69-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.08.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (556.66 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација во врска со спроведувањето на постапка за избор на нов вршител на енергетска дејност производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, со Предлог-одлуки
2 Кадровски прашања
3 Прашања и предлози
4 Предлог-одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
5 Информација за коорганизација и преставување на Меѓународен саем на вино, храна и туризам „Винска визија на Отворен Балкан“ и Самит на иницијативата “Отворен Балкан” во Белград, Србија 1-4 септември 2022 година
6 Информација за потребата од нов деловен простор по пат на долготраен закуп за непречено вршење на дејноста на друштвото
7 Информација со сет на препораки и задолженија за намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија во Република Северна Македонија, за безбедна зима
8 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Костовски против Северна Македонија А.бр. 23773/17
9 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Тодоровски против Северна Македонија А.бр. 53112/18, со Предлог-одлука
10 Информација за состојбата за појавата и ширењето на африканската чума кај свињите со Предлог-одлука и Предлог-решение за формирање на координативно тело за подобрување на институционална координација за преземање на мерки за справување