72-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.08.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.1 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 54-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 21 јуни 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 60-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 јули 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 63-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 јули 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 64-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 јули 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 65-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 јули 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 66-та тематска седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 јули 2022 година
Пред точка Усвојување на Записник од 67-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 3 август 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 68-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 11 август 2022 година
Пред точка Усвојување на Записник од 70-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 август 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 7-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 август 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информацијата за давање согласност на Ценовник за утврдување на цените на главните шумски производи на ЈП „Национални шуми„ п.о Скопје, со Предлог-одлука
2 Предлог-закон за изменување на Законот за финансиска дисциплина
3 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, делницаКрупиште – Кочани од км 14+300 до км 28+055на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патиштана локалитетот ,,Крупиште 1“, Општина Карбинци
4 Предлог-закон за ратификација на Договорот за интерконекција на шеми за електронска идентификација на граѓаните од Западен Балкан
5 Предлог-закон за ратификација на Договорот за услови за слободен пристап до пазарот на трудот во Западен Балкан
6 Информација за примена на Законот за нотаријатот за 2021 година
7 Информација за напредокот на проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Северна Македонија”
8 Информација за начинот на наплата на образец на пасош од страна на дипломатско –конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во странство во постапката за издавање на пасош
9 Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во 2020 година
10 Годишен извештај за работењето на Оперативно-техничката агенција за 2021 година
11 Иницијатива поднесена од адвокатско друштво „Јоанидис“ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.58/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 5, 7, 8 и 165 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/2018)
12 Информација за потребата од зголемување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
13 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (две патнички моторни возила) Врховен суд на Република Северна Македонија
14 Информација за давање согласност за продажба на движни ствари-моторни возила сопственост на Народниот правобранител, со Предлог-одлука
15 Предлог-одлуки за давање на трајно користење на движни ствари (Основно јавно обвинителство)
16 Информација за нерешените имотно - правни работи во врска со изградба на автопат Миладиновци - Штип, автопат Демир Капија - Смоквица и Автопатот Кичево - Охрид
17 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип, со Предлог-одлука
18 Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во 2021 година и Ревизорски извештај на независна ревизија на финансиските извештаи на ЈП "Стрежево" Битола, со Предлог-одлуки
19 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП “Стрежево” - Битола за 2021 година
20 Годишна сметка на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2021 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлука
21 Годишен извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 1 јануари 2021 до 31 декември 2021 година,со Предлог-одлука
22 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа „Албански театар за деца и млади“ - Скопје
23 Одлука, АЕК да ја даде на трајно користење без надоместок и да го пренесе правото на сопственост на предметната движна ствар, патничко моторно возило
24 Извештај за првиот квартал од работата на Советодавната комисија за спроведување на Планот за интервенција во случај на вонредно пореметување на снабдувањето со сурова нафта и/или нафтени деривати
25 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со Предлог-одлуки (4)
26 Предлог-одлука за продажба на движни ствари – патнички моторни возила
27 Информација за План на мерки и активности за доследно спроведување на Законот за заштита од пушењето и санкционирање на пушењето во јавни простории, со Акциски план
28 Конечен извештај за извршена ревизија во финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година во Железници на Република Северна Македонија Транспорт-АД Скопје
29 Информација за донесување на Одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба за оформување на градежна парцела 1 предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација, а лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела на Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги К-ПАУЕР ДООЕЛ експорт-иморт ДООЕЛ Струмица со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани и намена Е 1.8 – Транформаторска станица, со Предлог-одлука
30 Информација за донесување на Одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба за оформување на градежна парцела 2 предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација, а лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела на Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги К-ПАУЕР ДООЕЛ експорт-иморт ДООЕЛ Струмица со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани и намена Е 1.8 – Транформаторска станица, со Предлог-одлука
31 Информација за донесување на Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба за оформување на градежна парцела 3 предвидена со урбанистички план, а лицето има во сопственост повеќе од 30 % од градежната парцела на Друшство за производство, транспорт, трговија и услуги К-ПАУЕР ДООЕЛ Струмица со намена Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани и намена Е 1.8 Транформаторска станица, со Предлог-одлука
32 Барање согласност на Листа за дополнување на листа за определување имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Кочани Бр.09-1259/1 од 31.05.2022 година
33 Барање за пренесување на правото на сопственост на недвижни ствари на Општина Струмица, со Предлог-одлуки
34 Предлог-одлука за пренесување право на сопственост на недвижна ствар сопственост на Република Северна Македонија на општина Чешиново-Облешево
35 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија (8 -ма измена )
36 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Агенција за остварување на правата на заедниците
37 Информација за престанување на важењето на одлуката за продажба на недвижна ствар со Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на недвижна ствар во Прилеп, бр.44-9814/1 од 20 ноември 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.216/2018)
38 Информација за состојбата на прекршочните предмети на Царинската управа и преземените мерки за нивно тековно решавање во 2021 година, како и за степенот на реализација на заклучоците на Владата донесени по точка 9 на Педесет и првата седница одржана на 9-ти март 2021 година
39 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 30.06.2022 година
40 Информација за статусот на спроведување на Акцискиот План за воспоставување на систем за индиректно управување од страна на Република Северна Македонија со ИПА средствата согласно барањата од Регулативата за имплементација на новиот Инструмент за претпристапна помош (ИПА 3) за Годишната Акциска Програма за 2022 година
41 Информација за потребата од обезбедување на заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка за финансирање на Проектот за одржлив развој на општините
42 Информација за завршување на преговори за домашна регулатива во услугите во Светската трговска организација со Референтен документ и Предлог листа за измена на Листата на специфични обврски
43 Програма за изменување на Програмата за водостопанство за 2022 година
44 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2022 година
45 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Добри Дол, општина Сопиште, со Предлог-одлука
46 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за автопатско решение за Миладиновци - Свети Николе - Штип, делница Миладиновци - Свети Николе за проширување на изградени косини од км. 12 + 140,00 до км. 14+240,00, со Предлог-одлука
47 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево - Подвис, км 0+000 - км 10+424,89, за стабилизација на косина км 4+060 - км 4+350 КО Другово, општина Кичево, со Предлог-одлука
48 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Урбанистички план за село Оризаре за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Оризари, КО Липково-вонград, КО Слупчане-вонград, Општина Липково, со Предлог-одлука
49 Извештај за изршени преговори за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Хашемитското Кралство Јордан за соработка во областа на земјоделството
50 Информација за засеани површини и остварено производство со оризова арпа во 2021 година и анализа на сегашните состојби со оризопроизводството во Република Северна Македонија
51 Информација во врска со потребата за изменување на Решението за формирање Цивилно-воен комитет, со Предлог-решение
52 Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2021 година за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид
53 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности за изградба на фекална канализација во населено место Страчинце, Општина Гази Баба
54 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за планирање на просторот во 2021 година
55 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности за реконструкција на системот за водоснабдување Богданци
56 Информација во врска со барањето на Концесионерот АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово за продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вејачка
57 Информација за статусот на реализација на проектот „Затворање на непрописни депонии и ѓубришта во Источен и Североисточен регион“
58 Информација за критериумите за воспоставување на нов Комитет за градење на отпорност во НАТО и воспоставување на национална структура за спроведување на политика на НАТО за градење на отпорност
59 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
60 Информација за примена на Законот за извршување и извршен надзор над работата на извршителите за 2021 година
61 Барање на Арда Окан Куртулан, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
62 Информација во врска со спроведувањето на препораките на Народниот правобранител за надминување на констатираните состојби содржани во Извештајот на Народниот правобранител за 2020, од страна на органите на државната управа опфатени во истиот
63 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година
64 Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2021 година
65 Извештај за реализација на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2021 година
66 Барање за давање на автентично толкување на член 37 став 1 точка 5) од Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република Македонија" број 86/2008, 156/10, 53/11, 163/13, 152/15 и 31/16), поднесено од пратеникот Бети Рабаџиевска Наумовска
67 Барање за давање на автентично толкување на член 39 став 1 а во врска со ставот 2 и членот 67 точка 3 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија" број 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 31/20), поднесено од пратеникот Илија Николовски
68 Посебен извештај за попречување на работата на Народниот правобранител на Република Северна Македонија,а во врска со претставка доставена од Александар Кацарски за отстранување на констатираните повреди од Подрачното одделение за првостепена управна постапка Неготино на Управата за имотно-правни работи
69 Иницијатива поднесена од Здружението на граѓани „Унија на потрошувачите на Македонија“ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.117/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 43 став 3 во делот: „или за гласање во советот“ од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002)
70 Иницијатива поднесена од проф.д-р Јове Кекеновски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.55/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 од Законот за изменување на Законот за административни службеници („Службен весник на РСМ“ бр.99/2022)
71 Иницијатива поднесена од Владимир Петрушевски од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.56/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 5, 8 и 19 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/2022)
72 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.92982 за КО Чаир на КП бр.1568 Викано место/улица Стари водовод и Имотен лист бр.960796 за КО Чаир на КП бр.1568 Викано место/улица Стари водовод
73 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.5019 за КО Сингилиќ-1 на КП бр.2819 Викано место/улица Кожуф
74 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 48266, за КО Бардовци, на КП број 654, викано место/улица Зад чешмески рид
75 Понуда од нотар Анида Цецева од Велес за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист брoj 306, за КО Оризари, на КП број 2954, викано место/улица Село
76 Понуда од нотар Ахмет Халими од Кичево за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2160, и Имотен Лист бр.6028 за КО Кичево 6 , на КП бр.3371, Викано место/улица Град
77 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3745, за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец , на КП бр.3266, Викано место/улица Лука Геров
78 Понуда од нотар Цеца Малева Стоев од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2920 и Имотен Лист бр.154 за КО Стојаково, на КП бр.7664, Викано место/улица Село
79 Понуда од нотар Цеца Малева Стоев од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.7044 и Имотен Лист бр.1926 за КО Сретеново на КП бр.1141, Викано место/улица Маршал Тито
80 Понуда од нотар Маринчо Велјановски од Битола за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 6587, за КО Битола 5, на КП број 1589, викано место/улица Кафтанџица
81 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.463, за КО Визбегово , на КП бр.849, КП бр.850 и КП бр.853, Викано место/улица Село
82 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1547 за КО Маџари на КП бр.164/2 за викано место/улица Антон Попов
83 Кадровски прашања
84 Прашања и предлози
85 Информација со список на штетни организми / фитосанитарна област, размена на карантински листи со статус размена на програми за истражување на штетни организми
86 Информација за спроведување на ИПА проектот „Набавка на IT и друга специфична опрема за информатички систем и мониторинг на животната средина”
87 Информација за спроведување на ИПА проектот „Поддршка во спроведувањето на законодавството за управување со отпад и проширена одговорност на производителот”
88 Информација за подготвен акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на успешност „Управување со јавниот долг – задолжување на Република Северна Македонија“
89 Информација во врска со иницијативата за развој на рамка за модерен платен систем за прекугранични инстант плаќања во земјите од Западен Балкан
90 Информација за продажба на недвижен имот во Кочани доделен на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии во стечајанат постапка на Експорт-Импорт банка АД Скопје
91 Информација во врска задолжувањето на ЈП “Национални шуми” во најкраток можен рок да донесе План за управување со Заштитен предел “Осоговски планини” и Заштитен предел “Малешево”, како и посебни планови за одгледување и заштита на шуми во заштитените подрачја
92 Годишен извештај за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2021 година
93 Информација за напредокот на спроведените активности за воспоставување на системот за управување на нус-производи од животинско потекло
94 Записник од одржаната Конститутивна седница на Советодавната комисија за спроведување на Планот за интервенција во случај на вонредно пореметување на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и/или нафтени деривати
95 Записник од одржана Прва вонредна седница на Советодавната комисија за спроведување на Планот за интервенција во случај на вонредно пореметување на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и /или нафтени деривати
96 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 1 јануари-31 март 2022 година
97 План за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2022 година
98 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година
99 Извештај за реализација на финансиските средства за спроведување на пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година
100 Годишен извештај за работата на Државниот завод за статистика во 2021 година
101 Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година (период јануари-јуни)
102 Извештај за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и Фондациите за 2021 година
103 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементрани непогоди по Одлука на Влада бр.41-3162/1 од 05.04.2022 година
104 Информација за продолжување на постапка за водење преговори за склучување Договор помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за оперативни активности спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Северна Македонија
105 Информација за проверка на податоците за лицата кои оствариле право на помош за утврдена загуба на приходот од продажбата на земјоделските растенија и животни и на земјоделскиот имот и штетите на стакленици и пластеници од штетни настани, согласно со Законот за земјоделство и рурален развој, а во согласност со член 9 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување
106 Програма за изменување на програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019-2022)
107 Информација за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности за Проектот - Реализација на дел од Ободен канал во н.м. Арачиново, општина Арачиново
108 Информација за состојбата на Акумулација Паљурци, со предлог заклучоци
109 Информација за основање на Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија со Предлог на Одлука за основање на Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија и Предлог на Решение за именување на претседател и членови на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија
110 Информација за исплата на пензии за месец август 2022 година
111 Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди, во периодот од 12 март 2022 до 02 јуни 2022 година (Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди)
112 Предлог-решение за назначување на претставник на Република Северна Македонија во Заедничкиот Комитет на државите сукцесори на поранешната СФРЈ за сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на СФРЈ од Анексот Б на Спогодбата за прашањата на сукцесија
113 Информација за воспоставување на институционална структура за координација и следење на спроведувањето на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија и протоколите од состаноците на Заедничката меѓувладина комисија формирана согласно Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија