Ланс Гроуп ДООЕЛ с.Желино, Желино, со Предлог-одлукa
229 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво Топ Билд ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
230 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за превоз и услуги Макс Транс ДООЕЛ Пехчево, со Предлог-одлука
231 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Бетекс-МТМ ДООЕЛ увоз-извоз Берово, со Предлог-одлука
232 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз Коста Миса мкб-миса Струга ДОО, со Предлог-одлука
233 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, услуги и угостителство Ла Ганаче ДОО - Скопје, со Предлог-одлука
234 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Моонлех ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
235 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, услуги и трговија ТМ ДОО Штип, со Предлог-одлука
236 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Унидоорс ДООЕЛ с.Лешок, Теарце, со Предлог-одлука
237 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за услуги Кеитаро ДООЕЛ Скопје,со Предлог-одлука
238 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Торино-Ролетар ДООЕЛ увоз-извоз с.Неготино, Полошко, Врапчиште,со Предлог-одлука
239 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Касалуссо Дизајн ДООЕЛ Струмица,со Предлог-одлука
240 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги Леникс ДООЕЛ експорт-импорт Скопје,со Предлог-одлука
241 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги ФС Штампа Хил ДОО увоз-извоз Штип,со Предлог-одлука
242 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и промет Бионика Фармацеутикалс ДОО Скопје,со Предлог-одлука
243 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Текс Солушн АС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп,со Предлог-одлука
244 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Бип Комерц ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,со Предлог-одлука
245 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за земјоделие, трговија и услуги Џанвики ДОО Петровец, со Предлог-одлука
246 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Гоматик увоз-извоз ДОО Куманово, со Предлог-одлука
247 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Про-Дизајн Деспотоски ДООЕЛ експорт-импорт, с.Лешок, Теарце, со Предлог-одлука
248 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Таковски Мат ДООЕЛ с.Владимирово, Берово, со Предлог-одлука
249 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производството, трговија и услуги Метал-КГ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
250 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Тецуп Гроуп ДОО, Тетово, со Предлог-одлука
251 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги Спектрум Сервис ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со Предлог-одлука
252 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштво за производство,трговија и услуги Стартекс 021 ДОО Делчево, со Предлог-одлука
253 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и промет со текстил Шунтов ДООЕЛ увоз – извоз Валандово, со Предлог-одлука
254 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги Макси ЛС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со Предлог-одлука
255 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Модната конфекција Ти-Стајл ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
256 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за вработување на инвалидни лица, издавачка дејност, производство, трговија и услуги Винсент Графика Жељко и други ДОО експорт-импорт, Скопје, со Предлог-одлука
257 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, трговија и услуги Атлантис Инвест Груп ДОО увоз-извоз Велес, со Предлог-одлука
258 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Снегулка ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
259 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Гфлавоурс ДОО увоз-извоз с.Ржаничино, Петровец, со Предлог-одлука
260 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Шизик на ризик ДОО Скопје, со Предлог-одлука
261 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за поставување на инсталации за вентилација, градежништво и трговија Цесовент ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње, со Предлог-одлука
262 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за маркетинг, трговија и услуги СМД Солутионс ДОО Илинден, со Предлог-одлука
263 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, производство и услуги СТ-Мес Плус ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
264 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги М-Метал Проект ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
265 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Топ Бејкери увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог-одлука
266 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Крукс ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
267 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Гинекаликс ДООЕЛ Скопје, како корисник на финансиска поддршка, со Предлог-одлука
268 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Горан Цуцулески и др. Кривогаштани-Промет увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог-одлука
269 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги Кооп Инженеринг ДОО Куманово, со Предлог-одлука
270 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Бошава ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог-одлука
271 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Карнивор ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
272 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за преработка на овошје и зеленчук Фуд бар ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
273 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Тими Метал ДООЕЛ експорт-импорт, с.Порој, Тетово, со Предлог-одлука
274 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Текнопериа ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
275 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија АТС Инженеринг ДОО Скопје, со Предлог-одлука
276 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Конкрит Компани увоз-извоз ДОО Битола, со Предлог-одлука
277 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица, за услуги, производство и трговија Фокус Принт ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
278 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-9633/1 од 15.10.2020 година изменет со Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-11146/1 од 14.10.2021 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Бентон-Ни експорт-импорт ДООЕЛ, со Предлог-одлука
279 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7658/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8052/1 од 15.10.2019 година и изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-11094/1 од 14.10.2021 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Мегатехна ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
280 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-11120/1 од 14.10.2021 година на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Мољика Виѓилент и др. ДОО експорт-импорт Тетово, со Предлог-одлука
281 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-11160/1 од 14.10.2021 година на Друштвото за производство, промет и услуги Стентон Градба ДОО с.Долно Оризари, Битола, со Предлог-одлука
282 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7516/1 од 31.07.2018 година изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7938/1 од 15.10.2019 година и изменет со Анекс на договорот за доделување на финансиска поддршка бр.09-11133/1 од 14.10.2021 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Кентаур-Импекс ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
283 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7915/1 од 15.10.2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Уно Продукт ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог-одлука
284 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8056/1 од 15.10.2019 година на Друштвото за производство и услуги ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид, со Предлог-одлука
285 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Септем ТЕЦХ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со Предлог-одлука
286 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги Аеро Техника ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње, со Предлог-одлука
287 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Макстил Акционерското друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје, со Предлог-одлука
288 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за софтвер и услуги Ховитцер ИНЦ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
289 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
290 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2022 година
291 Предлог-уредба за изменување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
292 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година
293 Прашања и предлози (66)